txojkevphoojywg

Qhov tseem ceeb yog txoj kev phooj ywgTxoj kev thaj yeeb yog txhua tus sib hlub thiab sib pab


  Nyeem Dab Neeg Hmoob

  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Sat 19 Jan - 11:10  NRAUG NTSUAG THIAB NIAM NKAUJ HNUB QUB

  Puag thaum ub, muaj ob tug niam tub ntsuag nos. Nkawd tsis muaj kwv muaj tig li. Leej niam laus laus, nws yuav tuag, nws hais rau nws tus tub tias : "Ab ! Me tub, ntshaikuv yuav tuag. Yog kuv tuag hnub twg no, ces kuv tub mus txais lawv ib puas ob nyiaj los pam kuv mog !" Tus tub teb tias: "Niad! Niag tsis muaj kwv muaj tig es leej twg yuav txais nyiaj rau yus ? Ib puas ob nyiaj no leej twg yuav txais rau yus nab, niad ?" Tus niam teb tias: "Me tub, cia kuv qhia rau koj mog ! Koj mus txais nyiaj ces koj nkag hauv luag lub zos, koj yuav hu tias:' Lawv es lawv!Kuv niam tuag lawm, kuv yuav tuaj txais nej nyiaj no!' Koj yuav hu peb zaug li no. Yog luag tsis teb koj, ces yog luag tsis txais nyiaj rau koj. Koj ho mus ntxiv lawm tom ntej, koj yuav mus ib lub zos dhau ib lub zos, koj hu li kuv qhia rau koj ntawd xwb mog ! Yog luag kam txais nyiaj rau koj ces luag yeej yuav teb koj xwb os, me tub !" Hais li ntawd tas, niag niam nyob tsis ntev hnub tsis ntau hmo, niag niam txawm tuag lawm tiag lauj !

  Tus tub txawm ua li leej niam hais. Nws tso leej niam tseg rau hauv tsev. Nws thiaj mus mus txog thawj lub zos, nws hu tias: "L3wv es lawv ! Kuv niam tuag lawm, kuv yuav tuaj txais nej ib puas ob nyiaj coj mus pam kuv niam no !" Ua cas ntsiag to, tsis hnov leej twg teb li. Nws hu lintawd peb zaug, los tsis muaj neeg teb li lauj!

  Nws thiaj li rov qab mus ntxiv.Nws mus txog ntawm luag tej ntug zos, nws pheej hu li ntawd li lauj! Nws hu hu tsis muaj neeg teb li thiab. Nws thiaj li hais tias : "Ab ! Cas tsis muaj neeg teb li, ntshai luag tsis txais nyiaj rau yus. Lam mus me ntsis ntxiv thiab saib puas yuav muaj neeg teb yus." Nraug Ntsuag txawm mus mus txog rau Huab Tais lub zos lauj! Nws thiaj li hu tias : "Lawv es lawv t Kuv niam tuag lawm, kuv yuav tuaj txais nej nyiaj ib puas ob mus pam kuv niam no." Huab Tais hnov dheev, Huab Tais hais tias: "Los Tuam, Los Xab thiab Los Lwm, tawm mus xyuas saib yog leej twg es pheej tuaj nraum zoov hu vuj vws tias yuav txais nyiaj no ? Yuav Txais μyiaj kuj los tsev los pauj! Cas pheej yuav tuaj nraum zoov hu xwb ! Sim tawm mus xyuas saib !" Cov tub thiaj li tawm tuaj xyuas. Lawv thiaj coj tau Nraug Ntsuag los hauv tsev. Nws los hais rau Huab Tais hais tias : "Aub ! Txiv Huab Tais, thaum kuv niam yuav tuag, mas nws hais rau kuv tias yog nws tuag hnub twg no ces kom kuv tuaj txais nyiaj. Kuv tsis muaj kwv muaj tig. Kuv nyob raum zoov hu saib yog leej twg yuav txais nyiaj rau kuv, ces nws yeej yuav teb kuv xwb. Nws hais lintawd tas, nyob tsis ntev nws txawm tuag lawm. Kuv thiai li ua raws li nws hais, kuv thiaj hu hu li ntawd tuaj saib puas muaj neeg yuav txais nyiaj rau kuv coj mus pam kuv niam." Huab Tais thiaj nug tias : "Ua li koj yeej tsis muaj kwv muaj tig, tsis muaj poj niam me nyuam li lov ?" Ntsuag teb tias:"Ab ! Txiv Huab Tais, kuv txiv ces yeej tuag thaum ntxov lawm, tshuav kuv niam wb xwb. Wb txom txom nyem li, wb yeej tsis muaj kwv muaj tig nyob qhov twg. Hos kuv yeej tsis tau muaj poj niam me nyuam li thiab. Kuv txom txom nyem li, thov koj txais ib puas ob nyiaj rau kuv coj mus pam kuv niam lauj, Txiv Huab Tais !" Huab Tais hais tias : "Me tub, yog kuv txais nyiaj rau koj coj mus pam koj niam tas sais koj sau cuab yeej cuab tam los mog peb nyob ua peb qhe txiav zaub nyuj zaub nees laiv ! Yog tias koj tsis los nrog peb nyob, mas ntshai kuv yuav tsis txais nyiaj rau koj thiab !" Ntsuag teb tias: "Ab ! Txiv Huab Tais, yog koj txais rau kuv ces kuv yeej yuav los nrog nej nyob ua nej qhev kom them tas cov nuj nqes ntawd xwb. Txawm yuav nyob tsawg xyoo los nyob." Huab Tais thiaj li txais tau kaum ob daig nyiaj rau Ntsuag. Nws rov los txog tsev, nws muab rau daim mus yuav dej yuav cawv thiab yuav mov noj. Muab rau daim mus yuav nyuj yuav twm los tua rau nws niam. Nws pam nws niam tas, nws thiaj sau tej me cuab yeej cuab tam yuav mus ua Txiv Huab Tais lawv qhev.

  Ntsuag txawm sawv kev los txog tom kev. Nws txawm los ntsib ib tug hluas nkauj, cas yuav zoo nkauj tas npaud li lauj! Nws txawm tav Ntsuag kev, hais rau Ntsuag tias :" Txiv Nraug Ntsuag, koj yuav mus dab tsi ?" Ntsuag txawm teb tias : "Leej Muad. Twb yog kuv niam tuag, kuv mus txais tau Huab Tais ib puas ob los pam kuv niam lawm. Koj zam kev es kuv yuav los mus ua Huab Tais laus lawv qhev lawm tom lawv zos." Tus hluas nkauj ntawd txawm hais tias: "Ab t Txiv Nraug Ntsuag,kuv twb yuav los yuav koj no ! Cas koj tseem yuav mus nrog lawv nyob thiab ?" Ntsuag teb tias: "Ab ! Leej Muad, koj tsis txhob hais li kod, kuv txaj txaj muag li. Koj yog nkauj nom nkauj tsw, koj xav yuav txiv los koj ho mus nrhiav nom nrhiav tswv yuav mog! Kuv ces yog niag tub ntsog tub ntsuag qe mub qe tuv ncw hna xwb. Kuv pluag pluag kuv tsis muaj ib yam dab tsi li. Kuv twb mus txais tau Huab Tais ib puas ob nyiaj lawm ces kuv yuav mus ua lawv qhev nrog lawv nyob." Tus hluas nkauj hais tias : "Ais! Koj txawm tsis yuav kuv ntag. Kuv twb yog los yuav koj ntag ! Tsis vim li ntawd kuv yeej tsis los li ho. Vim koj niam kom kuv los yuav koj tiag ! Nws kom kuv los nrog koj ua neej, los nrog koj them lawv cov nuj nqes kom tas no tiag. Koj tseem tsis yuav kuv thiab lov ?" Ntsuag teb tias : "Ua li, yog kuv niam kom koj los yuav kuv ntag los, leej muad !" Tus hluas nkauj hais tias : "Koj niam kom kuv los yuav koj no, kuv thiaj li los tiag." Ntsuag hais tias:"Ab!Niam txawm hais kom koj los yuav kuv los kuv kam tshuav Huab Tais lawv ib puas ob nyiaj diam, ces ntshai kuv yuav mus ua lawv qhev them lawv thiaj tag. Saib koj puas kam nrog kuv mus los tsis kam xwb lauj!" Tus h1uas nkauj hais tias: "Kuv pom xeeb los yuav koj lawm ces koj mus qhov twg los kuv ham tsis mus thiab xwb. Koj ua dab tsi los kuv yeej yuav nrog koj ua, pab koj ua hauj Iwm them cov nuj nqes ntawd tiag." Ntsuag hais tias: "Ab ! Yog niam kom koj los yuav kuv no, ces yuav los yuav thiab. Tsuav koj pom zoo nrog kuv mus ua zog." Ces Ntsuag txawm coj tus hluas nkauj ntawd nrog Ntsuag mus lauj ! Nkawd mus mus txog Huab Tais laus tsev. Ntsuag txawm hu hais tias : "Txiv Huab Tais aw ! Nej nyob hauv tsev los tsis nyob lawm os! Kuv los lawm laiv !" Huab Tais lawv thiaj li qhib plho qhov rooj xyuas. Ua ciav Txiv Nmug Ntsuag coj tau ib tug poj niam zoo nkauj tas nrho los thiab lauj! Huab Tais thiaj li hais tias : "Me tub, koj twb tias koj tsis muaj poj niam no nev ! Ua cas koj ho coj tau ib tug poj niam los thiab ?" Ntsuag txawm teb tias : "Ab ! Txiv, kuv los txog tom kev, kuv nyuam qhuav los yuav tom kev xwb." Huab Tais hais tias: "Koj yuav tau poj niam lawm los zoo kawg thiab los mas, me tub ! Tsuav neb ob leeg los nrog kuv nyob ua kuv qhev yug nyuj yug twm xwb los mas." Tus ntxhais ntawd mas yog niam Nkauj Hnub Qub xwb lauj !

  Txiv Nraug Ntsuag thiab niam Nkauj Hnub Qub nkawd niaj hnub nrog Huab Tais laus nyob ua nws qhev tu tsiaj tu txhuv lauj ! Hmo ntuj nkawd los pw ntawm Huab Tais laus lub txaj qhuas. Nruab hnub nkawd rov mus ua hauj lwm lawm. Nkawd nyob nyob tau ntev niaj mus ntau xyoo lauj! Huab Tais laus txawm xav tau ib zag tswv yim phem, nws txawm hais rau Los Xab, Los Xwm thiab Los Lwm lawv tias : "Los Tuam, Los Xab thiab Los Lwm, cas nej yuav ruam tas npaud! Niag Hmoob qhev ntawd tus poj niam zoo nkauj ua luaj ntawd diam, nws tseem tshuav yus ib puas ob nyiaj diam. Nej muab nws tua pov tseg yuav nws niag poj niam tiag." Los Tuam tias:"Txiv, cia ib tsam kuv sim mus sim saib puas seem kuv sob. Seem kuv sob no cia kuv yuav." Ib tsam noj hmo tas, sawv daws mus pw tsaug zog tas, tsev tsaus ntuj uti lawm. Los Tuam txawm sawv los rauv taws saib. Ua ciav pom pw tib tug me zoo nkauj rhib tiag lauj! Los Tuam txawm muab hluav taws faus tsuag tsuag tas. Cev loo tes mus xuas. Ua cia tib lub txaj qhuav qhawv tsis pom dab tsi li. Nws txawm rov los tshum hluav taws tsuag tsuag cig ntsa iab. Cas ho pw tib tug zoo nkauj rhib, ua pa saws soom ntawd thiab. Nws rov muab taws faus tsuag tsuag rau, ya ntxiag rov mus xuas xuas tsis pom li lawm thiab. Los Tuam kov kov ib hmos kaj ntug tsis ntsib li lauj! Tag kis, Huab Tais nug tias : "Los Tuam, koj mus sim nws puas seem koj sob naj ?" Los Tuam teb tias : "Aub ! Txiv, nag hmo sawv daws tsaug zog tas, kuv maj mam sawv mus rauv taws xyuas,tsuas tias pw tib tug me zoo nkauj rhib ntawd. Muab hluav taws faus tsuag tsuag tas, cev loo tes mus xuas.Ua cas pawv ! Tib lub txaj qhuav qhawv xwb. Kuv kov tib hmos tsis ntsib li." Huab Tais hais tias : "Aub ! Los Tuam koj hmoov tsis sawm. Lwm hmo cia Los Lwm ho mus sim saib. Yog seem Los Lwm sob no, cia rau Los Lwm yuav." Ib tsam noj hmo tas, sawv daws pw tsaug zog tas lawm lauj! Los Lwm txawm sawv los rauv taws xyuas. Ua cas pw ntawm Ntsuag ib sab mas yuav tib tug me zoo nkauj tas npaud li lauj ! Nws muab hluav taws faus tsuag tsuag tas, cev loo tes mus xuas. Ua cas tib lub txaj qhuav qhawv xwb thiab lauj ! Los Lwm kam kam ib hmos kaj ntug plaws tsis ntsib li thiab. Tag kis kaj ntug, Huab Tais nug tias: "Los Lwm, nag hmo koj sim Hmoob qhev niag poj niam puas seem koj sob naj ?" Los Lwm teb tias: "Txiv es! Yog nkaus lis Los Tuam hais thiab tiag. Rauv tau taws xyuas mas pom tib tug me zoo nkauj rhib, faus hluav taws tsuag tsuag, cev loo tes mus xuas, tib lub txaj qhuav xwb. Kuv kam kam ib hmos tsis ntsib li thiab tiag." Huab Tais hais tias: "Aub ! Yog li ntawd mas koj hmoov tsis sawm thiab. Lwm hmo cia Los Xab sim ho mus sim saib, yog seem Los Xab sob no cia rau Los Xab yuav lauj !" Ib tsam noj hmo tas, sawv daws pw tas, Los Xab sawv tsees los rauv tau taws xyuas, ua ciav pw tib tug me zoo nkauj rhib ntawd thiab lauj ! Nws muab hluav taws faus tsuag tsuag tas. Cev loo tes mus xuas, cas tib lub txaj qhuav thiab xwb. Los Xab kam kam tib hmo kaj ntug tsis ntsib li thiab. Tag kis, Huab Tais nug tias:"Los Xab, nag hmo koj mus sim Hmoob qhev poj niam, puas seem koj sob los tsis seem naj ?" Los Xab teb tias:"Txiv, seem sob qhov twg! Ham tsis tib yam li Los Tuam nkawd thiab xwb las as.Kuv kam kam ib hmos, yeej tsis ntsib Ii thiab tiag." Huab Tais txawm hais tias : "Aub ! Los Tuam, Los Lwm thiab Los Xab, ntshai nej cov hluas hmoov tsis sawm. Cia ib tsam kuv mus sim. Yog seem kuv sob no cia muab niag qhev ntawd tua tso, kuv yuav." Hais li ntawd tas, ib tsam noj hmo tas, sawv daws mus pw tas lawm. Huab Tais txawm sawv los rauv tau taws xyuas. Aub ! Cas yuav pw tib tug me zoo nkauj tas nrho ntawd tiag lauj! Huab Tais thiaj muab hluav taws faus tsuag tsuag tas nrho, cev loo tes mus xuas zoj. Ua cas pawv thiab lauj!

  Huab Tais txawm yws yws tias : "Aub ! Yog yus hmoov tsis sawm ces puam chawj lauj! Tsis txhob xuas lawm. Cia nws yuav nws. Yeej tsis yog yus hmoov." Tag kis, cov tub nug zom zaws tias: "Txiv, nag koj mus sim puas seem koj sob naj ?" Huab Tais tias : "Aub ! Peb hmoov yeej tsis sawm li. Kuv cev tes mus kov ib zaug tsis ntsib, ces kuv cia li tsis kov lawm." Niam Nkauj Hnub Qub thiab Txiv Nraug Ntsuag nkawd nrog Huab Tais laus nyob ntev ntev lawm lauj ! Muaj ib hnub txawm muaj ib tug neeg tuaj hu Huab Tais tias:"Txiv Huab Tais, lub hlis no tim kaum tsib, peb yuav tsuj Xeev Laus xeeb, peb yuav haus cawv. Txog hnub ntawd koj tuaj nrog peb nyob ib hnub nawb !" Huab Tais txawm tias: "Aws! Yog nej yuav tsuj Xeev Laus Xeeb no, cia txog hnub ntawd kuv mam tuaj." Huab Tais laus ntawd txawm hais rau nws niag nyab qhev tias : "Nyab qhev, lawv yuav tsujXeev Laus cawv xeeb no. Kuv tsis tau khau rau lawm, koj xaws ib nkawg khau rau kuv. Txog hnub lawv haus cawv xeeb kuv thiaj li tau khau rau mus." Niag nyab qhev teb tias : "Txiv, yog koj xav yuav los cia kuv ho xaws ib nkawg rau koj rau mus los mas, txiv." Nyob nyob tau tsib hnub, Huab Tais hais tias : "Nyab, koj kav tsij xaws. Twb yuav txog caij, tsam kuv tsis tau khau rau." Nyab teb tias : "Txiv, koj xav yuav los cia kuv ho xaws." Huab Tais tos tau tsib hnub ntxiv thiab. Huab Tais rov hais tias : "Nyab, kav tsij xaws tiag laiv ! Tshuav tsib hnub lawm xwb! Saib yog koj tsis tau xaws no, kav tsij xaws ! Tsam txog hnub ntawd koj xaws tsis tau naj !"

  Nyab teb tias : "Aws txiv ! Yog koj yuav los kuv ho xaws." Tshuav ib huub nkaus lawm xwb lauj ! Huab Tais rov nug tias : "Nyab qhev, koj xaws khau rau kuv no, koj xaws tau lawm los tsis tau ? Tag kis yog hnub lawv haus cawv xeeb laiv !"

  Tus nyab teb tias:"Txiv, kuv tseem tsis tau xaws. Yog koj xav yuav no kuv mam xaws rau koj." Ces Huab Tais laus txawm cem hiav muag nti hais tias:"Tus me nyab qhev ntawd kod ! Cas koj yuav dag ua luaj

  li! Puag thaum tseem tshuav kaum hnub, kuv twb kom koj nyob hauv tsev xaws lawm. Koj twb hais tias koj mam xaws. Txog hnub no, koj tseem hais tias koj tseem yuav xaws thiab xwb no. Koj tus neeg ntawm kod mas dag dua luag tej neeg huv tib si li lauj!

  Tag kis kuv mus haus cawv kuv yuav muab khau qhov twg los rau maj!" Nyab teb tias : "Txiv, koj tsis txhob cem cem. Yog koj yuav yuav los sis cia ib tsam kuv mam taws teeb xaws." Huab Tais mas cem cem hiav muag nti li lauj! Ib tsam sawv daws noj hmo tas, niam Nkauj Hnub Qub tawm plaws nraum zoov, nws muab kiag ib daig tawv xib los npua zoj, xib zoj peb suab rov pem qaum ntuj. Tuaj zoj rau tus niam hluas tuaj txog ntua, nws taws kiag teeb. Lawv xaws zoj ib tag hmo xwb, tau kiag ib nkawg khau, mas zoo nkauj tsis zoo li lauj! Tsuas tias paj ntsais tsias qhov txhia chaw. Tawg paj rhib laim pes txias xwb lauj !

  Tag kis kaj ntug, Huab Tais laus sawv tsees los txog ntua, nws nug tias : "Nyab qhev, nag hmo koj niam khav tias koj yuav xaws khau rau kuv rau no. Koj xaws tau lawm los tsis tau ?" Nyab qhev teb tias : "Txiv, nag hmo kuv taws teeb xaws tau ib nkawg nyuag dog pes dig lawm thiab os, txiv." Huab Tais hais tias : "Aub ! Yog koj xaws tau lawm no zoo lauj ! Kav tsij hais dej rau kuv ntxuav muag, rau mov los rau kuv noj tso, kuv yuav rawm maj mus." Nws hais dej rau Huab Tais ntxuav muag tas, rau mov rau Huab Tais noj tas. Huab Tais hais tias : "Nyab qhev, muab khau los rau kuv rau saib !" Ces niam Nkauj Hnub Qub nkaus hlo nkawm khau los cev kiag rau Huab Tais lauj! Huab Tais ntsia mas cas yuav zoo nkauj tas npaud li lauj! Tawg paj pes rhib, hos laim pes txias ! Huab Tais ntsia tsis tseeb li ntag lauj !

  Niam Nkauj Hnub Qub txawm hais tias: "Txiv, nag hmo koj hais tias yog kuv xaws tsis tau khau rau koj rau no, koj yeej yuav tsis yib li no. Yog tias kuv tseem xaws tau thiab mas koj yuav hais li cas rau kuv no ? Zaum no kuv xaws tau khau rau koj rau lawm saib koj yuav hais li cas rau kuv ?" Huab Tais hais tias : "Aub ! Nyab qhev lauj ! Nkawm khau no zoo nkauj hwv lawm. Ces cia muab ntaus ua rau daim kiag rau neb ntag lauj! Tso tshuav rau daim ntawd, thaum twg neb khwv tau, neb mam ho muab rau kuv kuj tau." Niam Nkauj Hnub Qub tias : "Txiv, yog nuj yog nqe lawm ces koj ntaus rau daim los kuj zoo kawg thiab. Tab sis tsis yog nuj yog nqe mas koj txawm muab rau daim los kuv tseem tsis kam muag rau koj thiab hos !" Huab Tais hais tias : "Aub ! Txhob xav li ntawd, cia ntaus ua rau daim es kuv yuav xwb." Hnub ntawd Huab Tais txawm tau khau rau mus nrog Xeev Laus lawv haus cawv lawm. Huab Tais mus txog tom Xcev Laus tsev, Xcev Laus pom Xeev Laus ntshaw ntshaw ib nkawg thiab lauj !

  Niam Nkauj Hnub Qub thiab Txiv Nraug Ntsuag nkawd nrog Huab Tais nyob tau ntev xyoo lawm. Niam Nkauj Hnub Qub txawm nug Huab Tais tias : "Txiv, wb tshuav koj ib niag tswv nqe es koj yuav xav tias cia wb ua koj qhev, los koj yuav cia wb mus nyob wb tso, wb khwv tuaj them koj ?" Huab Tais teb tias : "Aub ! Kuv twb xav yuav nyem no lawm ntag. Vim ntsia ntsoov neb yeej tsis muaj dab tsi li es thiaj li tsis hais tsis taij xwb. Yog muaj ces yeej xav yuav tiag." Niag nyab txawm hais tias : "Txiv, yog koj xav yuav no los wb ho mus nrhiav qiv nrhiav txais los rau koj. Tsam koj yuav siv." Huab Tais hais tias : "Yog neb nrhiav tau mas yuav xwb tiag." Ib tsam noj hmo tas nrho, Niam Nkauj Hnub Qub rov qab tawm plaws rau nraum zoov,muab kiag daim tawv xib los npua zoj, xib zoj peb zag rau pem qaum ntuj, tuaj kiag rau tus niam hluas tuaj nrog nws xaws txog ib tag hmo xwb tau kiag ib nkawm khau. Tsuas tias zoo nkauj rhib thiab lauj ! Zoo tshaj Huab Tais nkawm thiab. Ntsuag txawm coj mus muag kiag rau Xeev Laus ua kaum ob daig nyiaj. Coj nyiaj los txog tsev, muab kiag rau daim them kiag Huab Tais. Tshuav rau daim rau nkawd chiv peev ua neej." Niam Nkauj Hnub Qub hais rau Huab Tais tias : "Txiv, wb them koj cov nuj nqe tas lawm. Koj yuav cia wb nrog koj nyob xyoo puav ntxiv, los koj tias wb them koj nuj nqes tas lawm ces cia wb mus nyob wb ? Yog koj tias tab txawm them tas lawm los, koj yuav ciav wb nrog koj nyob xyoo puav pab koj no los wb ho nyob ntxiv thiab." Huab Tais teb tias: "Nyab qhev lauj! Neb twb them kuv cov nuj nqes tas lawm, ces nyob ntawm neb. Neb yuav mus lawm qhov twg los tau. Neb hais tias neb yuav nrog kuv nyob los kuj tau.Nyob ntawm neb siab xwb." Txiv Nraug Ntsuag nkawd thiaj mus nyob nkawd lawm. Nyob tsis tau ntev. Niam Nkauj Hnub Qub thiaj hais rau Txiv Nraug Ntsuag tias : "Txiv Nraug Ntsuag, ua li cas los kuv tsis yog ntiaj teb no neeg. Kuv yuav nrog koj nyob tsis tau ntiaj teb no mog ! Ntshai kuv yuav rov qab lawm qaum ntuj. Kuv los tsa koj ua neej xwb.Kuv twb los pab them koj tej nuj nqes tas lawm. Tshuav rau daim nyiaj no tseg rau koj chiv peev ua neej. Tshai kuv yuav rov lawm qaum ntuj." Nws hais li ntawd, ces Ntsuag quaj pos muag nti lauj! Niam Nkauj Hnub Qub thiaj ntuas ntuas Txiv Nraug Ntsuag tias : "Txiv Nraug Ntsuag, koj tsis txhob quaj mog ! Koj sim neejkoj yeej yuav tau zoo xwb. Kuv twb tsa koj tsheej neeg lawm. Kuv yeej paub tseeb tias koj yeej yuav tau zoo tas koj sim neej. Kuv yuav qhia ib qho chaw rau koj. Huab Tais tus ntxhais Nkauj Ntxawm niaj hnub nrog kuv ua ke, kuv qhia qhia nws xaws khau, nws txawj txawj xaws khau li kuv lawm thiab. Muaj ib hnub koj yeej yuav tau Huab Tais tus ntxhais Nkauj Ntxawm ua koj poj niam xwb. Tus ntawd thiaj yog neeg nyob ntiaj teb no, nws thiaj yuav nrog koj ua taus neej. Hos kuv ces kuv nyob tsis taus ntiaj teb, kuv yuav rov lawm qaum ntuj mog !

  Lub hlis no tim kaum tsib, Los Tuam, Los Lwm thiab Ios Xab lawv yuav tuaj mus tua tauv txwv lawm pem Ceeb Tsheej teb. Koj mus nyob timþauv kev tos mog ! Yog koj pom lawv tuaj mus no ces koj nrog lawv mus tua tauv txwv. Thaum lawv tuaj, koj yuav nrog lawv mus. Lawv yuav hais rau koj tias : 'Ua cas koj lam tuaj nyob ntawm kod.' Ces koj teb lawv tias : Thaud wb nrog nej nyob nyob, wb ho mus nyob wb. Ces kuv poj niam muab kuv nrauj pov tseg lawm. Zaum no, kuv yuav rov qab los nrog nej nyob ua nej qhev zov nej tej tsiaj dua !' Koj hais li no, ces koj ris lawv cov nra, koj ua lawv qhev koj nrog lawv mus. Nej mus txog pem Ceeb Tsheej mas nej yuav mus pw tom ncauj ke no. Lawv yuav mus tua tauv txwv. Los Tuam yuav xwb mus tua. Tag kis sawv ntxov tsees koj pub Los Tuam tus nees kom tsau tsau li. Koj hais kiag dej rau Los Tuam ntxuav muag. Kaj ntug txoog xwb Los Tuam caij kiag nees, nws sam kiag nws rab hneev ya ntxiag mus tua tib hnee rau tauv txwv. Paub ntsoov yeej yuav tsis raug. Tua tas Los Tuam lem hlo nees rov qab los.

  Luag tos ib hnub, luag paub tias Los Tuam tua tsis raug, luag yeej tsis muab ntawv rau Los Tuam. Tag kis ob, yog Los Lwm yuav mus, koj yuav nco ntsoov ua li ntawd rau Los Lwm thiab.

  Tag kis peb, yog Los Xab koj yuav ua li ntawd thiab nawb mog ! Los Xab mus tua los. Lawv yuav tos ib hnub, tsis pom muaj ntawv tuaj. Lawv yuav sab laj tias: 'Ib hnub lawm, tsis pom ntawv tuaj, ces ntshai yog peb tua tsis raug, tsis tau nom ua. Hnub uas nej yuav los tsev,ces koj sawv ntxov ntxov los ua tshais rau hauv qhov cub, koj yuav hais rau lawv tias: 'Thov nej saib cov mov no ib pliag. Kuv cab nej cov nees mus noj zaub tso. Tsam nees tshaib tshaib plab. Nees mus tsis taus.

  Thaum ntawd Los Tuam tsis nco nqa nws rab hneev. Koj cab kiag mus kom lawv tsis pom lawm ces koj caij kiag Los Tuam tus txiv nees thiab koj sam kiag nws rab hneev, koj ya ntxiag mus tua. Paub ntsoov tias yeej yuav raug xwb xwb li. Thaum ntawd koj tau nom ua xwb." Tham tham ib pliag ntxiv, txiv Nraug Ntsuag tsaug zog lawm lauj !

  Nws tsaug tsaug zog tsim dheev los. Ua ciav Niam Nkauj Hnub Qub twb dua rab teb twg lawm ! Nws thiaj sawv los zaum tib pob. Nws xav zaj twg los tsis tau lawm.

  Nws thiaj li los ua raws li nws poj niam hais. Thaum txog lub hli tim kaum tsib, Txiv Nraug Ntsuag txawm mus nyob tim kev tos. Ua ciav tswb nees nrov nqag ntxhias tuaj tiag lauj ! tuaj tuaj txog, Los Tuam txawm hais Ntsuag tias: "Ua cas koj lam nyob ntawm kod nab ?" Ntsuag txawm teb tias: "Aub! Thaud wb nrog nej nyob nyob, wb ho mus nyob wb, ces kuv poj niam muab kuv nrauj lawm las. Nyem no kuv yuav rov qab los ua nej qhev dua. Ua li nej puas yuav los tsis yuav ?" Los Tuam txawm teb tias: "Ab ! Sawv daws nyob kam ua ke, sib haum sib hlub. Koj poj niam txawm tso koj tseg lawm los koj rov los nrog pcb nyob.

  Ua no koj puas nrog peb mus? Yog koj nrog peb mus no koj mus txiav zaub nees rau peb cov nees noj. Vim peb yuav tuaj mus tua tauv txwv lawm pem Ceeb Tsheej." Ntsuag txawm teb tias:"Tiag,cia kuv nrog nej mus tso, kuv mus txiav zaub nees rau nej cov nees noj, saib nej cov nees thiab ua mov rau nej noj." Lawv thiaj li mus txog Ceeb Tsheej teb lauj! Lawv txawm mus pw hauv lub tsev tom ncauj ke no. Ces tag kis kaj ntug txoog, Ntsuag sawv hais dej rau Los Tuam ntxuav muag tas nrho, Los Tuam sam kiag hneev, paj paws rau saum nees,rag nees ntws mus txog ntua txiag tib hnee rau, lem loo rov los lawm. Lawv tos zoj ib hnub, tsis pom ntawv tuaj li, ntshai tsis raug.

  Tag kis Ntsuag kuj sawv los muab dej rau Los Lwm ntxuav muag thiab. Los Lwm mus tua tas, los tos ib hnub kuj tsis pom ntawv tuaj li thiab. Hnub peb Los Xab ho mus tua. Tua tas los nyob ib hnub kuj tsis pom ntawv tuaj li thiaj lauj ! Lawv pw ib hmo ntawd. Tag kis Ntsuag sayev ntxov ntxov los ua tau ib lauj kaub mov rau hauv qhov cub, nws hais rau lawv tias : "Nej pab sab mov thiab, vim peb tuaj tau ob peb hnub lawm, ntshai tshaib tshaib nees plab, nees ho mus tsis taus tsev. Kuv cab nees mus noj zaub, kuv los peb mam mus tsev." Ntsuag thiaj li cab loo pab nees mus, Ntsuag muab kiag Los Tuam rab hnecv los sam kiag, caij loo Los Tuam tus txiv nees, rag ntws mus txog ntua. Ntsuag tib hnee rau nruab nrab tauv txwv tshab plaws. Nws rag nees ntws rov los txog ntua. Nyuam qhuav los zaum qhov quav tsis tau tus, Huab Tais Ceeb Tsheej xa loo ib tsab ntawv ceev ceev tuaj hais tias : "Tsuag tsuag, kav tsij tuaj lees nom ua. Vim nej tua raug tauv txwv lawm. Lawv mus txog ntua, Huab Tais hais tias yog Ntsuag tua raug no. Ntsuag thiaj li mus lees ntawv ua nom ua tswv lauj! Los Tuam , Los Lwm thiab Los Xab lawv hais zom zaws tias: "Ab ! Ua cas zaum no, niag qhev ntawd nyiag peb tus nees caij mus es nws yuav tua raug lawm lauj! Niag qhev ntawd yuav tau nom tau Huab Tais ua lawm tiag. Peb ces poob nom txij hnub no mus li lauj ! Yuav kom peb tsim txiaj me ntsis ces kawg peb muab peb niag muam Ntxawm rau nws, kom nws ho hlub peb me ntsis, mas peb thiaj li yuav tsim txiaj me ntsis xwb lauj!" Lawv los txog tsev, lawv thiaj xa lawv tus muam Ntxawm tuajrau Ntsuag yuav. Vim nws ua Huab Tais, nws zaum Huab Tais qhov chaw lawm.

  Zaum no peb Hmoob tuag, thiaj li muab rab nyuag hneevrau. Thaum muab tus tuag ntawd faus tas, thiaj muab rab hneev tua ib nyuag hnee rau puag tim qab ntuj. Thiaj hais tias : 'Tua tauv txwv saib puas raug.' Yog raug ces thiaj tau nom ua, tsis raug ces tsis tau nom ua. Vim Ntsuag tau ua Huab Tais lawm.


  Last edited by tiamneejtshiab on Sun 20 Jan - 21:06; edited 2 times in total
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty THOOB YEJ THIAB NTXAWM QAUM NTUJ

  Post by tiamneejtshiab on Sat 19 Jan - 11:55  THOOB YEJ THIAB NTXAWM QAUM NTUJ

  Puag thaum ub ov, muaj ib pab niag qaib qus coob coob xij tuaj da dej hauv lub niag pas hawv lauj! Thoob Yej mus plob pom. Nws los txog tsev ov. Nws los xav xav. Ab! Sim mus cuab hlua kais rau saib. Thoob Yej txawm los ua tau rau rooj hlua kais, nws coj mus cuab tas nrho ncig lub niag pas hawv ntawd. Ces Thoob Yej los tau ib hnub. Hnub torn qab, Thoob Yej txawm mus xyuas. Ciav mag tau ib tug qaib qus zoo zoo nkauj li lauj! Ces Thoob Yej txawm mus daws tau tus qaib qus los. Ua ciav, tsis yog qaib qus lawm las. Yog ib tug hluas nkauj zoo zoo nkauj li lauj! Tus hluas nkauj muab tis tw hie tas, ces yog ib tug hluas nkauj zoo zoo nkauj lawm tiag. Thoob Yej txawm hais rau tus hluas nkauj tias: "Ab! Leej muad, koj yuav txia ua ib tug hluas nkauj zoo ua luaj tuaj da lub niag pas hawv no ua tus dab tsi?" Tus hluas nkauj txawm teb tias: "Aub! Leej yawm dab lauj! Ntshai yuav yog kuv no ntuj yeej tiam los ua koj poj niam ho! Vim tias peb tuaj coob ua luaj, luag ho tsis mag koj rooj hlua kais. Kuv twb ho tsis pom es kuv yuav los mag koj rooj hlua kais. Leej yawm dab, peb mas tuaj qaum ntuj tuaj ov. Koj mas koj hais tias lub no yog pas hawv no, tiam sis tsis yog. Yog dej yog cawv ov. Es peb niaj hnub tuaj haus dej haus cawv. Haus pov khawv lawm peb mam ho ya rov qab mus rau saum qaum Ntuj." Ces Thoob Yej thiaj hais tias: "Aub! Yog li mas, leej muam lauj, koj ho tuaj mag kuv rooj hlua lawm thiab, ces koj los ua kuv niam yau. Tso cia niam hlob ua niam hlob yuad?" Tus hluas nkauj teb hais tias: "Ua li tiag, Thoob Yej. Vim Ntuj yeej tiam kuv los rau koj, kuv thiaj los mag koj rooj hlua, ces cia kuv ua koj niam yau nawd." Ces Thoob Yej thiaj li coj tus hluas nkauj los ua nws niam yau.

  Thoob Yej thiaj los hais rau luag zej luag zos. Ces tas sawv daws thiaj li mus ce lub niag pas hawv ntawd coj los ua poov xab ua cawv. Txij thaum ntawd losrau txheej niam no, sawv daws thiaj tau poov xab poov cawv coj los ua dej ua cawv haus.Thoob Yej los nyob nyob ces teb chaws txawm ua tsov ua rog lauj! Huab Tais txawm tseev kom Thoob Yej mus ntaus rog xwb. Thoob Yej txawm hais tias: "Aub! Kuv nyuam qhuav yuav tau niam yau los, mas kuv tseem niaj hnub npaj dej cawv, tso kuv yuav mus haus dej haus caw." Huab Tais txawm teb tias: "Tsis txhob hais li kod. Nyiam no teb chaws ua tsov ua rog lawm, mas koj no raug mus tua rog. Koj raug mus ua ib tug thawj coj, mas koj yuav tsum mus. Kev haus dej haus cawv thaum twg kuj tau. Qhov ntawd tsis kub npaum li kev ntaus tsov ntaus rog nawd." Ces Huab Tais txawm tsis tseev li lauj! Thoob Yej txawm raug mus tua rog lawm lauj. Thoob Yej yuav mus ov. Nws txawm hie hlo nws ob ntiv nplhaib kub los ntxig rau ntawm nws niam yau ob tug ntiv tes ntag. Thoob Yej hais tias: "Niam yau! Kuv muab ob nti nplhaib no rau koj. Mas kuv mus ntaus rog lawm ov. Luag txawm hais tias kuv tuag lawd, los tsuav yog kuv ob nti nplhaib no tsis hie hlo ntawm koj ntiv tes, mas koj tsis txhob ntseeg luag nawd! Yog thaum twg kuv siav tu nrho lawm, mas ob nti nplhaib yeej hie hlo ntawm koj ob tug ntiv tes ntag ov, mas thiaj yog kuv tuag lawm nawd." Ces Thoob Yej yuav mus. Nws txawm muab niam yau cov tis tw zais rau puag hauv qab txhab nplej lauj! Ib niag txhab nplej puv nkaus rau saud lawm, muab cov tis tw rau hauv qab kiag. Thoob Yej mus tua rog tau peb xyoos tsis los li lauj. Thoob Yej txiv yawg laus txawm niaj hnub ntaus txheeb, niaj hnub ua tsawv saib Thoob Yej mus nyob li cas lawm. Niaj hnub niaj hnub ntaus txheeb. Thoob Yej txiv txawm vwm lawm lauj. Yawg laus niaj hnub saib nws txawm hais tias: "Aub! Yuav tau muab niam Thoob Yej yau tua los txi dab teb dab chaw, mas Thoob Yej thiaj li yuav yeej tsov yeej rog. Yog tsis muab nyab yau los tua txi dab teb chaws mas, Thoob Yej yeej yuav tsis yeej tsov rog li lauj."
  Thaum Thoob Yej yuav mus ua rog nws muab niam yau cov tis tw zais rau hauv qab txhab nplej lawm lauj. Mas tshuav peb hnub xwb, niag yawg yuav muab nyab yau coj los txi dab teb chaws tso, Thoob Yej thiaj li yuav yeej tsov rog no lauj.
  Niam hlob los hlub niam yau hwv thiab. Ces ob niam hlob niam yau txawm mus nrhiav tawv, nrhiav lev los pua. Ob tug txawm muab txhab niag nplej daus daus puv tsev nkaus, thiaj li daus txog hauv qab txhab. Na has niam yau cov tis tw nyob hauv, thiaj li muab rau niam yau. Ces niam yau txawm seev tias: "Ab! Thaum Thoob Yej yuav mus, nws twb hais rau kuv tias, yog thaum twg ob nti nplhaib tsis tau hie hlo ntawm kuv tus ntiv tes mas nws yeej tseem muaj txoj sia nyob xwb. Yog hie lawm mas nws thiaj yuav tsis muaj txoj sia nyob. Ob nti nplhaib kub tsis tau hie, mas cuaj xyoos kaum xyoo los yeej tsis ntshai kiag no. Ua li cas nyem no txiv xij niaj hnub ntaus txheeb ntaus kuam, tso yuav muab kuv los tua txi dab teb dab chaw, kom Thoob Yej thiaj li yeej tsov yeej rog. Tab sis niam hlob wb muab tau kuv cov tis tw lawm. Kuv yuav rov qab mus kuv niam kuv txiv lawv. Yog kuv muab ob nti nplhai no rau niam hlob cia mas Thoob Yej los txog nws yuav tsis zoo siab. Ces cia kuv muab coj mus faus rau pern niag poj ntsuam, pern hauv zos ped." Thoob Yej niam yau txawm coj ob nti nplhaib kub mus faus rau pern niag pob ntsaum. Nws hais rau niag pob ntsaum hais tias: "Tshuav peb hnub xwb, txiv yawg yuav muab kuv tua txi dab teb dab chaw, Thoob Yej thiaj yuav yeej tsov yeej rog no. Nyiam no kuv niam hlob wb daus tas txhab niag nplej, muab tau kuv tej tis tw lawm, ces kuv yuav rov mus kuv niam kuv txiv lawv puag saum qaum ntuj. Kuv muab Thoob Yej ob nti nplhaib kub no faus tseg rau koj. Yog Thoob Yej los no ces koj muab rau nws..Koj hais rau nws tias, kom nws tsis txhob nco kuv no. Thiab kom nws tsis txhob lawv kuv qab tuaj. Deb deb li, nws yeej yuav tuaj tsis txog kuv li no ov! Nyiam no kuv mas kuv mus qaum ntuj mus hos nws tuaj mas nws kawg yuav tuaj ntiaj teb tuaj xwb. Nws yeej yuav tuaj tsis txog ib zaug li. Kom nws ua ib siab zov nws niam hlob xwb no ov!" Niam yau mus hais rau niag pob ntsaum tas. Nws txawm rov los muab tej tis tej tw coj los rhais rau tej caj npab, tej caj hlaub tas. Ces nws txawm tuaj ib niag cev plaub lawm xwb lauj. Niam yau txawm ya tshoom ntuj vos dua qaum ntuj lawm. Ces mam yau ya lawm tau peb hnub. Ces Thoob Yeej los txog ntua, Thoob Yeej nug tias: "Niam hlob, ua li niam yau ne?" Niam hlob teb tias: "Niam yau, ces nws ya rov qab mus nws niam thiab nws txiv puag saum qaum ntuj lawm. Nws twb mus tau peb hnub lawm." Thoob Yeej hais tias: "Ua li cas nws ya lawm? Thaum kuv yuav mus kuv twb hais rau koj hais tias kom koj nyob koj hlub nws no ne! Nyiam no kuv niam yau mus lawm, es kuv yuav ua li cas ua neeg no?" Niam hlob txawm teb tias: "Kuv yeej hlub nws kawg los mas. Tiam sis yog koj txiv nev! Nws niaj hnub ntaus txheeb, niaj hnub khom kuam. Es nws hais tias, yuav muab niam yau los tua txi dab teb dab chaw, koj thiaj yuav yeej tsov yeej rog. Yog tsis muaj niam yau los tua txi dab teb dab chaw mas koj yeej yuav tsis yeej tsov yeej rog no. Ces niam yau ntshai. Nws thiaj khiav mus rau qaum ntuj lawm ntag! Yog tias koj xav paub mas koj mus nug pern niag pob ntsaum pern hauv zos ped naj! Thaum koj niam yau yuav mus, mas nws yeej hais txhij hais txhua rau niag pob ntsaum ped lawm. Nws hais tias yog koj los no ces kom kuv hais rau koj mus nug niag pob ntsaum ped nws mam hais rau koj no." Ces Thoob yej quaj quaj. Nws thiaj mus txog pern hauv zos. Nws nug niag pob ntsaum. Niag pob ntsaum thiaj hais tias: "Thoob Yej, thaum koj niam yau yuav sawv kev mus, nws hais tias nws muab koj ob ntiv nplhaib kub rau kuv cia. Thaum koj yuav mus mas koj hais rau nws tias yog thaum twg koj ob ntiv nplhaib kub hie hlo ntawm nws ob tug ntiv tes lawm mas koj thiaj li tsis muaj txoj sia nyob lawm. Yog hais tias koj ob ntiv nplhaib kub ntawm nws ntiv tes tsis hie mas kom nws yeej meem nyob tos. Cuaj xyoos kaum xyoo los koj yeej tseem nyob li qub. Nyiam no nws twb ua ib siab nyob lawm. Tab sis vim koj txiv. Koj txiv niaj hnub ntaus txheeb. niaj hnub khom kuam. Ces yuav muab koj nyab yau los tua txi dab teb dab chaw tso koj thiaj 11 yeej tsov yeej rog no. Koj nyab yau thiaj li ya rov mus dua qaum ntuj lawm. Mas nws hais rau kuv 'tias yog koj los no ces kom kuv hais rau koj tias kom koj tsis txhob lawv nws qab mus kiag li. Nws mas nws mus qaum ntuj mus. Yog tias koj lawv nws qab mas koj yuav mus ntiaj teb mus xwb, koj yeej yuav mus tsis txog ib zaug li. Koj kav tsij ua ib siab nrog koj niam hlob nyob xwb no nawd! Hos koj ob ntiv nplhaib kub nyob no, kuv mam muab rau koj." Ces pob ntsaum muab tau ob ntiv nplhaib kub rau Thoob Yej, ces Thoob Yej quaj quaj nws hais tias: "Aubl Kuv mas yeej yuav lawv kuv niam yau qab mus xwb xwb li. Yog kuv tsis tau kuv niam yau mas kuv yeej tsis ua neeg li." Ua li cas los Thoob Yej yuav mus raws nws niam yau qab xwb xwb lauj. Niag pob ntsaum ua tsis tau tes, nws thiaj nug tias: "Ua li, koj yuav mus tiag tiag los, Thoob Yej?" Thoob Yej teb hais tias: "Aub! Kuv yuav mus tiag tiag li nawd! Kuv yeej tsis nyob li." Niag pob ntsaum thiaj hais tias: "Yog koj yuav mus xwb no ces kuv tsis muaj dab tsi rau koj, ces kuv muab ob lub niag txiv Iws zoov no rau koj xwb. Koj nqa mus raws koj niam yau qab, mas koj niam yau mus qaum ntuj lawm, koj yuav mus ntiaj teb. Yog koj mus mus muaj ob lub niag hauv roob nyo ntshis los thaiv koj kev lawm no ces koj muab ib lub txiv Iws zoov no los pov rhees rau hauv nruab nrab, ces ib lub nyo ntshis rov tod, hos ib lub nyo ntshis rau tod lawm thiab. Ces koj thiaj tau kev mus nawd." Niag pob ntsaum txawm muab tau ob lub niag txiv Iws zoov rau Thoob Yej kom Thoob Yej nqa mus xwb xwb no. Ces Thoob Yej txawm sawv kev mus lawm lauj! Mus mus txog puag ib nta ntuj ov, txawm muaj kiag ob lub niag hauv roob nyo ntshis los thaiv Thoob Yej kev lawm tiag lauj! Ces Thoob Yej saib qhov twg los tsis tau kev. Mus qhov twg los tsis tau kev lawm tiag lauj! Thoob Yej thiaj li muab kiag ib lub niag txiv lws zoov los pov rhees rau hauv nruab nrab ob lub niag roob. Ob lub niag roob thiaj tu nrho nruab nrab, nyias lem nyias lawm thiab. Thoob Yej ho mus mus txog ntua rau ob lub niag pob tsuas, mas niam nyo ntshis los thaiv nkaus kev. Ho tu nrho rov lawm. Rov nyo zoj los thaiv nkaus kev dua. Pheej ua li ntawd. Ces Thoob Yej tsis tau kev mus thiab lauj. Thoob Yej thiaj li muab kiag ib lub txiv Iws zoov pov kiag rau nruab nrab. Ob lub niag tsua thiaj tu nrho, ib lub nyo ntshis rau ib qho lawm. Thoob Yej thiaj li tau kev mus ntxiv lawm thiab. Nws ho mus mus ces mus txog rau ncauj zag tsov lo lauj! Zaj rua ncauj u, dhos daws dhos daws txoj kev tsis tau kev mus li thiab lauj! Thoob Yej quaj quaj. Nws thiaj li muab kiag ib lub txiv Iws zoov ntsaws kiag rau hauv ncauj zag tsov lo. Cas nyias fee nyias tag lawm, ho tau kev mus lawm thiab lauj! Nws mus mus, txawm mus txog rau ib tug dej kub kub li thiab lauj! tsuas tias cev pas rau hauv mas pas tu nrho, cev khaub hlab rau hauv mas khaub hlab tu nrho thiab xwb lauj. Ces Thoob Yej quaj rau ped quaj rau nrad tsis tau kev mus lawm lauj! Txoj kev los tws rau ntawd lawm. Thoob Yej quaj quaj. Cas txawm los zoj ob tug tib neeg. Nkawd los nug tias: "Koj yuav mus dab tsi, tus npawg?" Thoob Yej teb hais tias: "Aub! Kuv mas yog kuv niam yau nws tuaj mus dua qaum ntuj lawm. Kuv yuav tuaj mus raws nws no naj, ob tug npawg. Ua li neb yuav los mus lawm qhov twg thiab, ob tug npawg?" Ob tug npawg ntawd txawm teb tias: "Aub! Wb mas yog los ntiaj teb los. Wb kuj yuav los lawm qaum ntuj thiab. Tiam sis wb mas wb yuav mus taus, vim wb hle wb lub tsho cia lawm. Hos koj mas koj yuav mus tsis taus, vim koj tsis tau hie koj lub tsho cia rau ntiaj teb nav. Yog ua li cas los koj yuav mus xwb no, mas cia wb ib tug mus sab ped ib tug mus sab nrad, tso koj mus nruab nrab, mas koj thiaj yuav mus taus. Tsis ua li ntawd koj mus tsis taus nawd." Ob tug ntawd mas yog dab tuag xwb. Nkawd txawm mus sab ped thiab sab nrad, Thoob Yej txawm mus nruab nrab. Ciav dej tsis kub li, dej txias txias xwb. Lawv mus dhau tus dej ntawd rau tid ces muaj ob txog kev lawm lauj! Ob tug dab tuag ntawd txawm hais tias: "Txog qhov no mas kev ncaim lawm nawd! Koj tseem tsis tau hie koj lub tsho. Koj yuav mus qaum ntuj, mas koj yuav nee lub niag roob no lawm ped, ces koj yuav mus txog rau qaum ntuj. Hos wb mas wb yuav mus txoj niag tav zas no lawm nrad. Wb yuav mus lawm nram nroog nawd." Ces Thoob Yej tsoo tsoo hav zoov mus, tsis muaj tus dab tsi yuav los pab 11 lauj! Kev los tsis muaj kev. Niag hav zoov nuj xiab xwb lauj. Thoob Yej txawm quaj quaj. Thoob Yej mus mus, txawm muaj ib tug mos ntsuab hais tias: "Les les, yog koj pub hmoov rau kuv noj no, kuv coj koj kev." Thoob Yej hais tias: "Aub! Yog koj coj kuv kev no, kuv pub tiag." Ces Thoob Yej txawm muab tau ib nyuag qhov mov rau mos ntsuab noj tag. Mos ntsuab txawm ya les les ua ntej, Thoob Yej txawm lawv mos ntsuab qab lauj. Mos ntsuab mus qhov twg Thoob Yej mus qhov twg. Pheej mus pheej mus ces nkawd mus mus tsaus ntuj lauj. Niag mos ntsuab txawm hais tias: "Thoob Yej, wb yuav mus pw lawm pern niag hauv paus ntoo ped. Mas ib ntsis hnub ncoo hauv roob tsis muaj tshaj ntuj lawm, yuav muaj peb tug niag noog roov ya los pw saum niag ntoo saud. Cov niag noog roov yuav los sib tham nyob saud." Ces Thoob Yej nkawd txawm mus pw pern niag hauv paus ntoo lauj. Ib me ntsis zoj xwb, txawm muaj peb tug niag noog roov loj loj ya los pw saud tiag lauj. Cov niag noog roov txawm sib tham zom zaws. Muaj ib tug txawm hais tias: "Aub! Ua li tag kis peb yuav mus ntxov los mus lig ne yuad?" Muaj ib tug txawm teb hais tias: "Peb mas yuav mus ntxov nawd. Thaum ub, nyob qaum ntuj no, muaj ib tug ntxhais tuaj mus haus dej haus cawv rau ntiaj teb. Muaj ib tug Hmoob hu ua Thoob Yej no, nws txawm tuaj cuab hlua mag tau tus ntxhais ntawd. Thoob Yej txawm coj mus ua niam yau. Ces tsis ntev Thoob Yej txawm mus ua rog lawm. Niag yawg uas yog lawv txiv txawm yuav muab tus ntxhais ntawd tua txi dab teb dab chaw es Thoob Yej thiaj yuav yeej tsov yeej rog no. Mas tus ntxhais ntshai, nws thiaj khiav los rau pern nws niam thiab nws txiv nyob saum qaum ntuj no lawm. Mas nyiam no twb muaj ib tug vauv tshiab twb yuav yuav. Tag kis lawv yuav tua nyuj tua twm haus tshoob. Tag kis peb yuav tau mus ntxov ntxov xyov kaj ntug txoog peb puas tseem yuav txog los tsis txog thiab. Mas peb yuav tsum mus ntxov ntxov peb thiaj yuav tau hnyuv nyuj hnyuv twm noj laiv." Cov niag noog roov los tham 11 ntawd tas. Ces niag mos ntsuab txawm los hais rau Thoob Yej hais tlas: "Aub! Zaum no mas kuv coj koj wb maj mam nee tus ntoo no lawm puag saud. Wb yuav mus nkaum hauv tus noog roov loj tshaj plaws cov plaub, wb thiaj yuav mus txog koj niam yau nawd. Koj niam yau twb yuav mus yuav txiv. Tsam wb mus tsis ncav nws, nws ho mus lawm laiv." Thoob Yej hais tias: "Aub! Kuv niag loj ua luaj no, wb nkag mus hauv nws cov plauj ces nws kuj paub xwb los pov?" Mos ntsuab thiaj hais tias: "Tsis ntshai! Kuv ya ncig koj peb Iwm xwb, ces koj me me li kuv lawm thiab. Wb mus, nws nyaj yuav tsis hnov lawm." Ces mos ntsuab txawm los ya ncig Thoob Yej peb Iwm tas nrho, Thoob Yej txawm me me li tus mos ntsuab lawm tiag. Ces ob tug txawm maj mam nkag mus lauj. Nkag nkag mus txog, niag mos ntsuab nkag mus xyuas ob tug nram hav no tas, mos ntsuab txawm hais rau Thoob Yej hais tias: "Aub! Ob tug nram hav no, ntshai yuav ris tsis taus wb." Mos ntsuab ho rov nkag mus xyuas ib niag lau loj loj nyob pern toj me ntsis. Mos ntsuab hais tias: "Awb! Tus no mas ris taus wb ntag lov. Wb yuav nkag mus nyob rau hauv nws qab txia. Koj mas tsis txhob nti nawd! Yog koj nti mas ib ntsis khaus nws, nws yuav muab kaus ncauj los luam, sais wb mus tsis txog koj poj niam laiv." Ces Thoob Yej nkawd mus nkaum hauv niag lau laus qab txia. Tag kis os, qaib qua thawj tsig xwb, cov niag noog roov ya mus lauj. Ces peb tug niag txawm ya vig vag lawm lauj. Muaj ob tug niag, mas niam ya rwg ntxiaj rau ub rau no. Niag laus laus uas nkawd nyob hauv qab txia mas niam ya tsis taus li lauj. Ya tug niag yuav poob tsis poob, yuav poob tsis poob. Ya tib tug niag tuag vias laWv qab xwb. Lawv mus mus txog puag pern Huab Tais qaum ntuj ces niag hnub twb yuav ntseg lauj. Luag twb tseev hnyuv nyuj hnyuv twm tas lawm ntxov. Ces niag noog roov ya ya mus tsaws rau saum niag ntoo qhuav loj loj nram Xeev Laus qab zog thiab ntag lauj. Mos ntsuab txawm hais rau Thoob Yej hais tias: "Tus dej no ces yog tus lawv tseev hnyuv nyuj hnyuv twm pem hauv ntag. Cov noog roov no lawv yuav nyob qhov no tos. Muaj tej yav hnyuv nyuj hnyuv twm uas lawv tseev lawv tsis yuav, lawv muab tso rau dej tshoob los, lawv mam li khaws noj xwb. Ces wb nqes ntawm no." Ces Thoob Yej thiab mos ntsuab nkawd txawm tawm plaws hauv niag lau noog roov qab txia, tib plhaw los rau hauv av lawm lauj. Niag noog roov hais tias: "Ned! Tos li kuv ya caum tsis tau neb, niam yuav hnyav kuv ua luaj no, yog ob tug me dev ntawd nev. Nag hmo kuv twb suav oo diam, yog vim nyob hauv kuv qab txia lawm nev. Txhob ua li ntawd es kuv tuaj taus, peb tuaj txog ntxov, ces peb yeej au hnyuv nyuj hnyuv twm noj los mas. Tiam sis yog kuv ya sis taus es peb thiaj tuaj txog lig lig, peb thiaj tsis tau nyuv nyuj hnyuv twm noj. Ob tug me dev ntawd, lam txhob aws khiav, peb muab faib kiag thiab tso mas. Khuv xim hwv!" Ces cov niag noog thiaj ya mus tsaws rau hauv hav dej mus haws luag tej tog hnyuv uas luag tsis yuav lawd coj los noj. Thoob Yej nkawd txawm mus lauj. Mus mus txog puag pern hauv dej. Luag mas niam tseev hnyuv nyuj hnyuv twm zom zaws, seev qaib tseev npua cuag tus tsi li lauj. Ces nkawd ntsia tsia. Ib ntsis niag mos ntsuab txawm hais tias: Thoob Yej, koj poj niam lawv tsev nyob tid ntag. Lawv tuaj ce dej qhov no mus haus xwb." hoob Yej txawm hais rau niag mos ntsuab hais tias: Mos ntsuab, koj yeej meem pab kuv. Koj txhob tso kuv tseg nawd, kuv tau noj tau haus li cas mas kuv yeej yuav pub kom koj tau noj tau haus ib yam nkaus li kuv thiab." Mos ntsuab teb tias: "Tiag. Yog koj pub rau kuv noj kuv haus kom kuv tsis txhob tshaib plab no, kuv yeej pab koj thiab tiag."Ces niag mos ntsuab niam zoo zoo siab. Niag mos ntsuab niam pab pab Thoob Yej thiab lauj. Mos ntsuab txawm hais tias:"Thoob Yej, koj mus nyob lawm pern hauv dej ped. Ib me ntsis koj yuav pom koj niam yau tus ntxhais qhe tuaj nqa dej mus rau koj niam yau thiab nws tus txiv tshiab haus nawd."Ces Thoob Yej txawm mus nyob pern hauv dej tos. Cas ib me ntsis xwb txawm pom ib tug ntxhais qhev nqa ib lub plhuaj taub dawb dawb zoo zoo nkauj tuaj tiag lauj. Thoob Yej txawm khiav loo mus hais rau tus ntxhais tias:"Me ntxhais,koj tuaj cug dej mus dab tsi?"Tus ntxhais ntawd teb hais tias:"Kuv tuaj cug dej mus rau Xeev Laus ntxhais nkauj Ntxawm thiab nws tus txiv tshiab nkawd haus."Thoob Yej hais tias:"Xeev Laus ntxhais nkauj Ntxawm nyob qhov twg?"Tus ntxhais hais tias:"Nws nyob torn tsev. Puag thaum ub, nws mus yuav txiv neeg ntiaj teb. Mas nws tus txiv mus ua rog lawm. Nyiam no nws mus yuav ib tug txiv tshiab lawm. Hnub no peb haus dej haus cawv, es tus vauv tshiab yuav txais nws. Ces kuv thiaj tuaj nqa dej mus rau tus vauv thiab Xeev Laus ntxhais nkauj Ntxawm nkawd haus."Ces tus ntxhais txawm cug dej ntawm tus ciav. Thoob Yej txawm muab nws ob ntiv nplhaib kub uas thaum ub nws muab rau nws niam yau coj tso plhuav rau torn tus ciav, dej muab kuav los nkag plaws rau hauv tus ntxhais lub niag plhuaj taub lawm. Yawg Thoob Yej txawm hais rau tus ntxhais hais tias:"Me ntxhais, koj nqa mus txog ntua, koj txawm hais rau Xeev Laus ntxhais nkauj Ntxawm hais tias kom nws tsis txhob rawm haus. Nws ntxuav tes tso no nawd."Thaum ntawd, Ntxawm mas niam nrog tus txiv tshiab sib qawg sib nwg xwb lauj. Tus ntxhais qhev nqa loo plhuaj taub dej los txog ntua. Tus ntxhais txawm hais tias:"Ntxawd, nyiam no, tod muaj ib tug niag Hmoob, nws hais tias kom kuv nqas plhuaj taub dej no los txog no ces, kom koj ntxuav tes tso, tsis txhob raws haus no nas."Ntxawm teb hais teb:"Aws! Ntxuav sis ntxuav los mas." Ntxawm nyuam qhuav muab dej los laub kiag ntxuav tes xwb, ciav ob ntiv nplhaib kub uas thaum ub Thoob Yej muab rau Ntxawm coj, txawm nkag nplho Ntxawm ob tug ntiv tes thiab ntag lauj! Ntxawm cia li tib thawb tus txiv tshiab cem tias: "Koj cia li khiav mus! Kuv tus txiv tuaj txog lawm. Kuv tsis yuav koj! Kuv yuav yuav kuv tus txiv qub, thiaj yog kuv tus nkauj txhav qaib nraug txhav noog." Ces tus txiv tshiab txawm khiav lawm lauj. Ntxawm thiaj hais rau Xeev Laus hais tias: "Niam thiab txiv laiv! Nyiam no, kuv tus txiv qub tuaj txog lawm laiv. Nej saib mev! Ob ntiv nplhaib kub no yog kuv tus txiv qub li. Thaud kuv yuav los, kuv muab hie tseg rau niag pob ntsaum . Nyiam no tus ntxhais no nws mus nqa dej los rau kuv haus. Nws mus txog tod, muaj ib tug Hmoob nyob tod. Tus Hmoob ntawd tso ob ntiv nplhaib no rau pern hauv dej ntws los rau hauv tus ntxhais no lub plhuaj taub. has kuv muab los laub ntxuav kuv tes. Ob ntiv nplhaib no cia li nkag kiag rau hauv kuv ob tug qub ntiv tes. Thaum ub, kuv tus txiv yuav mus ua rog, nws muab ob ntiv nplhaib no rau kuv coj, nws hais tias nws txawm mus cuaj xyoo kaum xyoo lawm los yog ob ntiv nplhaib no tsis hie hlo ntawm kuv ob tug ntiv tes mas nws tseem muaj txoj sia nyob xwb. Li ntawd, thaum kuv los lawm, ob ntiv nplhaib no tsis tau hie ntawm kuv ntiv tes. Tiam sis yog kuv muab hie tseg rau lub pob ntsaum lawm xwb. Nyiam no mas ntshai kuv yuav yuav kuv tus txiv qub xwb, nws thiaj li yog kuv tus nkauj txhav qaib nraug txhav noog tiag tiag. Hos tus txiv tshiab no mas kuv tsis yuav lawm." Xeev Laus txawm teb hais tias: "Aub! Yog tias tus vauv qub tuaj txog, Ntxawm tsis yuav tus vauv tshiab no lawm no, ces tus vauv tshiab rooj mov cia muab tshem tseg. Tus vauv qub tus txog niam txog txiv zoo heev lawm lauj."Ces muab tus vauv tshiab rooj mov tshem tseg. Xeev Laus npaj neeg tshuab puab, ntaus nruas luaj kwb twg tuaj tos tus vauv qub lauj. Ces tuaj tos tau Thoob Yej mus txog torn Xeev Laus tsev ov. Yawm txiv txuj ci hlob hlob lauj! Yawm txiv txawm hais rau Thoob Yej hais tias: "Tseeb tseeb koj yog kuv tus me vauv ntxawg tiag tiag los?" Thoob Yej teb hais tias: "Aub! Txiv, kuv yog koj vauv tiag tiag ntag lauj."Yawm txiv tias: "Aub! Koj yog kuv vauv ntxawg tiag no, koj sim tua niag hauv roob tid kom ua liaj ia rau kuv saib saib." Thoob Yej thiaj nta hlo phom los tlb phom rau niag hauv roob ua nwg ua kiag ib thaj liaj ci ntsa iab tiag lauj. Yawm txiv tias: "Aub! Yog kuv vauv ntxawm tiag. Koj yog kuv vauv tiag no, koj sim rov tua kom ua hauv roob Ii qub saib?" Thoob Yej nta hlo phom los tib phom rau, rov ua kiag ib lub hauv roob li qhov qub lawm thiab. Yawm txiv tias: "Aub! Me vauv, koj yog kuv vauv tiag tiag lauj! Ua li mas koj sim tua niag pob tsuas tid kom ua liaj ia teb chaws rau kuv saib saib. Yog koj tua tau, mas koj thiaj yog kuv vauv tiag." Thoob Yej nta hlo phom los tib phom rau niag pob tsuas, ua niag pob tsuas tawg tas, ua kiag liaj ia teb chaw lawm thiab. Yawm txiv rov hais tias: "Aub! Tus no mas yog kuv vauv ntxawm tiag lauj! Koj yog kuv vauv ntxawm tiag no, koj sim rov tua kom zoo li qub saib." Thoob Yej rov nta hlo phom los tib phom rau rov ua kiag tib lub pob tsuas dawb paug li qub lawm thiab lauj. Xeev Laus rov qab hais dua hais tias: "Aub! Tus no mas yog kuv tus vauv ntxawm tiag! Cov nqaij cov cawv no, yog tus vauv nws tuaj txog, txawm muaj ib tug vauv tshiab yuav yuav kuv tus ntxawm, mas thiaj li tau npaj. Tiam sis, nyiam no, txoj hmoov muaj. Tus vauv nws ho tuaj txog kuv ua niam ua txiv tsev lawm. Mas txawm yuav ntxab ntxawm tej dej cawv thiab cov nqaij hno no los rau kuv tus vauv noj mas tsis phim lawm. Tej no, cia muab rau me nyuam yau thiab zej zog noj ua si xwb. Tso rov npaj dua, mas thiaj yuav zoo." Ces txawm muab tus vauv tshiab tsum nqaij hno no los rau cov me nyuam yaus zej zog noj ua si xwb. Xeev Laus txawm hais rau Thoob Yej hais tias: "Aub! Me vauv, nyiam no, koj yog kuv vauv tiag. Koj yuav tsum mus nrhiav cuaj tug nyuj cuaj tug twm los tua rau kuv noj. Koj pom xeeb yog kuv ib tug vauv tiag, nyiam no koj tau kuv ntxhais nkauj ntxawm lawm." Thoob Yej thiaj hais rau nws txiv tias: "Aws! Cia kuv mam nrhiav los tau kawg los mas, txiv." Thoob Yej thiaj li nta hlo phom tua cuaj phom tau cuaj tug nyuj. Rov tua cuaj phom tau cuaj tug twm. Thoob Yej coj los khi tau tib niag tiaj lauj. Xeev Laus thiaj hais tias: "Aub! Tus no mas thiaj li yog kuv tus vauv tiag tiag." Ces Xeev Laus txawm hu laj mej pej xeem tuaj. Txawm tuaj pab ua tau cuaj lub tsev hawm tshav (tsev tsam phooj). Ib lub muaj cuaj dag lauj. Xeev Laus txawm hais rau Thoob Yej tias: "Aub! Nyiam no koj mas yog kuv vauv tiag lauj. Tab si skoj sim nee kuv tus ncej huab qag no, mus tuaj puag saum qhov kawg tus ncej khaub lig saud, hu qhua noj mov saib puas tau?" Ces Thoob Yej tsis pom qab yuav ua cas. Nws txawm quaj quaj xwb lauj. Mos ntsuab txawm los hais rau Thoob Yej tias: "Koj tsis txhob ntshai. Kuv mam li qhia koj tau xwb los mas." Mos ntsuab los de zoj tau ib daim me nplooj hleb kauv zoo zoo rau Thoob Yej, mos ntsuab hais tias: "Koj nqa daim no mus. Mas koj mus txog saud, koj yawm txiv yuav kom koj mus de daim niag nplooj lauj pwm saud tshuab no. Daim niag nplooj lauj pwm saud kam tuab li ib niag dos loj diam. Mas koj yeej tshuab tsis nrov ib zaug li. Kuv thiaj de daim me nplooj hleb no rau koj. Koj nee koj yawm txiv tus ncej huab qag ntawd, mas koj tsis txhob tuav qhov twg kiag. Txhob ntsia qhov twg kiag li. Koj ntsia ntsoov taw nee hlawv hlo xwb ces yeej tau kiag xwb los mas. Yog koj ntsia tim tej ntsia saud ntsia hauv, tuav ub tuav no mas koj poob nthav ntag laiv. Thaum ntawd koj yawm txiv yeej muab koj los ua ntxuag cawv xwb ntag nawd! Koj mloog mloog kuv hais, mas koj thiaj yuav yeej nawd! Thaum koj nee mus txog saud, koj muab kiag ib daim nplooj hleb los npuav nkaus ntawm koj daim di ncauj. Koj tshuab daim nplooj hleb, tshuab peb zag rau neej, peb zag rau dab. Tag nrho mas koj nqe ceev ceev los ntag laiv. Yog koj tseem nyob ntev saud, mas ib ntsis cua tshuab, koj yeej poob xwb. Thaum koj poob los txog, mas koj yawm txiv yeej muab koj ua ntxuag cawv xwb xwb nawd. Ces thaum ntawd koj yuav tsis tau koj poj niam, kuj yuav tsis tau koj niam hlob thiab."Ces Thoob Yej nee nws txawm tsis ntsia qhov twgJi lauj. Nws txawm ntsia ntsoov nws txhais taw. Nws nee hlawv hlo nce hlawv hlo mus nto plaws rau puag saum ob tug ncej khaub lig. Ciav muaj ib tsob niag nplooj lauj pwm tiag. Thoob Yej txawm de kiag tau Ib daim niag nplooj lauj pwm tuab muaj ib dos, ua txuj muab npuav nkaus ntawm qhov ncauj xwb.
  Nws muab kiag daim nplooj cheb tas tshuab kiag peb zag rau neej peb zag rau dab tag nrho xwb, Thoob Yej nqes ceev ceev ti nkaus hauv pern teb. Tib pliag zoj, ntuj tsaus nciab teb tsaus nti. Mas lawg poob luaj taub twg lauj. Cua mas nplawm nplawm yawm txiv me ncej huab qag yuav vau li lauj, xa ua yawm txiv me maum kaum mas ntxhov niab rau qhov txhia chaw. Yawm txiv thiaj thov thov tias: "Aub! Tsum lauj! Me vauv lauj! Nyiam no, cuaj lub tsev hawm tshav neeg puv nkaus. Kuv me ncej huab qag qaij tas. Kuv me maum kaum tsev nqeeb ntxho tas lawm. Me vauv thov tso cia li lauj. Koj mas thiaj yog tseem tseem kuv vauv tiag lauj." Tsuas tias cuaj lub tsev hawm tshav mas qhua ntsawm nkaus hauv. Cov qhua ntawd noj tau peb hnub peb hmo.
  Lawv noj tas cuaj tug nyuj cuaj tug twm. Dej cawv haus du lug. Noj noj tas rooj tshoob ntawd. Yawm txiv txawm muab tau yim tus nkauj qhev thiab Ntxawm, ces yog cuaj leeg nkaus. Nws muab lub vab tshaus hlau los kem nruab nrab, tso tas nrho cuaj leeg ntawd zaum ib leej rau hauv txaj. Kom lawv muab ib leeg ib tug ntiv tes tshwm sab nraud rau Thoob Yej twv cov ntiv tes ntawd saib Thoob Yej poj niam tus yog tus twg. Yawm txiv hais tias: "Yog nws los tuav tau nws poj niam tus ntiv tes, mas nws yog kuv vauv. Yog nws los tuav tsis tau, mas nws yog kuv ntxuag cawv xwb los mas." Ces Thoob Yej quaj quaj lauj! Niag mos ntsuab txawm los hais rau nws tias: "Koj tsis txhob ntshai. Koj yuav quaj ua tus dab tsi? Cia kuv mam li pab koj. Kuv nkag peb Iwm rau nraud, peb lwm rau hauv. Yog tias kuv tsaws ntua tus twg mas koj tuav nkaus tus ntawd. Koj thiaj yuav tau koj poj niam nawd!" Ces Xeev Laus txawm hais tias: "Kuv me vauv! Nws yog kuv vauv ntxawm tiag no, nws sim los tuav Ntxawm tus ntiv tes saib!"Thoob Yej thiaj los sawv loo saib nraud xyuas cov ntiv tes, pom mos ntsuab ya loo peb Iwm rau hauv peb Iwm rau nraud. Mos ntsuab tsaws ntua. Thoob Yej tuav nkaus tus mos ntsuab tsaws. Thoob Yej hais tias: "Ntxawm ces yog tus no ntag nawd." Xeev Laus hais tias: "Aub! Tus no mas yog kuv tus vauv tiag lauj! Kawg kuv twb muab lub vab tshaus los thaiv nruab nrab lawm, nws tseem twv tau Ntxawm lawm thiab."Ces ib ntsis tsaus ntuj. Xeev Laus los pua tau lav tsuj lav npuag rau ntawm tag. Xeev Laus hais rau cov qhev hais tias: "Ib ntsis, kom kuv me vauv ntxawm los pw ntawm kuv lub lav tsuj lav npuag no nawd!"Ces niag mos ntsuab txawm los hais rau Thoob Yej hais tias: "Thoob Yej os! Koj tsis txhob pw nawd! Luag pua lav tsuj lav npuag li no sim koj. Yog tias koj los pw mas luag yuav muab koj ua ntxuag cawv xwb xwb nawd! Nyiam no mas lawv muab Ntxawm kaw rau saum nthab lawm. Ntxawm txia ua ib tug niag has kos. Ntxawm twb kaws ib lub qhov nthab to lawm. Ntxawm yuav dauv ib txog hlab tsuj hlab npuag los rau torn tag. Koj ua txuj mus pw ntawm lub lav tsuj lav npuag ntawd ib me chim. Ces koj pom Ntxawm txoj hlab tsuj hlab npuag, mas koj sawv tsees mus tooj zog txoj hlab ntawd. Koj mus nrog Ntxawm pw lawm saum nthab nawd. Yog koj tsis ua li kuv hais, mas koj yawm txiv yeej yuav sawv los muab koj ua ntxuag cawv nawd." Ces tsaus ntuj, Thoob Yej thiaj ua txuj los pw zoj ib me ntsis xwb. Ciav tsw hiav ntxiag. Ntsia, cas pom txoj hlab tsuj hlab npuag dauv los lawm tiag. Thoob Yej thiaj sawv tsees mus tooj zog txoj hlab tsuj ntawd mus nrog Ntxawm pw dua saum nthab lawm ntag. Ces ib chim ib tag hmo, yawm txiv taws teeb los saib. Cas tsis pom Thoob Yej ntawm tag lawm. Tag kis yawm txiv hais tias: "Aub! Sim mus xyuas saib. Ntshai yog kuv vauv ntxawm tiag." Yawm txiv thiaj mus xyu&s. Cas pom Thoob Yej nrog Ntxawm pw saum nthab. Yawm txiv thiaj hais tias: "Aub! Zaum no mas thiaj yog tseem tseem kuv vauv ntxawm tiag lauj. Kuv txuj ci ces tas li no lawm. Ho kom nws los pe dab pe qhua, saib kuv puas tau muab nws los ntxuag cawv."Kom Thoob Yej los pe dab pe qhua. Ces Thoob Yej tsis paub 11 lauj. Thoob Yej quaj quaj. Mos ntsuab txawm los hais tias: "Koj txhob ntshai. Cia kuv mam qhia koj. Luag hais tias kom koj mus pe dab pe qhua no. Ces koj mus tsa hlo ob tug dauj nram qhov rooj tag. Thiab koj mus lawm torn tog txuas, koj nqa rab khaub rhuab tod los tso rau torn hauv plag saum lub rooj xwb, ces yog lawm los mas." Ces yawm txiv tias: "Vauv, los pe dab pe qhua saib." Thoob Yej thiaj li mus tsa hlo ob rab me dauj nram qhov rooj tag. Thiab nws mus loo rau torn tog txuas nqa hlo rab khaub rhuab tod coj los tso plhuav rau torn hauv plag saum lub rooj. Ces Xeev Laus niam qhuas qhuas nws hais tias: "Aub! Yog tseem tseem kuv vauv ntxawm tiag lauj! Kuv txuj ci tsis muaj ntxiv lawm, Ntxawm thiab me vauv nawb, neb nyob peb hnub tso, neb mam mus tsev." Ntxawm thiab Thoob Yej nkawd thiaj nyob tau peb hnub. Yawm txiv tseem rov qab hais tias: "Neb tsis txhob rawm mus nawd, me vauv! Koj los nyob deb thiab. Yog neb mus lawm, yuav tsis muaj neeg pab kuv lawm. Ua li mas, me vauv, koj mus luaj thiab ntov kom tag ib daim teb hav zoov laus rau kuv tso, Ntxawm neb mam li mus ov." Thoob Yej thiaj li nyob. Nws mus luaj tag ib thaj teb hav zoov laus. Thoob Yej rov los hais rau nws yawm txiv tias: "Aub! Txiv lauj! Kuv los tuaj lawm ntev. Tseg niam hlob thiab txiv yawg nyob xwb. Ntev lawm. Rawm rov mus xyuas vaj xyuas tsev thiab. Ces cia Ntxawm wb mus lauj." Yawm txiv teb tias: "Tsis tau! Txhob rawm mus, me vauv. Yog neb yuav mus mas hlawv teb tas tso, neb li mam mus."Aub! Nkawd rov nyob nyob tos teb qhua. Ces yuav mus hlawv teb lauj. Yawm txiv txawm hais tias: "Aub! Zaum no mas yuav mus hlawv teb nawd! Yuav cia tub mab tub qhe mus hlawv nram qab teb. Hos kuv me vauv mas nws yuav mus pua chaw pw hauv plawv teb. Yog tias hluav taws kub dhau lawm, kuv hu, vauv tseem teb hauv plawv teb tuaj thiab no, mas thiaj yog kuv vauv. Hos hluav taws kub dhau tas, kuv hu, yog tsis teb lawm no, mas yog kuv ntxuag cawv xwb." Nws yawm txiv hais )i ntawd. Ces nws quaj quaj lauj! Tsis pom qab yuav ua licas. Ntshai kawg tuag xwb. Mos ntsuab thiaj ya los hais rau Thoob Yej hais tias: "Koj tsis txhob quaj! Cia kuv mam qhia koj. Yog koj yawm txiv ua li ntawd no, ces koj mus txiav ob lub raj dej. Koj nqa mus. Koj muab ob lub raj dej ntawd mus nqa dej coj los tso ntawm koj ob sab. Thaum hluav taws kub tuaj, mas ob lub raj dej ntawd yuav ua ob lub niag pas hawv nyob ntawm koj ob sab. Hluav taws yuav tsis kub thiab twb tsis ntaiv koj. Koj nco ntsoov qhov kuv hais." Ces txog hnub hlawv ntag lauj! Xeev Laus txawm hais tias: "Kuv vauv ntxawm, koj mus pua chaw pw lawm hauv plawv teb. Cia tub mab tub qhe mus hlawv nram qab tuaj nawd." Ces Thoob Yej txawm mus txiav tsuag tsuag tau ob lub raj dej luaj caj npab, coj mus ntim tau ob nyuam raj dej. Thoob Yej txawm mus pw hauv plawv teb lawm ntag. Nws mus txog, nws txawm muab ob lub raj dej tso rau ob sab, nws pw hauv nruab nrab ntag lauj.
  Tub mab tub qhe hlawv nram qab tuaj. Tsuas tias nplaim mas sib ntswg yos tuaj lawm ntag lauj! Kub kub. Hluav taws tuaj dhau tas. Cav mas tsuas tias kub liab vog. Tsab ntoos mas vau pig poog qhov txhia chaw. Yawm txiv txawm cem hais tias: "Tus me dev ntawd, niam khav diam. Zaum no, nws tseem tsis yog kuv ntxuag cawv thiab, mas ntshe!"Yawm txiv cav hu tias: "Me vauv e!" Thoob Yej teb tias: "Hawv! Yawm txiv niam qhuas qhuas tias: "Aub! Yog kuv tus me vauv ntxawm tiag tiag li lauj! Hluav taws twb npaum li no lawm, hu tseem teb thiab. Yog vauv ntxawm lawm lov. Me vauv aw! Yog hluav taws dhau lawm no los mog." Thoob Yej los los tim plawv teb los txog. Yawm txiv tias: "Me vauv, koj txawm maj mus tsev los, neb los nyob ob peb hnub tso, kom Ntxawm xaws ris xaws tsho rau koj tso. Neb mus qaum ntuj mus, neb mus peb hnub xwb txog lawm. Yog neb mus ntiaj teb mus mas neb yuav mus peb xyoos thiaj txog.
  Ces neb ua ib slab mus qaum ntuj mus, tso neb thiaj yuav txog sai me ntsis nawd!" Nkawd los nyob tau peb hnub. Ntxawm xaws tau ris tsho, rhais tis rhais tw rau nkawd tas. Nkawd thiaj ya tiaj lias los tau peb hnub. Ntxawm thiab Thoob Yej nkawd thiaj los txog rau ntiaj teb, rov los nrog niam hlob ua neej nyob rau ntiaj teb.


  Last edited by tiamneejtshiab on Sun 20 Jan - 21:00; edited 5 times in total
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Poj Niam Tsim Txiaj Tsa Tus Txiv Ciaj Huab Tais

  Post by tiamneejtshiab on Sat 19 Jan - 11:59  POJ NIAM TSIM TXIAJ TSA TUS TXIV CIAJ HUAB TAIS

  Thaud, muaj ob niam txiv, niag txiv pheej niaj hnub mus ua luam lawm. Pheej mus lawm tsis txawj los li. Ces Dab Roog txawm muab niag niam muag rau ib tug tub luam uas nws nyob yeeb ceeb tuaj ua luam saum yaj no lawm lauj! Tus niam tsev thiaj li tuaglawm. Kev zej kev zos tuaj muab niag niam pam, lawv txawm muab niag thawj nyug thiab niag lwm nyug tua rau niag niam lawm. Niag txiv, los kuj yog mus ua luam rau yeeb ceeb teb lawm thiab. Hnub ntawd, niag txiv tseem tab tom los txog ntawm kev, niag thawj nyug txawm pom dheev niag tswv, nws theem zog, nws txawm hais tias : "Txiv, koj tuaj ua luam ntev ntev lawm. Dab Roog twb muab niam muagrauib tug tub luam, nws nyob yeeb ceeb lawm. Wb yuav ua niam luag lawm yeeb ceeb." Leej txiv thiaj tsa muag ntsia no, ua ciav tus thawj nyug los txog ntawd tiag. Ntsia zoj tom qab, ua ciav tus lwm nyug kuj los txog ntawd thiab lauj ! Tus lwm nyug kuj hais li ntawd thiab. Nws hais tas nws dhau plaws lawm. Ua ciav tus xab nyuj los txog ntua. Nws kuj los hais tib yam li tus thawj nyug thiab tus lwm nyug hais thiab. Tus xab nyuj dhau plaws lawm. Yawg tig loo ntsia, na has yawg poj niam los lawm tiag lauj! Tsuas tias tib lub zam. Los los txog ntua ntawm yawg, ces yawg txawm nthos nkaus tes, cuaj kaum los yawg tsis pub tus niam mus li. Twb yuav tsaus ntuj los yawg yeej tsis tso mus li thiab.Ib tsam ces yawg txawm ua nyuj qhi yuav nrog niag poj niam pw xwb xwb li lauj! Niag poj niam thiaj hais tias:"Koj txiv, kuv los dua yeeb ceeb lawm, kuv tsis yog yaj ceeb neeg lawm. Koj tsis txhob nrog kuv pw mog ! Kuv tsis zoo li qub lawm laiv !" Niag niam txawm tig loo dua sab puab yeeb ceeb teb lawm. Yawg saib, ua ciav niag niam tib tug niag lwj lwj lauj! Niag niam thiaj li tig loo rov los hais rau yawg tias : "Koj nrog kuv pw tsis tau lawm. Koj sim saib maj! Kuv twb zoo li no lawm. Kuv tsis yog neeg li thaud tseem nyob yaj ceeb mog !" Yawg thiaj tu siab nrho,yawg hais tias:"Koj niad! Koj los lawm,tshua wb tej me nyuam nev, leej twg yuav tu ?" Niag niam teb tias : "Koj txiv, vim koj mus ua luam ntev ntev lawm, Dab Roog thiaj muab kuv muag rau luag lawm. Koj kav tsij rau siab ntso mus zov wb tej me nyuam mog !" Ces tus niam thiaj li kom yawg caij tu txiv nees rov qab los. Leej niam thiaj hais tias : "Koj txiv, koj mus no, rau rau siab mus, vim wb cov me nyuam nco nco kuv li. Tsam lawv quaj quaj. Koj mus koj qi muag tib si. Thaum twg koj hnov nees txhais taw dawm kiag pob zeb lawm, koj mam rua muag." Yawg txawm nce hlo saum niag txiv nees, nrov vwg los lawm lauj! Ua cas ntuj teb tsaus nti xwb lauj! Los los, yawg hnov tus nees ko taw dawm kiag pob zeb, yawg thiaj rua muag hlo ntsias, ciav yawg los poob nthav ntawm tus niam lub rooj ntxas, tib lub ntxa tshiab khiav tiag lauj! Cas yog yawg caij niag niam tus nees dab xwb. Yawg thiaj li los txog hauv tsev.Ua ciav cov me nyuam quaj zom zaws tiag. Yawg thiaj nrog cov me nyuam quaj quaj ib pluag tas. Yawg txawm hais yawg cov me nyuam tias: "Aib ! Cov me nyuad, nej niam mus dua yeeb ceeb teb lawm, nws tso peb pov tseg lawm tiag tiag li. Peb txom nyem ua luaj no ces ntshaikuv yuav mus nrhiav nej niam lauj!" Yawg txawm quaj quaj, yawg yuav mus nrhiav yawg poj niam. Yawg txawm nqa ib daig thav ntxwv da dej, muab daim ntaub ntawd khaub zig ntawm lub dua thiab ntim ib pob mov. Yawg pheej quaj pheej nrhiav yawg poj niam lauj ! Yawg txawm nrhiav raws ib lub hav dej nqis hav. Yawg taug taug dej mus, yawg txawm mus ntsib rau tus tub sab. Lawv hais rau yawg tias: "Koj yuav mus dab tsi os, tus npawg ?" Yawg teb tias : "Ab ! Cov npawg, yog vim kuv poj niam los rau yeeb ceeb teb lawm, kuv tuaj mus nrhiav kuv poj niam xwb." Rau tus tub sab ntawd txawm hais tias : "Yog koj yuav mus lawm yeeb ceeb teb no, koj nrog peb mus. Koj nrog peb ua ke mus koj thiaj li yuav tau luag hos !" Yawg txawm nrog rau tus tub sab ntawd mus lauj! Lawv taug taug lub hav ntawd mus, ces lawv txawm mus tshwm rau ib lub zos Nplog. Lawv txawm mus pw tim ntug zos. Ib tsam, yawg tsaug zog lawm. Rau tus tub sab ntawd txawm nkag mus rau hauv Nplog zos. Lawv nkag mus rau hauv lub tsev hauj sam loj. Lawv nqa rauj nqa txaug mus txaug cov mlom cov hauv siab, lawv nyiag tej nyiaj tej kub uas nyob hauv cov mlom lub plab tag huv si. Tag kis kaj ntug, lawv rov mus ib hnub ntxiv. Lawv txawm mus txog rau hauv ib lub zos. Hmo ntawd lawv kuj pw ntawm lub zos utawd thiab. Rau tus tub sab ntawd txawm mus nyiag tau rau lub nkoj caij. Lawv txawm hais tias :"Ab ! Tshuav yawg tsis tau nkoj caij, ntshai yawg yuav tsis tau nrog peb mus. Ab! yuav tso yawg pov tseg kuj tsis zoo, ces coj kom tau yawg mus thiab lauj!" Ces lawv txawm muab yawg tso rau hauv ib lub nkoj thiab. Lawv xya leej caij rau lub nkoj ya ntxiag raws dej nqes hav los mus lauj ! Lawv mus txog ntua nruab nrab dej. Niag tshav ntuj nrig, txawm tuaj zoj ib nthwv cua ntuj tsaus nti. Xob cia li xa tib rhe rau lub nkoj ntawd tawg tas huv si.Rau tus tub sab ntawd tsis pom tas lawm lauj! Tshuav tib daig txiag rau yawg caij lawm xwb. Dej txawm muab yawg daim txiag tshoob tshoob nqis hav mus, txawm mus khuam rau tim ntug. Txawm muaj ib tug pog laus tuaj ntxua kaub ncaws ntawm ntug dej, tus pog ntawd txawm nug yawg tias : "Me tub, koj yuav mus dab tsi ?" Yawg piav tag puas tsav yam uas txij thaum yawg mus ua luam, es Dab Roog muab yawg poj niam muag lawm.

  yawg hais tas li ntawd, thiaj hais tias :"Tam sim no, kuv thiaj li yuav tuaj mus raws." Niam pog ntawd hais tias: "Aub! Me tub, koj poj niam los rau yeeb ceeb teb lawm los, puj sis tos kuv ntxua khaub ncaws tas tso kuv mam coj koj mus. Tej zaum yuav pom xwb. Los tsis pom kuj muaj." Yawg thiaj li tos tus pog ntawd ntxua khaub neaws tas. Nws txawm nrog tus pog ntawd los txog tsev. Tus pog ntawd hais tias:"Me tub! Koj nyob twj ywm ntawm no, kuv sim mus xyuas saib koj poj niam nyob los tsis nyob." Niag pog laus ntawd hais li ntawd tas. Ib me ntsis tsaus ntuj, niag pog laus ntawd txawm mus hu tau yawg poj niam tuaj. Tuaj txog ces niag poj niam txawm hais tias :"Koj txiv, cas koj tseem yuav raws kuv qab tuaj thiab ? Koj tso tej me nyuam ntsuag pov tseg, es txom txom nyem quaj quaj pauj ! teb chaws no koj txawm tuaj los koj yuav tsis tau nrog kuv nyob lawm. Zaum no kuv twb mog luag nyob. Luag heev tas nrho, es koj tseem yuav tuaj ua dab tsi ? Koj tuaj txog lawm, nyaj luag yuav tsis ua dab tsi rau koj thiab. Tab sis kuv yuav tsis hais tias koj yog kuv tus txiv no os mog ! Kuv yuav hu koj ua kuv tus dab laug, mas koj thiaj yuav nyob tau me ntsis. Ib tsam kuv ua mov siav, kuv tuaj hu koj mus noj mov, los kuv hu tias koj yog kuv dab laug xwb. Ces koj thiaj yuav nrog kuv tus txiv wb nyob tau hauv tsev." Ces ib tsam tus niam ua hmo siav, nws thiaj li tuaj tos yawg mus nrog lawv noj hmo. Nws mus txog ces tus poj niam ua txuj hu tias :"Koj tuaj los, dab laug !" Tus txiv teb tias :"Aw ! Kuv tuaj os !" Ces rau mov rau sawv daws noj.Noj tas lawv pw ib hmos. Tag kis, niag txiv hais dej tsuag tsuag rau dab laug ntxuav muag. Yawg ntxuav muag tsuag tsuag tas, tus niam mam li hais kiag ib phiab dej rau nws tus txiv ntxuav muag. Tus txiv hais tias:"Dab laug koj nyob mog, kuv yuav mus nrog lawv hais plaub. Koj nyob, koj tsis txhob tawm mus yos qhov twg nawb ! Teb chaws no tub sab tub nyiag coob coob li, tsam luag ho nyiag koj lawm, ces kuv los, kuv laj laj mus nrhiav koj li." Noj tshais tas ces niag yawm yij txawm mus rau pem qaum tsev lawm. Yawg ntsia.Ua cas niag yawm yij txawm txia ntshis ua tib tug txiv nyuj dub tsuas tias tshuab vaws vos, nqov quj qaws rau pem ncauj kev lawm.

  Hnub ntawd, yawg nyob ib hnub. Ib tsam tsaus ntuj, tus yawm yij rov loo los txog tsev. Sawv daws nyob ua ke, noj ua ke. Hmo ntawd pw ib hmo. Tag kis kaj ntuj, tus yawm yijkuj sawv los hais dej rau yawg ntxuav muag tas, tus niam mam li hais kiag ib taig los rau nws tus txiv ntxuav.Lawv ntxuav muag tas noj tshais tas, tus yawm yij txawm rov mus nrog lawv hais plaub lawm thiab, nws kuj hais li qub rau yawg thiab. Hais li ntawd tas ces txawm nqov qaws lawm lauj! Tus dab laug nyob nyob, ib chim yawg txawm tawm rooj mus ua si me ntsis no, txawm muaj ib pab tub sab nyiag zoj yawg lawm thiab lauj ! Ces ib tsam tus yawm yij los txog ntua. Ua ciav tsis pom tus dab laug lawm. nws thiaj nug zoj nws tus poj niam tias: "Dab laug dua twg lawm, koj niad ?" Tus niam teb tias :"Xyov as ! Dab laug hais tias nws mus yos ua si ib pliag nws los xwb no. Cas tsam no tsis pom los li las ?" Yawg ya ntxiag mus nrhiav zoj zeeg tsis pom. Pom lawv ib tug niag maum npua yug tau ib zag me nyuam, nws thiaj li paub tias yog tub sab nyiag lawm lauj ! Twb coj mus thawj thiab ua ib co me nyuam npua lawm. Yawg thiaj li ya ntxiag mus tib ntag rau niag maum npua tuag kiag, thiaj lauj kiag tau tus dab laug los, rov zoo li qhov qub. Tus dab laug hais tias :"Yawm yij,kuv tias kuv mus ua si me utsis xwb no, tos kuv nco tub sab twb nyiag kuv lawm xwb." Tham tham tas, hmo ntawd pw ib hmo.

  Tag kis noj tshais tas, yawm yij txawm hais tias :"Dab laug, koj nyob koj yos yos taus li. Ces hnub no koj nrog kuv wb mus hais plaub lawm pem lawv tsev txiav txim ped !" Noj tshais tas nrho, nws tshuab kiag peb pas rau nws tus dab laug tas nrho. Nkawd txia ntshis ua ob tug txiv nyuj nqov quj qaws lawm lauj. Tus yawm yij txawm hais tias:"Dab laug, koj nyob ntawm no tos kuv. Kuv mus hauv lawv lub rooj ntawv, kuv mus nrog lawv hais plaub." Nws txawm mus rau hauv tsev lawm. Niag dab laug txawm nyiag xauj ntawm qhov rooj mus. Ua ciav yog lawv hais rau tus niag tub sab uas thaum ub nyiag Nplog cov miom. Vim lawv muab mlom phua hauv siab, mlom thiaj li nqes mus hais rau hauv yeej ceeb. Thaum ntawd, nws tus yawm yij yog ib tug nom txiav txim. Thaum xob quaj ib rhe ces lawv twb tuaj ntes tau cov tub sab mus khi rau hauv tsev txiav txim lawm.

  Nws mloog tus yawm yij tu plaub rau cov tub sab ntawd tas, tus yawm yij txawm tawm plawm los, nkawd thiaj li ua ke los txog tsev. Tus yawm yij thiaj hais rau tus dab laug hais tias: "Ab! Dab laug, kuv tuaj ua luam, koj Dab Roog muab koj poj niam muag rau kuv lawm.Zaum no kuv twb tshwm nyiaj yuav tau lawm ces kuv yuav yuav ua kuv poj kuv sev. Ces koj ua siab mus tu koj cov me nyuam mog, dab laug ! Koj tsis txhob quaj tsis txhob nrhiav li mog." Tus niam los kuj hais li ntawd thiab. Tus yawm yij txawm muab zoj tau ib tug txiv nees.Nws hais tias: "Dab laug, koj caij tus txiv nees no mus mog ! Koj mus no ces koj qi muag nti ov. Ntshai koj yuav mus peb hnub thiaj li yuav txog ko jlub tsev. Koj rov qab mus tsev mas koj yuav tau zoo xwb." Ces tus yawm yij thiaj muab kiag ib tug txiv nees rau tus dab laug caij yuav los mus lauj! Nws hais tias : "Koj sam plawm rau saum tus nees, koj yuav tsis txhob rua muag li. Thaum twg koj hnov tus nees txhais taw dawm pob zeb lawm, thiab koj mloog yog nws txawb nkaus hauv av lawm mas koj mam li rua muag nawb mog ! Thaum ntawd yog txog koj ib qho chaw so lawm. Koj yuav so nyob ntawd ib hmos, tag kis koj ho mus dua. Koj yuav mus peb hnub. Thawj hnub, koj yuav mus so hauv ib tug hau zos tsev. Hnub ob, koj yuav mus so hauv ib tug tswv nroog tsev. Hnub peb, koj yuav mus so hauv ib tug Vaj Ntxwv lub tsev ntag. Thawj hnub uas koj mus txog hauv tus hau zos lub tsev, nws yuav hais rau koj tias : 'Cas koj tus txiv nees yuav zoo nkauj ua luaj! Saib yog koj yuav li cas kuv muab rau koj.' Mas koj yuav hais rau nws tias : Txiv, koj muab nyiaj rau kuv los zoo kawg, tab sis kuv tseem yuav muaj chaw mus lawm tom ntej, ces koj txhob tu siab, utshai kuv yuav tsis muag.' Mas koj thiaj tau tus nees caij ib hnub ntxiv. Hmo tom qab, koj yuav mus poob plaws rau ntawm tus tswv nroog lub qhov rooj. Tag kis tus tswv nroog ntawd yuav hais rau koj tias : Cas koj tus txiv nees yuav zoo nkauj tas npaud ! Koj muab muag rau kuv tso, kuv muab nyiaj muaj kub rau koj.' Koj yuav teb tias: 'Txiv, koj hais li ntawd los zoo kawg thiab, tab sis kuv tseem muaj chaw mus lawm tom ntej, koj tsis txhob tu siab. Ntshaikuv yuav muag tsis tau rau koj. Hnub peb, koj yuav mus poob plaws rau hauv tus Vaj Ntxwv lub qhov rooj. Tag kis tus Vaj Ntxwv yuav hais rau koj tias : 'Koj tus txiv nees zoo nkauj kawg. Muab muag rau kuv yuam. Koj yuav hais rau Huab Tais tias : 'Koj xav yuav los tau kawg ! Tab sis ntshaikoj tsis txawj caij xwb.' Ces Huab Tais yuav hais tias: 'Cas kuv tseem yuav tsis txawj caij os, kuv mas txawj kawg.' Koj yuav hais rau Huab Tais tias : 'Txiv, yog koj caij mas yuav tsum qi muag nti xwb laiv ! Yog koj caij rua muag mas ntshai koj yuav caij tsis tau.' Huab Tais kam loo. Nws yeej yuav cai tau xwb. Koj ua li no ces koj yeej yuav tau zoo xwb." Nws hais li ntawd tas, nws thiaj li nog kiag eeb rau yawg caij. Yawg mus mus ib hnub, hnov nees ko taw dawm kiag pob zeb. Yawg rua loo qhov muag ntsia. Ua ciav twb txog ntawm tus Toj Xeem lub qhov rooj tag lawm. Yawg thiaj li muab tus txiv nees khi zoj tseg, pw ib hmo. Tag kis Toj Xeem txawm hais rau yawg tias: "Ab ! Muab koj tus txiv nees muag rau kuv yuam, npawg ! Txog tav no kuv nyuam qhuav pom koj tus txiv nees no thiaj li zoo nkauj li no xwb. Koj puas kam muag ?" Yawg teb tias: "Ab ! Txiv, ntshai kuv yuav tsis muag, vim kuv tseem yuav muaj chaw mus lawm tom ntej. Ces koj tsis txhob tu siab mog!" Noj tshais tas nrho, yawg rov dhia plaw rau saum yawg tus txiv nees, rov mus ib hnub. Yawg thiaj li mus txog rau ntawm tus Tswv Nroog taw rooj. Yawg nqis nees kiag. Tus Tswv Nroog txawm hu yawg tias: "Koj tuaj los, me tub !" Hmo ntawd pua chaw rau yawg pw ib hmo. Tag kis tus Tswv Nroog ntawd txawm hais tias: "Me tub ! Cas koj tus txiv nees yuav zoo nkauj ua luaj ! Koj puas kam muab muag mu kuv ?" Yawg txawm teb tias:"Txiv lauj! Koj txawm muab nyiaj muab kub los kuj zoo kawg thiab. Tab sis kuv tseem yuav muaj chaw mus lawm tom ntej. Ntshai kuv yuav muag tsis tau rau koj. Koj tsis txhob tu siab." Noj tshais tas nrho, yawg sam plaws rov rau saum tus txiv nees. Yawg mus ib hnub, yog hnub peb. Yawg thiaj li los tsaws ntua rau ntawm Huab Tais taw rooj. Huab Tais qhib kiag qhov rooj tuaj tos yawg. Yawg thiaj li pw ib hmos hauv Huab Tais tsev. Tag kis Huab Tais txawm hais tias: "Me tub ! Cas koj tus txiv nees yuav zoo nkauj tas npaum kod! Koj sim muab rau kuv caij sim saib !" Yawg teb tias: "Txiv, koj yuav caij los caij tiag. Ntshai tsam koj ho caij tsis tau kuv tus txiv nees no xwb lauj ! Kuv tus txiv nees no mas nws hawjkawg laiv. Caij mas ya ib nta ntuj xwb. Yuav yog yus qi muag mas thiaj caij tau xwb tod !" Huab Tais hais tias: "Ab ! Nyuag txiv nees no xwb kuv tsis leej yuav mus poob ib zaug kad! Ktry caij nees laus li no, kuv twb tsis poob as. Ìhov koj muab rau kuv sim tso maj !" Yawg thiaj li muab yawg tus txiv nees rau Huab Tais sim lauj. Huab Tais sam plaws rau saum tus txiv nees, ya ntxiag mus txog ib nta ntuj. Huab Tais txawm rua hio qhov muag. Ces tus nees ceeb nkaus, tus nees cia li tib tsawg taw rau Huab Tais poob nthav los rau hauv ntiaj teb no lawm lauj ! Ces Huab Tais tuag kiag lawm. Yawg thiaj li tau Huab Tais lub tsev nyob, tau Huab Tais cov poj niam yuav. Tau liaj ia teb chaws, muaj tub mab tub qhe. Yawg txawm seev tias: "Ab ! Kuv los nyob niag teb chaws zoo li no lawm, es kuv cov tub ntsoj tub ntsuag lawv nyob ceg ntuj twg li lawm nev ! Kuv rau rau siab ua qoob kom ntau ntau tso. Kuv mam ua ntaub ua ntawv rau teb chaws kom kuv cov tub ntsoj tub ntsuag tuaj nrog kuv nyob. Saib kuv cov tub puav yuav tuaj, es kuv thiaj li yuav nrhiav tau lawv." Yawg ua Huab Tais lawm. Cas yawg txawm ua ntaub ua ntawv xa rau teb chaws lauj! Ces tus twg tsis muaj niam muaj txiv, lawv sawv daws tuaj nrog nws nyob. Yawg cov tub los kuj tuaj nrog yawg nyob thiab. Tab sis yawg cov tub hlob lawm, ces yawg tsis paub lawv lawm lauj! Muaj ib hnub, yawg txawm muab yawg txoj phuam uas thaum ub yawg nqa mus nrhiav yawg poj niam ntxhua ziab nram ntsa vaj. Ces tus tub pom, nws txawm seev tias: "Ab ! Cas tus Huab Tais no, nws muaj ib txoj phuam zoo nkaus li kuv txiv txoj ned !" Yawg txawm hnov tus tub seev li ntawd ! Yawg thiaj nug tias: "Ua li thaud, koj txiv muaj ib txog phuam zoo li no thiab lov ? Thaud, nws nqa mus dua qhov twg lawm ?" Tus tub txawm teb tias: "Yog thaud ! Peb niam tuag lawm, ces peb txiv quaj quaj. Nws hais rau peb tias kom peb nyob peb tso, nws yuav mus raws peb niam. Peb txiv thiaj li sia lawm. Koj txoj no ces zoo nkaus li peb txiv txoj ntag tiag." Yawg thiaj hais tias: "Me tub, yog nej nco li ces kuv yog nej txiv tiag." Yawg thiaj li quaj quaj tas. Ces yawg cov tub thiaj li los nrog yawg nyob. Lawv cov txiv tub thiaj li tau zoo neej ua lawm. Yawg thiaj li tshaj rau sawv daws tias: "Kuv nplij nplij cov tub ntsuag no. Kuv nrhiav tau kuv cov tub lawm. Kuv tsis muaj zaub muaj mov yug sawv daws. Nej nyias rov mus ua rau nyias noj mog !" Cov me nyuam ntsuag ntawd nyias thiaj rov los nyias. Lawv cov txiv tub thiaj li tau ua Huab Tais lawm.
  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Mon 21 Jan - 8:03

  Koj cov dab neeg no muaj nuj nqis heev li na, kuv nyiam cov dab neeg zoo li no os, kuv zoo siab heev koj tseem nqa tau los tso rau hauv no kuv saib thiab os nawb.
  Yog koj tshuav ntxiv no nqa tuaj tso dua rau kuv lub tsev no khaws tseg rau kuv nyeem nawb tiamneejtshiab. thank you  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Mon 21 Jan - 9:14

  nkaujhnubqub wrote:Koj cov dab neeg no muaj nuj nqis heev li na, kuv nyiam cov dab neeg zoo li no os, kuv zoo siab heev koj tseem nqa tau los tso rau hauv no kuv saib thiab os nawb.
  Yog koj tshuav ntxiv no nqa tuaj tso dua rau kuv lub tsev no khaws tseg rau kuv nyeem nawb tiamneejtshiab. thank you

  Ua li, yog koj nyiam thiab no ces kuv li muab coj tuaj tso ntxiv rau ntawm koj lub chaw nov os.
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty HUAB TAIS NPLOG NTXHW THIAB HAUJ SAM

  Post by tiamneejtshiab on Mon 21 Jan - 9:53  HUAB TAIS NPLOG NTXHW THIAB HAUJ SAM

  Puag thaum ub ov, nyob ntuj sua teb torn qab, Huab Tais Nplog muaj ib co Hauj Sam. Nws cov neeg niaj hnub nqa mov mus rau Hauj Sam noj. Muaj ib tag kis, ib tug thawj Hauj Sam noj nws cov mov tsis tas, nws txawm muab cov mov los puab tau ib tug ntxhw peb lub taub hau. Nws txawm nqas niag ntxhw uas muab mov puab ntawd mus hawm Huab Tais Nplog lauj! Ces Huab Tais txawm cem niag thawj Hauj Sam ntawd hais tias: "Yaivl Kuv ua Huab Tais ob tiam peb tiam li no, twb tsis muaj ib tug neeg nqa ib thooj mov peb lub taub hau ntxhw li no tuaj hawm kuv. Nyiam no, koj nyuag Hauj Sam no, koj paub nyob qhov twg muaj ib tug ntxhw peb lub taub hau li no es koj yuav nqa tuaj hawm kuv. Nyiam no mas koj yeej meem mus nrhiav kom tau tus ntxhw zoo li no los rau kuv nawv! Yog koj mus nrhiav tsis tau mas kuv cia li muab koj kaw xwb ntag." Ces thaum ntawd tus thawj Hauj Sam tsis pom qab yuav ua li cas lauj! Nws txhaum lawm, ces nws lam teb hais tias: "Txiv Huab Tais, tus ntxhw peb lub taub hau no yeej muaj." Huab Tais hais tias: "Yog muaj, koj txawm mus nrhiav kom tau rau kuv laiv! Koj yuav mus nrhiav pes tsawg hnub pes tsawg hmo?" Thawj Hauj Sam txawm teb hais tias: "Aub! Ntshe yuav mus peb xyoos, thiaj yuav nrhiav tau." Huab Tais hais tias: "Aub! Yog koj mus peb xyoos no mas cia kuv muab peb plhom nyiaj no rau koj. Koj yeej meem mus nrhiav kom tau los rau kuv nawd!" Ces tus thawj Hauj Sam ntawd txawm nqa peb plhom nyiaj ntawd muas noj mus nrhiav lauj! Nws mus thoob teb chaws daim av Nplog, tsis pom muaj tus ntxhw peb lub taub hau ntawd li lauj! Ces nws txawm mus pom ib tug nyuag poj Ntsuam nyob hauv lub nyuag qhov tsua. Nyuag poj Ntsuam ntawd txawm nug tias: "Ua li, koj tuaj mus dab tsi os, me tub?"
  Thawj Hauj Sam teb niag poj Ntsuam tias: "Aub! Kuv yuav tuaj mus nrhiav tus ntxhw peb lub taub hau xwb. Rau qhov Huab Tais Nplog cov neeg nqa mov tuaj rau peb noj, muaj ib hnub peb noj tsis tas cov mov, kuv txawm muab tau ib thooj mov los puab tau ib tug ntxhw peb lub taub hau. Kuv txawm nqa tus ntxhw ntawd mus hawm Huab Tais Nplog. Nyiam no Huab Tais tseev kom kuv mus nrhiav kom tau tus ntxhw ntawd los mas thiaj li tas. Yog kuv mus nrhiav tsis tau ces nws yuav muab kuv Raw xwb no, kuv thiaj tuaj." Niag pog ntawd txawm teb hais tias: "Aub! Teb chaws no mas tsis muaj li lauj! Yog koj yuav mus nrhiav tus ntxhw peb lub taub hau ntawd los hawm Huab Tais mas tsis muaj nawd! Da li mas kuv los hlub koj thiab. Cia kuv muab kuv tus pas nrig no rau koj. Kuv tus pas no, mas koj nqa mus, koj tsis txhob lam muab twb rau neeg laiv! Yog koj twb tog hauv paus, mas neeg tuag. Yog koj twb tog ntsis, mas neeg rov qab ciaj tuaj nawv, me tub." Ces tus thawj Hauj Sam ntawd txawm tau niag poj ntsuam rab pas nrig lauj. Niag poj Ntsuam txawm hais ntxiv tias: "Me tub, yuav kom koj tau tus ntxhw peb lub taub hau, mas koj ncaj qha qhov no lawm puag tim cov niag huab daj daj puag tid. Tej zaum yuav tau los tsis paub, tsis tau kuj tsis paub. Koj mus txog tid, muaj neeg, koj nug lawv, ces koj paub xwb." Ces tus thawj Hauj Sam ntawd txawm tsi ntsees mus rau puag tim qab ntug qhov huab daj daj lauj. Mus txog tid ov! Cas, tsis yog neeg ntiaj teb lawm. Nws yog nws ib yam neeg lawm. Tus Huab Tais uas nws kav thaj av ntawd tus tub tab torn tuag, lawv tseem nyiav zom zaws. Tus Hauj Sam mus txog, nws txawm nug cov neeg ntawd hais tias: "Yog vim li cas, lawv yuav quaj nyiav ntsuag qees li ntawd?" Cov neeg ntawd txawm teb tias: "Aub! Yog Huab Tais tus tub tuag lawm. Nws hlub nws tus tub heev. Ces tas ntiaj teb neeg thiaj li tuaj quaj tuaj nyiav." Hauj Sam txawm hais tias: "Aud! Yog li ntawd no. Mas nej sim lam mus hais saib Huab Tais puas kad! Yog Huab Tais kam no, kuv sim lam mus tsa nws tus tub. Saib puas yuav tau?" Muaj ib tug neeg nyob hauv lub tsev ntawd txawm khlav khiav mus hais rau Huav Tais. Ces Huab Tais thiaj hais tias:"Aub! Yog leej twg tsa tau kuv tus tub, mas nws yuav yuav dab tsi los kuv nrhiav kom tau rau nws tiag. Nej sim mus hu nws los saib. Nej hais rau nws tias yog nws tsa tau kuv tus tub, mas nws yuav dab tsi los kuv muab kom tau rau nws no ov." Lawv thiaj khiav khiav mus hu tau tus Hauj Sam ntawd tuaj txog, Huab Tais hais tias: "Me tub lauj! Yog koj pab tsa tau kuv tus tub sawv rov los, mas koj yuav dab tsi los kuv muab kom tau rau koj. Koj yuav nyiaj yuav kub, yuav nyuj yuav twm los kuv muab rau koj lauj." Hauj Sam txawm teb tias: "Aub! Me txiv Huab Tais, xyov puas yuav tsa tau los tsis tau thiab. Luag mas hais tias yuav tau ntag no. Log li mas kuv lam pab koj tsa saib puas tau xwb lauv." Ces tus Hauj Sam ntawd txawm muab tus ntsis pas los twb rau. Na has, Huab Tais tus tub txawm ciaj lawm tiag lauj. Huab Tais mas zoo siab tas nrho. Huab Tais txawm hais tias: "Aub! Ua li, me tub, koj yuav yuav dab tsi los pauj koj tus txiaj ntsig uas koj tau pab kuv los lawd?" Hauj Sam txawm teb hais tias: "Aub! Kuv tsis yuav dab tsi. Tiam sis kuv tus Huab Tais Nplog, nws cov neeg nqa mov tuaj rau peb noj. Muaj ib zaug kuv noj tsis tas kuv cov mov, kuv txawm muab puab ua ib tug ntxhw peb lub taub hau, kuv txawm coj mus hawm Huab Tais. Nyiam no, Huab Tais tseev kom kuv nrhiav kom tau tus ntxhw peb lub taub hau no. Mas kuv thiaj tuaj nrhiav tus ntxhw ntawd xwb. Ua li, nyob ntawm no, qhov twg muaj tus ntxhw peb lub taub hau ntawd, mas koj ua txiv koj qhia rau kuv, es kuv yuav mus nrhiav tus ntxhw ntawd xwb." Huab Tais txawm hais tias: "Aub! Me tub lauj! Tus ntxhw peb lub taub hau ntawd, mas nyob ntawm no yuav tsis muaj nawd. Tsuas muaj puag Ceeb Tsheej teb xwb. Yog koj mus muab koj xwb, ntshai yuav tsis tau nawd! Koj twb tsa tau kuv tus tub sawv lawm, kuv zoo siab heev. Cia kuv mam tso kuv cov neeg mus muab los rau koj xwb. Tiam sis yuav mus ntev laiv, me tub! Ntshai yuav yog peb hlis thiaj rov los txog. Saib, koj ua tub, koj puas yuav maj kev?" Hauj Sam Tij txawm hais tias: "Aub! Ntev li cas los xij peem os, txiv, tsuav tau xwb." Ces Hauj Sam txawm nrog Huab Tais nyob ntawd lauj. Nyob nyob, Huab Tais txawm tso nws neeg mus muab. Cov neeg uas Huab Tais tso mus ntes tus ntxhw peb lub taub hau ntawd, twb mus tau peb hlis tseem tsis tau los thiab. Ciav, twb tau rau hli mam li los txog. Ces txawm hnov xov los ua ntej hais tias: "Aub! Tus ntxhw peb lub taub hau ntawd mas ntes tau lawm tiag no lauj." Huab Tais txawm hais rau thawj Hauj Sam ntawd tias: "Aub! Me tub, xov los txog lawm, hais tias tus ntxhw peb lub taub hau mas ntes tau lawm, tseem los tsis tau txog xwb. Ua li mas kuv nrog koj zoo siab lawm. Thiab nyaj yuav tsis nkim koj lub caij lawm lov! Hais tias tshuav peb hlis saum no thiaj los txog no, es koj ua siab ntev."Yawg Hauj Sam nyob tos tau cuaj lub hlis, thiaj li los txog. Ua ciav, los yuav txog, mas muaj ib co neeg cab ib co maum ntxhw ua ntej. Hos ib tug neeg caij rawv ib tug txiv ntxhw peb lub taub hau lawv qab. Caij los txog, mas tus txiv ntxhw zoo nkauj heev li lauj. Ob tug cov txwv tuaj ob sab, ib tug tuaj nruab nrab ntag lauj. Ces Huab Tais kav teb chaws ntawd mam li muab los hawm rau Hauj Sam. Tus thawj Hauj Sam ntawd mam li caij tus ntxhw los, thiab cab cov maum nrog. Ces Hauj Sam coj los tau peb xyoos kuj tseem los tsis tau txog. Ua ciav, txawm siv hnov xov rau Huab Tais Nplog hais tias: "Aub! Thawj Hauj Sam nrhiav tau tus ntxhw peb lub taub hau lawm no lauj. "Huab Tais nyob Moos Loob mas nim ua hmoov loj loj los tos tus Hauj Sam. Huab Tais hais tias:"Aub! Zaum no, yog tus Hauj Sam no nws tseem mus nrhiav tau tus ntxhw peb lub taub hau los rau kuv lawm thiab! Nyaj kuv yuav tsis poob teb poob chaw lawm lod!" Ces Hauj Sam caij tus ntxhw los tau peb xyoos thiab peb hlis, thiaj li los txog rau Huab Tais. Huab Tais mam li coj tus ntxhw mus hawm rau Hauj Sam. Nws txawm hais tias: "Ntshai nyiam no yuav yog lub ntuj pab, lub teb pov thiab.

  Kuv no, niaj hnub nqa mov tuaj rau nej noj. Cas noj tsis tas yuav muab puab ua ib tug ntxhw coj tuaj hawm kuv li no? Zaum no, koj tus thawj Hauj Sam, koj ho mus nrhiav tau tus ntxhw peb lub taub hau no los rau kuv lawm. Nyob rau kuv teb chaws Nplog no, kuv yuav foom lus zoo rau koj Hauj Sam kom muaj mus li tsis pub poob kiag. Kom txus teev Hauj Sam mas txus muaj mus ntxiv xwb. "Ces Huab Tais thiaj tau tus ntxhw ntawd los yug. Nyob nyob, Huab Tais laus laus lawm, nws yuav tuag. Huab Tais txawm hais tseg hais tias: "Nyiam no kuv yuav tuag. Ua li mas kuv tseg tus ntxhw nyob. Yog thaum kawg tus ntxhw yuav tuag, nws yeej yuav ntaus tsis tau ib tug me nyuam cia zoo li nws lawm. Nej yuav tsum muab tus ntxhw no los sau tseg rau hauv ntawv.

  Nyob rau kuv teb chaws Nplog no, mas tsim txiaj tsuas yog tus ntxhw no xwb. Nyob rau ntiaj teb no yuav tsis muaj. Kawg nyob rau Ceeb Tsheej teb thiaj li muaj xwb."Ces Huab Tais hais li ntawd tas tsis ntev nws txawm tuag lawm. Huab Tais tus tub thiaj sawv los ua Huab Tais. Nws nyob nyob, tus ntxhw laus laus lawm yuav tuag, tsis muaj ib tug me nyuam yuav los hloov tus txiv li. Ces tus tub thiaj li muab thau duab kos rau hauv ntaub ntawv tseg. Ces tus ntxhw tuag lawm. Huab Tais Nplog txawm ua ib lub hmoov loj los hawm Ntuj niam Ntuj txiv tias: "Aub! Nyiam no, tus thawj Hauj Sam no nws mus muab tau tus ntxhw no puag qab ntug daj los. Huab Tais laus tseem mus txais puag sab Ceeb Tsheej los, thiab nws kuj tseem yog tus txiv. Los ntaus cov maum coob ua luaj, ho tsis tshwm ib tug noob kiag. Mas nyiam no tus ntxhw yuav tuag. Kuv txiv yeej hais tias kom thau duab los cia. Ces kuv yuav ua raws li kuv txiv tau hais tseg. "Mas nyiam no los rau ob peb tiam, thiaj li muab daim duab los thau rau hauv ntaub, ua dm cia los kav Nplog teb. Thiaj muaj tus ntxhw peb lub taub hau nyob hauv tus chij. Tus ntxhw ntawd mas thaum ub yog tus thawj Hauj Sam mus muab los. Nyiam no nyob rau Nplog teb thiaj li muaj hauj sam coob coob kawg.


  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Mon 21 Jan - 9:59

  zaj no kuv twb nyeem tas lawm thiab os  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty HUAB TAIS SIAB PHEM RAU CIB PHEEJ

  Post by tiamneejtshiab on Mon 21 Jan - 10:09
  HUAB TAIS SIAB PHEM RAU CIB PHEEJ

  Puag thaum ub, ob niam txlv nkawd yug tau ib tug tub. Nkawd muab tis npe hu ua Cib Pheej. Tus tub ntawd loj txawj kawm txuj ces nkawd yeej tso mus kawm ntaub kawm ntawv txawj txawj lawm thiab lauj! Nyob nyob torn qab no, nws niam thiab nws txiv laus laus twb yuav tuag, nkawd tsis muaj dab tsi tseg rau nkawd tus tub li. Ces nkawd txawm hais tias: "Me tub Cib Pheej, koj nyob koj niam wb laus laus lawm wb yuav tuag, wb twb tsis muaj dab tsi tseg rau koj. Koj nyob, yog wb tsis tuag los tseg. Yog wb tuag lawm no, koj mus ua luag zog ua luag qhev, ib hnub noj ib hnub, ib hmos noj ib hmos nawb mog." Lawv nyob nyob, nws niam thiab nws txiv tuag tas lawm tiag lauj! Nws niam thiab nws txiv tsis muaj ib yam dab tsi yuav tseg rau nws li, nws tsuas tau cev ris tsho nws hnav xwb. Cib Pheej thiaj niaj hnub mus ua luag zog de zaub nyuj zaub nees. Mus ua luag tej teb. Mus tuav luag txhuv. Nws ua ib hnub dhau ib hnub lauj ! Nws nrog tus twg ua ib hnub, luag pub nws noj ib pluag mov xwb. Lwm tag kis ho mus nrog lwm tus ua. Nws pheej ua zog li ntawd, nws ua ua mus txog Suav teb lauj! Huab Tais Suav txawm yuav nws los ua Huab Tals Suav qhev. Nws txawm nrog Huab Tais Suav nyob, ua Huab Tais Suav qhev de zaub nyuj zaub nees. Huab Tais Suav kuj muaj ib tug ntxhais nkauj ntxawm thiab.

  Nyob nyob tus ntxhais ntawd loj tiav niam, Huab Tais Suav txawm yuav nrhiav vauv rau nws tus ntxhais. Huab Tais Suav thiaj ua ntawv mus hu cov tub nom huv tib si tuaj. Huab Tais Suav yuav muab rau tus, tsam tus tu siab. Nws tsis pom qab muab rau leej twg li lauj ! Huab Tais Suav thiaj kom ib leeg hiab ib lub kawm, nyias ev nyias lub kawm mus nyob nram tiaj. Lawv xaws ib lub pob rau Ntxawm. Cia Ntxawm sawv pem no, nws pov lub pob lawm saum ntuj. Yog lub pob poob los nkag leej twg lub kawm, ces cia leej twg yuav. Cov tub nom ntawd ib leeg ev ib lub kawm mus nyob nram tiaj lauj!
  Ntxawm tseem tab tom yuav pov lub pob xwb. Ua cia Cib Pheej txawm ev ib lub kawm qaug doj qaug de tuaj txog ntawd thiab. Huab Tais siab tsis kheev. Huab Tais hais rau Cib Pheej tias: "Cib Pheej, koj yuav mus dab tsi ?" Cib Pheej teb tias: "Twb yog nyuag yaus yuav mus hlais zaub nyuj zaub nees lawm torn teb." Huab Tais hais tias: "Yog li no, kav tsij khiav khiav kom dhau." Cib Pheej thiaj khiav khiav mus txog puag tom hav zaub. Nws nyuam qhuav pib hlais zaub nyuj zaub nees xwb. Ua cas cia li nrov pauj rau hauv nws lub kawm. Cib Pheej txawm khiav ntsuj los xyuas. Ua cia pom ib lub nyuag pob khaub hlab nyob hauv nws lub kawm. Tab sis mas Cib Pheej yeej tsis paub tias yog dab tsi li. Cib Pheej txawm hlais tsuag tsuag zaub nyuj zaub nees tas, nws muab ntim tsuag tsuag, nws txawm tig hlo los tsev. Nws khiav khiav los txog, nws thau zaub nyuj zaub nees tag nrho, nws txawm hais tias: "Aub ! Txiv Huab Tais, xyoo no ntshai yuav ua npog xwb lauj!" Txiv Huab Tais teb tias: "Yog ua li cas thiaj yuav ua npog !" Cib Pheej teb tias: "Xyov ua cas ! Txhia niaj txhia hnub kuv mus hlais zaub nyuj zaub nees, tsis zoo li hnub no. Ua cas hnub no kuv mus hlais zaub nyuj zaub nees, kuv nyuam qhuav mus txog puag torn hav zaub xwb, kuv txo kiag kuv lub kawm rau pem toj, kuv hlais zaub nyuj nram hav. Kuv txawm hnov nrov pauj hauv kuv lub kawm tuaj. Kuv khiav ntsuj mus xyuas, ua cas txawm pom ib lub moj pob khaub hlab nyob hauv kuv lub kawm ! Xyoo no ntshai yuav ua npog xwb lauj, txiv Huab Tais !" Huab Tais txawm tsis teb li cas. Txiv Huab Tais txawm yws yws. Niam Huab Tais hais tias: "Koj txiv, tej zaum ntshai ntawv yeej los ua niam txiv thiaj zoo li ntawd laiv !" Huab Tais txawm teb tias: "Tej nyuag neeg dog dig li ntawd es yuav muaj dab tsi ?" Txiv Huab Tais chim siab heev lauj ! Nws txawm caij nees ntws lawm lauj ! Niam Huab Tais nyob hauv tsev, nws cia li muab Ntxawm txis rau Cib Pheej lawm. Cib Pheej thiaj coj Ntxawm mus nyob nram nws lub nyuag tsev nplooj tsawb. Nkawd mus nyob nrad, Ntxawm txawm hais rau Cib Pheej tias: "Cib Pheej, koj mus qiv niam thiab txiv nkawd peb lag nyiaj peb lag kub los rau wb chiv peev ua neej yuad !" Cib Pheej txawm mus qiv tau nws niam Huab Tais peb lag nyiaj peb lag kub los rau nkawd chiv peev ua neej lawm. Nkawd los nyob tau ob peb hnub, nkawd txawm mus xyuas niam tais thiab yawm txiv lawv no, tab sis yawm txiv tseem tsis tau los. Cib Pheej nkawd nrog niam tais nyob nyob, nkawd yuav rov los tsev, Cib Pheej txawm mus txiav zaub nees rau niam tais lawv cov nees noj. Nws mus txog ntawm tus taw choj loj loj. Cib Pheej ntsia na has pom txiv Huab Tais caij nees ntws los lauj ! Tsuas tias ua plua tshauv ncho lug ncho lug los. Cib Pheej xav khiav los khiav tsis yeej lawm. Cib Pheej txawm mus nkaum hauv qab taw choj. Txiv Huab Tais caij nees ntws los txog ntawm tus taw choj, nees nres kiag ntawd lauj! Txiv Huab Tais ntaus nees li cas los nees tsis kam mus li lawm ntag. Txiv Huab Tais thiaj nqes plhua, nws muab nees khi kiag mus xauj saib muab tus tsi, cas nws tus nees yuav tsis kam mus lawm. Huab Tais tib xauj hauv qab taw choj, ua ciav pom Cib Pheej zaum tib tug qhov muag ntsais ntsals hauv. Txiv Huab Tais cem tias: "Nyuag Cib Pheej dev, koj tuaj nyob dab tsi li kod no ? Vim koj tuaj nyob hauv qab taw choj no kuv tus nees thiaj tsis kam mus. Kav tsij tawm los tam sim no." Cib Pheej thiaj tawm tib tug ntsoos ntsoos hauv los. Nws tawm los txog ntua xwb nws tsa hlo tes hawm. Nws hais tias: "Aub ! Txiv Huab Tais lauj! Koj tuaj lawm ces niam Huab Tais twb muab Ntxawm txis rau kuv lawm. Ntxawm thiaj tuaj qiv neb peb lag nyiaj peb lag kub los rau Ntxawm wb chim peev ua neej no. Kuv tseem yuav mus txiav zaub nees los, mam qiv no !" Txiv Huab Tais tsis txaus slab. Txiv Huab Tais rho hlo ntaj tib ntag Cib Pheej caj dab, muab Cib Pheej pov kiag rau hauv dej lawm. Tus dej mas ceev ceev kawg li tsuas tias ntws nrov sis xwb. Txib Huab Tais caij nees ntws los lawm lauj! Huab Tais los txog ntua, Ntxawm sawv ntawm qhov rooj, Ntxawm nug tias: "Txiv, koj los, koj puas pom Cib Pheej naj ?" Huab Tais teb tias: "Kuv pom kawg los mas. Niag Cib Pheej dev ntawd, kuv los txog nram niag choj nrad, nws cav khiav nkaum hauv qab taw choj. Kuv los txog ntawd kuv tus nees tsis kam los li. Kuv thiaj nqes mus xauj, ua ciav yog niag Cib Pheej dev nws nyob tib tug qhov muag ntsais cauj cauj hauv. Kuv thiaj li hu tawm los, kuv muab ntaj txia pov hauv qab choj lawm." Ntxawm Qhuaj dhev tarn sim ntawd. Ntxawm thiaj khiav khiav tuaj mus xyuas. Da cas tseem pom Cib Pheej lub cev kiv ktv hauv dej, pom Cib Pheej lub taub hau kiv kiv saum nplaim dej. Cib Pheej lub taub hau yeej tsis ntub dej li. Ntxawm thiaj mus npo tau los rau saum choj. Ntxawm mas quaj tas zog li lauj ! Ntxawm txawm seev tias: "Ab ! Lam muaj leej twg tsa tau kuv txiv Cib Pheej sawv ! Ntshai kuv yuav nco ntsoov nws mus tas ib sim neej tsis muaj hnub nrauj nws tseg li lauj!" Ib me ntsis txawm muaj ib tauv huab poob nthav tim taw roob txaws dawb vog. Ntxawm pheej quaj quaj, taub hau nyo nyes xwb. Txawm siv hais zoj ntawm Ntxawm nruab qaum tuaj tias: "Ntxawm, vim li cas koj quaj os, Ntxawm !" Ntxawm thiaj lem hlo mus saib. Da cas muaj ib tug hluas nkauj zoo zoo nkauj nyob ntawd thiab. Ntxawm thiaj teb tias: "Kuv txiv nws siab phem, nws muab kuv tus txiv Cib Pheej txiav caj dab pov rau hauv dej no. Kuv tuaj npo tau ces kuv quaj xwb." Tus ntxhais ntawd hais tias: "Ntxawm, koj seev hais tias yog leej twg pab tsa tau koj tus txiv Cib Pheej no koj yuav nco nws tshav ntuj mus Ib sim neej no, puas yog ?" Ntxawm teb tias: "Yog leej twg pab tau mas kuv yuav nco nws tshav ntuj mus ib sim neej tiag." Tus ntxhais ntawd hais tias: "Yog no kuv pab saib puas tau." Tus ntxhais ntawd thiaj muab lub taub hau los twb rau, muab kiag kuab moj tsuag coj los tsuag kiag rau thiab muab pleev kiag tas nrho. Ib pliag rov tsuag kiag rau thiab. Nws tsuag peb zaug, Cib Pheej thiaj li sawv tsees. Cib Pheej hais tias: "Aub! Ua cas kuv lam pw ntawm nfag taw choj no ne!" Ntxawm thiaj hais tias: "Twb yog kuv txiv muab koj tua pov hauv niag dej no, kuv tuaj npo tau koj. Kuv quaj quaj, kuv seev tias yog leej twg tuaj pab tau koj sawv rov los, mas kuv yuav nco nws tshav ntuj mus tas ib sim neej. Tus niam hluas no thiaj tuaj tsa tau koj sawv los xwb los mas, Cib Pheej." Tus ntxhais ntawd yog ib tug ntxhais qaum ntuj, kav txheej huab saud. Nws hais rau Cib Pheej tias: "Cib Pheej, kuv pab tau koj lawm. Neb puas nco kuv tshav ntuj mus ib sim neej os!" Cib Pheej teb tias: "Aub ! Koj pab tau kuv lawm, kuv yuav nco koj tshav ntuj mus tas ib sim neej tiag." tus ntxhais qaum ntuj txawm taug kev dua tim hav zoov lawm. Cib Pheej thiab Ntxawm nkawd txawm rov los rau nram Cib Pheej lub nyuag tsev nplooj tsawb. Txiv Huab Tais cov niag tub mab tub qhe pom, lawv qw zom zaws tias: "Aub ! Txiv Huab Tais lauj! Cib Pheej rov qab los lawm." Txiv Huab Tais hais tias: "Cas yuav dag tag npaud ? Kuv twb muab nws tua lawm nev ! Kuv twb xuas ntaj txiav nws caj dab tu pov hauv dej lawm, nws yeej sawv tsis tau ib zaug li." Lawv qw tias: "Txiv Huab Tais, sawv lawm tiag ho, nkawd twb los rau nram tsev lawm." Txiv Huab Tais tsis ntseeg li ntag, nws thiaj hais kom nws tus tub hlob mus xyuas. Tub hlob tsis kam mus xyuas. Thiaj kom tub ntxawg mus xyuas. Tub ntxawg ya ntxiag tuaj txog, ua cas Cib Pheej los lawm tiag. Tub ntxawg thiaj khiav khiav rov los txog, nws hais tias: "Txiv, nws sawv rov los lawm tiag hos." Huab Tais hais tias: "Yog li mas tsis txaus siab li ntag. Tub hlob thiab tub nrab, neb cia li caij nees. Neb mus muab Cib Pheej tsaws rau saum nees. Neb coj Cib Pheej mus pov rau puag torn plawv zoov kom tsov muab tom." Tag kis noj tshais tas nrho, ob kwv tij tso nees kiag torn nkuaj, nkawd ya ntxiag mus txog torn Cib Pheej lub tsev. Nkawd hais tias: "Cib Pheej, koj los saum nees no, kuv txiv Huab Tais hais tias kom koj nrog wb caij nees mus no." Cib Pheej thiaj xav tias yuav mus los mus. Ces Cib Pheej thiaj sam plaws rau tus tub hlob tus nees. Nkawd nplawm nees ntws lawm lauj ! Nees khiav khiav mus txog puag tom plawv zoov. Tsuas tias tsov mas khob kaus nrij nrawj qab ke qaum kev tuaj, nplawm tw pig poog, quaj mlig mlaug qhov txhia chaw tuaj. Nkawd lem hlo nees, nkawd cia li muab Cib Pheej thawb kiag rau hauv av. Nkawd cia li tuam phov ntws los lawm lauj! Cib Pheej ntshai ntshai, nws lam vuag ntuj vuag teb, qi muag nti vuag li. Nws vuag vuag ua cia txawm tooj zog tau ib txog hlua nees thiab. Nws thiaj saib zoj, ua ciav yog tib tug txiv nees nyob ntawd. Cib Pheej muab hlua nees faib hlo nws sam plhawv rau saum nruab qaum. Nplawm nees ntws lawv qab thiab lauj ! Ua cas Cib Pheej tus nees ceev zus ceev zus huas kiag nkawd ntej lawm thiab. Huab Tais tus tub hlob hu tias: "Cib Pheej, tos me ntsis, wb hais koj tso." Cib Pheej nres kiag nees tos. Cib Pheej nug tias: "Nej muaj lus dab tsi yuav hais rau kuv ?" Nkawd teb tias: "Wb tsis muaj lus dab tsi thiab. Tab sis koj caij wb ob tug tso, wb caij koj tus nawb." Cib Pheej teb tias: "Thaum tuaj neb twb caij neb ob tug. Tsam no nyias caij nyias tus os !" Cib Pheej nplawm nees ntws los lawm lauj ! Ua cas Cib Pheej tus nees ceev zus ceev zus, cia li ya plaws rau saum ib nta ntuj lawm. Tus nees ya mus txog ntua puag saum txheej huab. Cib Pheej txawm hnov hnyav zog nram caj tw tuaj. Txawm hais rau Cib Pheej tias: "Cib Pheej, koj puas nco kuv tas ib sim neej, los tsis nco ?" Cib Pheej teb tias: "Aub ! Tsam no kuv ntxhov siab lawm, kuv tsis nco li lawm nawb. Ua li koj yog leej twg ?" Nws txawm teb tias: "Kuv yog tus thaum ub tsa koj sawv nev!" Cib Pheej teb tias: "Aub ! Yog li mas kuv yeej nco koj mus ib sim neej tiag." Nws txawm hais tias: "Yog li no, kuv yuav koj los pob !" Cib Pheej teb tias: "Yuav los tau kawg. Tab sis tshuav niam hlob nev!" Nws teb tias: "Niam hlob ces wb mus nyob muaj chaw qhov twg mam li los tos xwb." Cib Pheej nug tias: "Ua li koj yuav mus lawm qhov twg ?" Nws teb tias: "Tarn sim no tsis paub li. Taub hau nees ncaj twg ces mus twg xwb." Ces tus nees txawm ya ya mus tsaws ntua rau Ceeb Tsheej teb lawm lauj ! Cib Pheej cia li mus ua Huab Tais Ceeb Tsheej lawm. Cib Pheej nyob nyob plaub hau twb pib dawb lauj ! Tshuav Ntxawm nyob torn qab mas Ntxawm txom txom nyem kawg li. Dab tsis los tsis muaj. Niaj hnub quaj txog Cib Pheej xwb. Mov los yeej tsis muaj no, tsev los tsis muaj nyob. Luag noj mov tag, luag muab yawm mus pov tsev. Nws mus nrog qaib nrog npua sib txeeb, yam zoo ces nws khaws los noj xwb. Cib Pheej nkawd nyob nyob. Txawm muaj ib tus noog ya los tsaws ntawm qhov rais, txawm los nyob ntawd quaj. tus ntxhais qaum ntuj los hais rau Cib Pheej tias: "Cib Pheej, koj mloog saib tus noog ntawd quaj li cas ? Nws quaj muaj lus tseem ceeb hos!" Cib Pheej mloog zoj, ua ciav quaj quaj tiag ! Cib Pheej hais tias: "Niag noog ntawd nim yuav quaj muaj lus tseem ceeb naj! nws ham tsis quaj nrij nroj loj, nrij nroj loj no xwb las as." tus ntxhais qaum ntuj hais tias: "Cib Pheej, koj sim mloog zoo zoo saib nws yuav mus quaj li ntawd nab !" Cib Pheej rov mloog zoj, Cib Pheej hais li qhov qub thiab xwb. Tus ntxhais qaum ntuj thiaj hais rau Cib Pheej tias: "Koj sim mloog zoo zoo saib maj ! Tus noog ntawd quaj hais tias: Cib Pheej, koj nco torn ntej, koj tsis nco torn qab no sad ! Koj sim ua zoo mloog saib, nws quaj li ntawd tiag." Cib Pheej thiaj mloog zoj, ua cas quaj li ntawd tiag lauj ! Cib Pheej thiaj nco dheev txog tias tshuav Ntxawm nyob tom qab. Cib Pheej thiaj seev tias: "Ntuj aws ! Tshuav kuv niam hlob nyob torn qab, ntshai nws txom txom nyem lawm. Tus me noog ntawd thiaj tuaj quaj rau kuv los no ntag lauj!" Cib Pheej thiaj ntaus peb hnub, nws ntaus tau ib rab ntaj. Nws hov tau peb hnub thiab. Cib Pheej txawm xav tias: "Ab ! Yog kuv hov tau rab ntaj no mas kuv muab niag niam yau no tua kiag pov tseg. Kuv mam mus nrog kuv niam hlob nyob, ntshai yuav zoo tshaj. Cas kuv yuav tsis nco txog nws li lawm ?" tus ntxhais qaum ntuj twb paub lawm. Nws los txog ntawm Cib Pheej, nws hais tias: "Cib Pheej, koj hov ntaj ua dab tsi ?" Cib Pheej teb tias: "Ab ! Kuv lam hov xwb as." tus ntxhais qaum ntuj hais tias: "Yog tsis muaj ib yam hauj lwm tseem ceeb, koj yuav tsis hov rab ntaj no." Cib Pheej hais tias: "Kuv twb tsis hov ua dab tsi nev ! Kuv yeej tsis xav li cas, kuv lam hov kom ntse, wb tau siv xwb." tus ntxhais qaum ntuj thiaj li hais tias: "Cib Pheej, koj tsis txhob xav li ntawd maj. Qhov kuv nug koj, yog koj xav tias koj hov tau rab ntaj no, koj yuav muab kuv txiav pov tseg, koj mam rov mus yuav koj niam hlob no. Tab sis kuv hais rau koj tias yog koj tseem muab kuv tua lawm thiab, ces koj kawg tuag xwb. Thov koj txhob xav li ntawd. Yog koj yuav mus koj ua zoo hais. Kuv yuav pab koj, kom koj mus yooj yim tsis nyuaj." Cib Pheej thiaj teb tias: "Aub ! Kuv tau hais lawm tiag. Yog li no thov koj pab kuv lauj!" tus ntxhais qaum ntuj thiaj hais rau Cib Pheej tias: "Cib Pheej, kuv muab ob lub quav txhuas no rau koj. Yog koj mus txog lawm, koj muab ob lub quav txhuas no sib txhuam hu kuv, kuv mam tuaj txo dej txo cawv rau neb nawb mog." Cib Pheej mam li mus txo plhuav nees torn nkuaj, sam plhaws rau saum nees, nees ya ya los txog ntua. Ntaus tsuag tsuag tau ib lub nkuaj zeb nkuaj tsua kaw kiag nws tus nees. Cib Pheej txawm los los txog ntawm ib lub tshaj nplej, txawm muaj ib tug poj Hmoob nyob ntawd. Niag poj Hmoob ntawd quaj quaj, kua muag kua ntswg ntws lug, qhov muag o aws xwb lauj! Cib Pheej txawm nug tias: "Leej Muad ! Ua cas koj yuav quaj tas npaum kod ? Yog vim li cas ?" Tus poj Hmoob ntawd teb tias: "Ab ! Leej yawm dab, kuv lam quaj xwb os, cav tsis muaj dab tsi." Cib Pheej rov nug tias: "Ab ! Leej Muam, ua cas koj quaj tiag ? Koj hais qhia rau kuv saib, tej zaum kuv yuav pab tau laiv !" Tus poj Hmoob ntawd txawm teb tias: "Ab ! Txawm tham qhia koj los ntshai koj yuav pab tsis tau, ces tsis tham." Cib Pheej tias: "Ab ! Lam tham, tsam kuv ho pab tau laiv !" Niag poj Hmoob ntawd thiaj hais tias: "Ab ! Yog koj hais li no yuav tham los tham tiag. Tos kuv niaj hnub quaj li no los vim thaud, kuv txiv Huab Tais yug tau kuv tib tug xwb. Kuv hlob tiav nlam, kuv txiv yuav nrhiav vauv rau kuv. Nws txawm hu kaum ob lub teb chaws, kaum ob tug tub no tuaj. Nws yuav muab kuv rau tus los tsam tus tu siab. Nws thiaj kom lawv ib leeg ev ib lub kawm mus nyob nram tiaj, kuv nyob pern tsev no, pov lub moj pob, yog nkag leej twg lub ces cia kuv yuav leej twg no. Tab sis, kuv txiv muaj ib tug tub qhe, nws lub npe hu ua Cib Pheej no, nws txawm ev ib lub kawm tawm tuaj mus hlais zaub nyuj. Ces kuv txawm pov lub pob rau saum ntuj. Cas tsis mus nkag cov tub nom, txawm cia li mus nkag rau Cib Pheej lub niag kawm torn teb. Nws tsis paub dab tsi li, nws txawm los qhia rau kuv txiv. Kuv txiv tsis txaus siab, kuv txiv tseem mus hu cov tub nom tuaj tso yuav xaiv dua. Tab sis, kuv niam cia li muab kuv txis rau Cib Pheej lawm. Muaj ib hnub, kuv txiv los ntsib Cib Pheej ntawm tus taw choj, kuv txlv muab Cib Pheej txia caj dab pov hauv dej. Kuv thiaj quaj quaj, kuv thiaj mus npo tau. Kuv quaj quaj, kuv seev tias qab ntuj neeg no yog leej twg tsa tau kuv tus txiv sawv, kuv yuav nco nws tshav ntuj no. Txawm muaj ib tug ntxhais los tsa tau nws sawv. Cib Pheej wb rov los pw ib hmo. Tag kis, kuv txiv kom kuv tus nus hlob thiab tus nus yau tuaj coj Cib Pheej mus rau tsov torn. Thaum nkawd tuaj txog nkawd cia li muab Cib Pheej tsaws rau saum nees. Nkawd coj Cib Pheej lawm, ces txij hnub ntawd los tsis pom Cib Pheej los li lawm. Xyov puas yog tsov torn lawm los yog nws khiav dim lawm ? Tsis pom nws los txog tav li no. Kuv txiv lawv los tsis yuav kuv lawm thiab. Kuv txom txom nyem, kuv tsis muaj dab tsi noj tsis muaj dab tsi hnav. Kuv ces nrog dev npua sib huas noj xwb. Kuv thiaj tuaj khaws luag tej nplej uas luag yawm tsis tau no coj mus ua noj. Kuv tuaj txog ntawm no, kuv nco nco kuv tus txiv Cib Pheej es kuv thiaj quaj quaj li no. Koj puas paub tus ntawd naj, leej nus ? Kuv lawm piav li no xwb, kuv piav tas los ntshai koj yuav pab tsis tau kuv ib zaug li." Cib Pheej txawm teb hais tias: "Aub ! Yog tus hu ua Cib Pheej no tej zaum kuv paub." Niag poj Hmoob ntawd txawm ntsia Cib Pheej thiab nws zeem tseeb tseeb. Ua ciav Cib Pheej twb los ob peb lub kua muag lawm ! Nws thiaj li sawv tsees los qawm lias Cib Pheej ces nkawd sib qawg quaj sib qawg quaj lauj ! Tsuas tias koj plhw kuv kuv plhw koj, quaj thiab zoo slab tas. Nkawd txawm rov los tsev lauj ! Los los txog lub nyuag tsev nplooj tsawb, uas thaum ub Cib Pheej ua, mas nroj tsuag twb tuaj vov tag, nplooj tsawb twb lwj tag. Cib Pheej thiaj li rho hlo ob lub nyuag quav txhuas coj los sib txhuam. Cib Pheej hu tias: "Aub ! Kuv niam yau qaum ntuj lauj! Kuv tuaj txog lawm, koj tuaj txo dej txo cawv rau kuv lauj!" Tus ntxhais qaum ntuj thiaj 11 ya plaws tuaj. Nws tuaj txo dej txo cawv, ua nqai j ua hno, cuaj phaj yim ntig, tsuas tias nqaij hno mas nco lug xwb lauj! Tus ntxhais qaum ntuj muab tau peb lub quav txhuas ntxiv rau Cib Pheej thiab nws hais rau Cib Pheej tias: "Kuv muab ob lub quav txhuas no ntxiv rau koj. Tsis muaj dab tsi los tseg. Thaum twg muaj dab tsi koj muab ob lub quav txhuas sib txhuam, ces luag ua tsis tau dab tsi rau koj." tus ntxhais qaum ntuj thiaj rov qab lawm lauj! Cib Pheej thiaj tso pej xeem mus hu txlv Huab Tais tuaj noj mov. Lawv mus hu los txiv Huab Tais tsis tuaj li. Cib Pheej thiaj mus hu los tsis tuaj li thiab. Cib Pheej rov los txog, Cib Pheej tias: "Tarn tseeb ! Tsis tuaj los puam chawj ! Tsam no nqaij hno siav ncho lug li no lawm, tuaj tsawg leej los noj mus li, tsam nqaij hnov tsis zoo noj lawm." Lawv noj tag, pw ib hmos tag kis kaj ntug txoog, Cib Pheej sawv los tu nra tas. Cib Pheej hais rau sawv daws tias: "Kuv txiv Huab Tais slab phem rau kuv kawg. Tab sis tarn sim no kuv ua Huab Tais nyob saum Ceeb Tsheej lawm. Kuv yuav rov mus lawm saum kuv lub tsev." Cib Pheej thiab Ntxawm nkawd thiaj li ya ntxiag mus qhib kiag tus txiv nees tawm plaws los. Nkawd caij kiag, nkawd ya ntxiag rau puag qaum ntuj lawm. Cib Pheej mus kav yim feem teb nyob puag qaum ntuj, tsis muaj tag.


  Last edited by tiamneejtshiab on Mon 21 Jan - 10:45; edited 2 times in total
  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Mon 21 Jan - 10:12

  nyeem tag nrho lawm na koj zaj no na, ua li os, koj puaj pe tsawg txoj diam nab?  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Mon 21 Jan - 10:28

  nkaujhnubqub wrote:nyeem tag nrho lawm na koj zaj no na, ua li os, koj puaj pe tsawg txoj diam nab?

  Hauv ntawv yog muaj 70 tawm zaj, hos hauv kabxev yog 30 tawm zaj os. Seb koj puas xav kom kuv muab tuaj tso ntxiv xwb ma.
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty HUAB TAIS TSAB THIAB HUAB TAIS TWM

  Post by tiamneejtshiab on Mon 21 Jan - 11:03  HUAB TAIS TSAB THIAB HUAB TAIS TWM

  Thaum ub, Huab Tais Tsab nyob qaum ntuj. Hos Huab Tais ntiaj teb, nws yog neeg. Nws lub npe hu ua Twm. Ntiaj teb no, luag tsuas cav Twm muaj zog tshaj plaws. Huab Tais Tsab nws txawm tuaj mus ncig ntuj. Hos Huab Tais Twm los nws kuj tuaj mus ncig ntuj thiab. Huab Tais Tsab tuaj ncig rau ntiaj teb no. Ntiaj teb no, mas yog Twm teb chaws. Ces nkawd tuaj mus ncig ntuj, ncig teb. Nkawd txawm tuaj mus sib ntsib rau torn ib lub hav zoov loj loj. Ces Twm txawm hais rau Tsab tias: "Luag tsuas cav qaum ntuj tias Huab Tais Tsab muaj zog tshaj, no puas yog ?" Tsab txawm teb hais tias: "Tej zaum nyaj yuav yog thiab." Tsab hos nug Twm tias: "Ntlaj teb no, luag tsuas cav tias Twm muaj zog tshaj. Ua li puas yog koj ?" Twm teb tias: "Tej zaum nyaj yuav yog kuv thiab." Ces hmo ntawd nkawd txawm sib hais tseg tias: "Tsaus ntuj lawm, ces wb pw. Tag kis tso wb mam li mus sim tes taw." Yog hais tias Twm yeej Tsab, ces Tsab ev Twm cov nra thiab Tsab ev Tsab cov nra, es nkawd mus ncig ntuj. Hos yog Tsab yeej Twm, ces Twm ev Tsab cov nra thiab Twm ev Twm cov nra, es nkawd mus ncig ntuj. Ces nkawd txawm pw ntawm lub plawv zoov ntawd ib hmo. Tag kis, nkawd txawm mus txog torn ib lub tiaj nras. Twm hais rau Tsab tias: "Tsab, ua li koj xub sim kuv, los kuv xub sim koj ?" Tsab txawm teb tias: "Twm, yog koj teb koj chaw, ces koj xub sim ua ntej." Ces Twm txawm hais rau Tsab tias: "Tsab, yog li no mas koj nyob twj ywm ntawm no nawb!" Ces Twm txawm mus rau puag torn ub lawm lauj ! Tsab nyob nyob ntawd Ib me ntsls. Ua cas ntuj dub nciab, nag kom sis cua nplawm ntws. Ces Tsam ntsia na has, Twm mas khiav ceev tsis ceev puag torn ub los mus. Ces Tsab cuab nres nroos tos.

  Twm txawm los tib pam thawj rau Tsab, ua cas Tsam thaub ncho xwb. Twm twb ntog ob peb nrig nphau lawm. Ces Twm pw ntev li peb caug flab, Twm mam li sawv tau rov qab los. Tsab nyuam qhuav pw tsib flab xwb, Tsab twb sawv lawm. Ces Tsab nug Twm hais tias: "Twm, koj tes taw tas li kod lawm lov ?" Twm teb tias:"Aub! Tseem tshuav thtab hos." Ces Twm rov qab lawm thiab lauj! Tsab nyob ib me ntsis tos. Ua cas nrov cuag xob nroo ib tog los. Ces Tsab ntsia na has ua cas Twm tseem khiav ceev ceev los thiab. Ces Tsab cuab nres nroos khov kho tos. Twm khiav ceev ceev los txog ntua. Twm xuas tib pam thawj rau Tsab. Ces xa ua Tsab ntog ib nrig nphau. Hos Twm ntog plaub nrig nphau rov qab, ces Twm pw ntev li peb teev, Twm mam li sawv los. Hos Tsab pw tau peb caug feeb xwb Tsab twb sawv los lawm thiab. Ces Tsab nug Twm tias: "Koj sim tas li no lawm los Twm ?" Twm teb hais tias: "Aub ! Kuv ces tas li no lawm lauj!" Ces Twm ho hais rau Tsab tias: "Tsab, yog li no koj ho sim rau kuv saib seb!" Tsab txawm teb Twm Hais tias: "Yuav sim los sim tiag! Cia ib ntsis tso." Ces Tsab tos tos Twm tsis nco qab lawm. Tsab xuas ncaws taw plawv plo rau Twm. Ces Twm ntog nrig nphau ntsos rau qhov txhia qhov chaw lauj! Ces Twm thiaj li thov Tsab tias: "Thov lauj ! Tsab lauj ! Txij no mus cia kuv hu koj ua tij, tso cia kuv ua kwv. Tso kuv ris koj cov nra thiab kuv ris kuv cov, tso wb mus ncig teb chaws lauj! Koj zog loj dua kuv lawm." Ces Tsab tias: "Yog no, kav tsij ris wb mus ncig teb chaws." Ces Twm ev Tsab cov nra thiab Twm cov, nkawd thiaj li mus. Nkawd txawm mus txog ib lub teb chaws, muaj ib tub zos. Yog lub caij uas nplej siav siav. Ua cas tsis muaj ib tug neeg li. Nyuj twm khiav nroo ntws. Nyuj twm mas noj nplej qhov txhia chaw. Hos qhaib npua quaj zom zaws, tsis muaj neeg pub li. Tsab nkees nkees Tsab txawm pw ua si. Twm txawm mus laij lawm. Twm mus laij txog puag pern plawv zos. Txawm muaj ib lub niag tsev, yog tsev peb tshooj. Txawm muaj ib lub niag nruas loj loj dai hauv. Twm txawm muab rab niag qws nruas ntaus ib qws. Ua cas txawm hais lus hauv tuaj tias: "Poj Dab es ! Poj Dab ! Ua cas muaj kuv niam thiab kuv txiv lawv noj tas, es niam thiab txiv lawv twb muab kuv kaw rau hauv lub niag nruas no. Salb puas yuav muaj neeg cawm tau kuv ? Ua cas tseem yuav nrhiav tau kuv lawm thiab ? Yog koj yuav noj no ces ua zoo noj los mas." Ces Twm txawm khiav khiav rov los hais rau Tsab tias: "Tsab, kuv mus txog tom lub niag tsev peb tshooj tod, ua cas muaj ib lub niag nruas loj loj dai hauv tsev, ces kuv mus niag qws nruas ntaus ib teg. Cia li hais lus hauv lub niag nruas tuaj tiag. Hais lus hauv tuaj tias Poj Dab nis poj Dab ! Twb muaj kuv niam thiab kuv txiv lawv noj tas lawm, es kuv niam thiab kuv txiv lawv twb muab kuv zals rau hauv lub niag nruas no, saib puas yuav muaj neej tuaj cawm tau kuv. Ua cas koj tseem tuaj nrhiav tau kuv lawm thiab. Yog koj yuav noj no ces ua tib zoo noj los mas! Hais li ntawd hauv tuaj tiag." Tsab teb tias: "Ua li, nyob qhov twg tiag ?" Twm hais tias: "Nyob tim lub niag tsev tid tiag." Tsab txawm hais tias: "Yog li no, koj coj kuv mus saib seb !" Ces Twm txawm coj Tsab mus. Nkawd mus txog, Tsab kom Twm rov ntaus. Twm muab kiag rab niag qws, ntaus ib qws rau. Ua cas rov hais li qhov qub thiab. Ces Tsab thiaj nug tias: "Koj yog neej los yog dab ? Ua cas koj ho nyob hauv kod ?" Ces tus ntxhals nyob hauv lub nruas thiaj li teb tias: "Kuv yog neej hos. Ua li koj yog neej los yog dab ?" Ces Tsab thiaj teb tias: "Nraum no, wb yog neej hos." Tsab thiaj hais rau Twm hais tias: Twm, muab txo los tho xyuas saib." Twm thiaj It muab lub nruas txo los. Twm thiaj li muab tho, na has ua cas tawm plaws ib tug hluas nkauj mas zoo nkauj taskevlilauj! Ces Tsab thiab Twm nkawd txawm nug tus hluas nkauj tias: "Nej lub zos no ua cas yuav tsis muaj Ib tug neeg nyob li ? Nplej twb Siav tas npaum no, ua cas tsis muaj neeg hlais li ? Nyuj twm noj nplej tas tej niag tog teb, yog vim li cas ?" Tus hluas nkauj ntawd txawm piav hats tias: "Ob tug leej yawm dab, twb yog muaj ib tug Poj Dab tuaj muab peb lub zos no noj noj tau ob peb xyoos no. Mas nws muab peb cov neeg noj tas lawm. Ces kuv niam thlab kuv txiv nkawd thiaj li muab kuv zais rau hauv lub niag nruas no, saib puas yuav muaj neeg tuaj cawm tau kuv. Kuv txiv mas yog ib tug txiv zos, kuv txiv yeej tua kawg tswv yim lawm nws tua tsis tau li. Niag Poj Dab ntawd thiaj li muab peb cov neeg noj tas." Tsab txawm nug tus hluas nkauj ntawd tias: "Ua li, tus Poj Dab ntawd yuav tuaj tav li cas ?" Tus hluas nkauj teb tias: "Yog tias koj zom zeb tuav cos, mas tag kis tshav ntuj tuaj puv nras xwb, ces nws yeej ya puag tim qab ntug tuaj tiag. Nws ya tuaj tsaws nram txoj kev mus nram hav dej, nws mam li taug kev nrad los." Ces Tsab txawm hals rau Twm thlab tus hluas nkauj tias: "Tshaib plab hwv lawm, Twm neb mus tuav cos coj los ua mov rau peb noj." Tus hluas nkauj teb hais tias: "Kuv ntshai ntshai li. Thov tsis txhob ua li ntawd." Tsab hais rau tias: "Tsis txhob ntshai ! Kav tsij mus tuav los ua mov rau peb noj. Yog tias Poj Dab tuaj no kuv mam li tua." Ces Twm nkawd mus tuav txhuv los ua mov noj tag, twb yuav kaj ntug. Ces tus hluas nkauj ntshai ntshai lauj! Tsab hais Twm tias: "Twm, koj mus khawb ib lub qhov taub." Tsab thiaj li coj tus hluas nkauj nkawd mus nyob hauv. Tsab kom Twm mus zov nram kev hav dej. Tshav ntuj tuaj puv nras. Tsuas tias qab ntug liab ploog, ces niag Poj Dab ya tawm plaws tim qab ntug tuaj, txawm tuaj tsaws ntua nram kev hav dej. Poj Dab txawm los txog ntua ntawm Twm. Ces Twm cia 11 xuas tib ncaws taw rau Poj Dab, ces Poj Dab pov rhees deb li xya hnub xya hmo kev. Ua cas tib pi lag xwb, Poj Dab txawm siv rov los txog ntawd lawm thiab. Twm rov qab tib ncaws taw Poj Dab, Poj Dab pov rhees deb li tsib hnub tsib hmos kev. Tib pliag xwb Poj Dab txawm siv rov los txog lawm thiab. Twm Twm rov tib ncaws taw rau thiab, Poj Dab pov rhees lawm peb hnub peb hmos kev. Tib pliag Poj Dab kuj rov los txog thiab. Twm zog tas lawm lauj! Poj Dab txawm hais rau Twm tias: "Twm, wb sib ntsuas zog, kuv lim lim lawm. Cia tag kis kuv rov tuaj, wb mam sib ntsuas zog dua." Ces Poj Dab cia li rov qab lawm. Twm thiaj rov los. Tsab nug Twm tias: "Twm, ua cas lawm ?" Twm teb Tsab tias: "Tij laug Tsab lauj ! Ntshal kuv yuav tsis yeej lawm. Ua ua txog thaum kawg, nws saib kuv tsis yeej ces nws cia li rov qab lawm. Nws hais tias tag kis nws mam rov qab tuaj no. Kuv ntshai hwv, vim kuv tsis yeej nws lawm. Tij Laug Tsab, tag kis koj ho mus zov nawb !" Tsab teb tias: "Aws ! Yog koj tsis yeej lawm no, tag kis kuv mam mus zov." Tag kis, ces Twm thiab niag hluas nkauj nkawd ho nyob hauv qhov taub. Nkawd muab ib daig niag txiag los npog. Tsab thiaj li ho mus zov nram kev. Tshav ntuj tuaj puv nras, Poj Dab rov ya ntxiag tuaj tsaws ntua rau nram kev hav dej. Poj Dab ev tub niag pob tawb, nqa rab niag Hag, thiab nws nqa tub niag nruas. Nws tuaj txog ces Tsab hais rau tias: "Niam tais, koj yuav tuaj mus deb tsi ?" Poj Dab teb tias: "Kuv yuav tuaj mus ev Twm nqaij." Tsab hais rau Poj Dab tias: "Twm ces yog kuv ntag." Tsab thiaj li thov thov Poj Dab tias: "Thov lauj ! Niam tais ! Cia kuv tsim noob neej rau ntiaj teb, rau zej rau zos kom coob coob, kom mam li tuaj, koj thiaj tau noj. Nyem no tshuav kuv lawm xwb las as. Yog koj tseem noj kuv lawm thiab ces tsis tshuav noob lawm yuav ua li cas ?" Poj Dab teb tias: "Niam tshuav koj lawm xwb os ! Twb tseem tshuav ob tug nyob pern qhov taub nev !" Tsab thov li cas los nlam tais Poj Dab tsis yib li. Ua li cas los nlam tais Poj Dab yuav muab Tsab tua xwb xwb li. Tsab thiaj li rho hlo yaj phom los tib yaj phom rau Poj Dab. Ces hlua maj hlua ntuag cia 11 muab Poj Dab caws cuag li tus las npua. Tsab txawm hu Twm tias: "Twm, tuaj ev nlam tais Poj Dab mus ua peb noj saib." Twm teb tias: "Koj twb muab khl tau lawm lov ?" Tsab hais tias: "Aws ! Kuv twb muab khi tau lawm, kav tslj tuaj ev mus." Twm thiaj li khiav khiav tuaj txog, Twm muab Poj Dab kwv hlo. Los txog, muab kiag ob ya cav taws coj los rauv kiag.

  Mus muab kiag lub niag yias thawj tsheb los rau kiag ib yias dej. Yias dej npau npau lawm lauj! Tsab txawm hais rau Twm tias: "Twm kav tsij muab tua los mas." Ces Poj Dab thov thov lauj ! Poj Dab thov hais tias: "Thov tso kuv, cia kuv muab kuv lub nruas thiab kuv tus pas no rau koj tso. Thov koj tso kuv lauj!" Tsab teb tias: "Tsis tau, kav tsij muab tua xwb." Ces Poj Dab hais tias: "Yog li no cia kuv tsa koj cov neeg." Ces Tsab thiaj li teb tias: "Yog li no, koj slm tsa rau saib." Niag Poj Dab thiaj li muab lub niag nruas coj los ntaus. Poj Dab hais tias: "Phoo, phoo, txwm vag txwm loog sawv qawm coog, pha, pha, txwm vag txwm loog sawv." Ces aub ! Zej zos mas ncho pa lug qhov txhia chaw. Hos sawv tau tej tus niag neeg daj daj, lawv mas ntshai Poj Dab kawg. Tsab rov hais rau Poj Dab tias: "Koj sim ua kom rov qab ploj kom tas saib!" Poj Dab muab Poj Dab niag pas tib nkaug hauv. Poj Dab tias: "Ploj kom txwm vag txwm loog, ploj kom tas." Ces rov qab ploj tas lawm. Tsab hais tias: "Koj rov tsa dua." Poj Dab muab lub nruas coj los ntaus li qub thiab hais li qub. Ces rov sawv tas lawm thiab lauj! Tsab hais rau Twm tias: "Twm tua las Twm." Twm nkaus hlo riam yuav tua. Poj Dab thov thov, Poj Dab hais tias: "Thov lauj! Thov koj tso kuv. Zaum no kuv yuav tsis tuaj noj koj teb koj chaw lawm. Hu ua koj lub teb chaws no, mas kuv tsis tuaj li lawm. Thiab kuv muab kuv tus pas rau koj, kuv qhia txuj ci rau koj. Koj muab tus pas no lub hauv paus txhos hauv av, koj tuav yav ntsis, koj hla kiag, koj yuav ya mus rau ib lub teb chaws lawm." Ces Tsab thiaj li hais tias: "Ua li tiag ?" Poj Dab teb tias: "Ua If ntawd tiag tiag li hos !" Tsab thiaj li hais tias: "Yog koj tsis tuaj noj kuv teb kuv chaw lawm no, saib koj yuav kam kuv cim koj qhov twg ?" Poj Dab teb tias: "Saib koj yuav cim kuv qhov twg los nyob ntawm koj li lauj!"

  Tsab thiaj li rho hlo riam los hlais kiag Poj Dab sab niag pob ntseg. Poj Dab ob sab niag pob ntseg mas ntev ntev li. Tsab txawm muab ib sab hlais pov tseg lawm. Tsab thiaj hais tias: "Kuv cim koj sab pob ntseg no nawb ! Lwm hnub, koj tseem tuaj noj kuv teb kuv chaw qhov twg, yog kuv pom koj, kuv tsis cia koj nyob ntxiv ! Kuv kawg tua koj xwb." Poj Dab thiaj li lees tias: "Ua li los mas ! Yog tias thaum twg kuv tseem tuaj noj koj teb koj chaw, yog koj pom kuv thaum twg, koj muab kuv tua pov tseg kiag." Nkawd cog lus li ntawd. Tsab thiaj li muab niag Poj Dab tso. Poj Dab thiaj ya rov qab rau puag tim qab ntug lawm lauj! Tus hluas nkauj ntawd niam thiab txiv thiaj hals tias: "Ab ! Ob tug me tub neb pab tau peb pej xeem huab hwm lawm, ces cia peb muab nyiaj rau neb." Nkawd teb hais tias: "Wb tsis yuav nyiaj lis, wb pab nej xwb." Niam thiab txiv hais tias: "Yog li mas muab peb tus ntxhais rau neb yuav, neb coj mus ua poj niam." Ces Twm los yuav kom Tsab yuav. Hos Tsab los pheej yuav kom kom Twm yuav thiab.

  Tsab thiaj li hais rau Twm tias: "Twm, wb tuaj txog thawj lub teb chaws no, koj twb tsis yeej luag lawm. Wb tseem yuav mus rau lub teb chaws ob thiab peb. Mas ntshal koj yuav tsis yeej luag ib zaug. Cia koj yuav tso, koj ua lawv tus Huab Tais kav lawv lub teb chaws no." Ces Twm quaj quaj. Twm hais tias: "Koj ua tij hais li ntawd, ces yuav los yuav thiab." Twm txawm yuav lawm lauj! Hnub ntawd Tsab yuav mus, Twm thiab niam Twm nkawd tua qaib ntim Tsab su. Nkawd xa Tsab mus txog torn kev, nkawd txawm rov los lawm. Tsab thiaj muab kiag niag pas txheem rau hauv av. Tsab hla kiag, Tsab ya plaws lawm lauj, Tsab txawm ya mus poob rau Fab Kis lub teb chaws. Me txiv xyoob txiv ntoo ntau tas nrho. Tsab txawm mus hauv ib yig niam tub poj ntsuam, nyob puag torn ntug zos. Ua cas ob niam tub ntawd quaj quaj kawg li. Tsab nug los ob niam tub ntawd yeej tsis teb li. Tsab thiaj hais tias: "Niam pog, ntshai koj xav tias khaub hlab li kuv no, tsam tuaj so hauv koj, noj koj es koj pluag, koj thiaj li quaj, puas yog ? Ua cas kuv hais lus, koj tsis teb kuv li ?" Tus niam pog ntawd mam li teb tias: "Tsis yog li koj hais Twb yog Nyav yuav tuaj sau se ! Nws yuav tuaj noj teb noj chaw. Peb tus txlv Huab Tais teb chaws no, nws yeej tua kawg tswv yim lawm, nws tua tsis yeej li Nyav tuaj ib zaug, sau ib tug neeg. Peb tej txiv, Nyav yeej muab sau mus noj tas li lawm. Zaum no, Nyav yuav tuaj sau txiv Huab Tais tsev neeg ib tug no. Mas txiv Huab Tais muaj ib tug ntxhals hu ua Nas Hoom, yuav muab tus ntxhais ntawd rau Nyav noj. Peb hlub hlub nws es peb thiaj li quaj xwb." Tsab txawm teb tias: "Ua li, lawv yuav muab xa mus rau Nyav noj qhov twg ?" Tus niam pog ntawd teb tias: "Lawv yuav muab xa mus rau puag tim lub tsev loj loj slab siab, puag tid. Nyob puag tim lub tsev peb tshooj, nyob kawg nkaus tshooj saum ub. Tag kis qaib qua mas Nyav tuaj noj ntag." Tsam txawm hais tias: "Niam pog lauj ! Koj kav tsij ua hmo rau peb noj, kuv khaub khaub hlab, kuv yuav mus nrhiav zog ua. Tsam tsis muaj neeg yuav kuv ua hauj lwm. Kuv yuav mus ntxov ntxov, saib puas tau hauj Iwm." Niag niam pog ntawd thiaj ua hmo rau Tsab lawv noj tsuag tsuag tas. Tsab thiaj li khiav khiav mus txog tim qab lawj Ua cas dej mas nrov tsij tsuag rau hauv qab lawj. Cov dej ntawd mas yog Nas Hoom cov kua muag xwb. Tsab thiaj li nee kiag mus xyuas. Tsab mus txog theem ib, muaj ib lub niag hub dej. Hub dej ntawd yog Nyav hub dej ntxuav taw. Tsab tib roob riag rau hub niag dej tawg tas. Tsab ho nee mus txog theem ob, muaj ib lub hub dej thlab. Yog Nyav hub dej da. Tsab kuj muab tsoo tawg tas thiab. Tsab nee mus txog theem peb, kuj muaj ib lub thoob dej huv huv. Thoob dej ntawd yog Nyav thoob dej yaug ncauj. Tsab kuj roob riag ua tawg tas nrho lawm thiab. Tsab thiaj li mus txog, Tsab pom Nas Hoom quaj tib tug pos muag nti xwb lauj ! Tsab mus hais hais lus rau los tsis teb. Tsab thiaj hais tias: "Nas Hoom, ua cas kuv hais lus rau koj, koj yuav tsis teb kuv ? Koj xav tias tsam kuv tuaj noj koj, koj ntshai tsam koj tuag, koj thiaj tsis teb kuv, puas yog ?" Nas Hoom thiaj hais rau Tsab tias: "Koj kav tsij khiav. Nyob tsam ib me ntsis koj ntshai."

  Tsab hais tias: "Yog vim li cas koj hais li kod ?" Nas Hoom teb tias: "Yog kuv niam thiab kuv txiv lawv muab kuv xa tuaj rau Nyav noj. Koj kav tsij khiav tsam koj ntshai." Tsab thiaj nug hais tias: "Nyav yuav tuaj thaum tav li cas ?" Nas Hoom teb tias: "Tag kis thaum qaib qua thawj tsig, ces Nyav tuaj ntag." Tsab hais tias: "Yog li no tsis ntshai! Kav tsij so kua muag, es los kho chaw rau wb pw. Yog hais tias tag kis kuv pab tsis tau, koj yuav quaj mam quaj. Cia li so kua muag los kho chaw pw." Ces Nas Hoom thiaj li so kua muag kiag los kho chaw rau nkawd pw lawm.

  Tag kis qaib qua thawj tsig, Tsab sawv ntxov ntxov los. Tsab nug .Nas Hoom tias: "Yuav tuaj los tsis tau ?" Nas Hoom teb tias: "Qaib twb qua thawj tsig lawm, ib me ntsis yuav tuaj ntag laiv!" Ua cas Nyav twb tuaj txog pern qaum tsev lawm tiag lauj ! Cuag nkaus li xob daj zaj nroo xwb lauj ! Nyav mas nim luag cuag nkaus li txiv nees hee. Nyav nkag kiag los rau theem ib, pom lub hub ntxuav taw tawg lawm. Nyav cem cem tias: "Tus me txiv Huab Tais no, cas yuav heev tas npaud? Tseem muab kuv lub hub ntxuav taw no tsoo tawg tas lawm ne !" Nce mus txog theem ob, cas pom lub hub dej da tawg tas lawm thiab. Nyav ho nce mus txog theem peb, uas muaj lub hub yaug ncauj. Ua cas kuj tawg tas lawm thiab. Ces Nyav npau npau taws, Nyav hais tias: "Txiv Huab Tais no, cas yuav heev ua luaj! Kuv sim mus xyuas nws saib." Nyav nyuam qhuav muab tau hau thiab ib sab taw nkag kiag los hauv tsev xwb. Tsab cia li tib ntag rau, ua nqaj tsuag tu nrho, mus txiav kiag Nyav caj dab tu nrho. Rab riam plam plaws mus tib teg tus taw fab tu nrho. Rab riam mus ntsia kiag rau hauv av, mus tob li ib dag thiab. Nyav thiaj li poob los huab cheej rau hauv qab lawj, ua lub roob ntawd mas deeg daws cuag li xob tua. Tsab rab ntaj ntais kiag ib qho luaj li ib nti. Tsab thiaj dawj kiag los txog ntua, Tsab muab kiag qhov ntaj ntais ntawd rau Nas Hoom. Tsab rho hlo nws daim ntaub thav ntxwv los hlai kiag ib qho rau Nas Hoom thiab.

  Tsab thlaj hals rau Nas Hoom tias: "Nas Hoom, koj nyob twj ywm nawb ! Kuv mus nclg ntuj peb xyoos kuv mam los yuav koj. Koj tsis txhob yuav leej twg nawb ! Yog muaj neeg nqa cov puav pheej no tuaj piv tsis haum, mas koj txhob yuav nawb!" Tsab thiaj li khiav khiav los lawm lauj ! Tsab los hais rau ob niam tub tias: "Ab ! Kuv nrhiav 1b hmo zog ua tsis tau li, kuv txom nyem dhau hwv lawm, ces koj ua tshals rau peb noj tso kuv yuav rawm mus. Tsam pom kev ces kuv txaj muag." Niag niam pog ua tshais tsuag tsuag rau Tsab lawv noj tas. Tsab mus txog ntua ntawm ntug zos. Ces Tsab ya plaws lawm. Tag kis kaj ntug, txiv Huav Ta1s tso tub mab tub qhe tuaj mus xyuas. Ua cas yawg Nyav taub hau tu lawm. Hos yav cev nyob tib ya ntxeev kws pern qab lawj xwb lauj ! Tub mab tub qhe cav qhua qhua hais tias yog tub mab tub qhe tuaj no. Hos Nas Hoom mas zoo slab kawg li lauj ! Txiv Huab Tais qhov ntaub thiab rab ntaj uas Tsab muab ntawd tas. Txiv Huab Tais thlaj li hu tas txiv Huab Tais yim meem teb ntawd tuaj. Kom nqa ntaj tuaj piv tag, los tsis muaj leej twg li phlm rau qhov ntais ntawd li. Nqa ntaub tuaj piv los tsis muaj leej twg muaj daim ntaub txaij li ntawd li thiab.

  Tsab thlaj li ya mus poob rau Yij Poos teb chaws. Tsab tseem mus pom ib tug niam pog quaj quaj thiab. Tsab hais lus rau los tsis teb li thiab. Tsab hais ib yam li uas Tsab hais rau tus niam pog Fab Kis los tsis teb li thiab lauj! Tsab nug nug ces niam pog ntawd thiaj li teb hals tias: "Kuv quaj no mas twb yog muaj ib tug niag niam Poj Dab nqws ib sab pob ntseg tuaj muab peb teb chaws noj. Zaum no nws noj txog txiv Huab Tais lawm. Txiv Huab Tais yuav muab nws tus ntxhais hu ua Nas Vab rau Poj Dab noj. Peb hlub hlub nws, peb thiaj quaj. Niag Poj Dab ntawd nws tuaj mas tej hnub nws noj kaum tus, muaj tej hnub nws tsis noj kuj muaj." Tsab txawm hais tias: "Txiv Huab Tais nws twb yog ib tug Huab Tais diam ! Ua cas nws tsis tua kom yeej." Niag niam pog ntawd teb tias: "Txiv Huab Tais mas tua kawg txuj ci lawm." Tsab hais tias. "Yog txiv Huab Tais tua tiag mas yeej yeej xwb. Nws tsis ua tiag ces nws kuj tsis yeej xwb."

  Niag niam pog ntawd txawm ua hmo rau lawv noj tag. Niag Niam poj ntsuam ntawd txawm khiav khiav mus taug xaiv rau txiv Huab Tais tias: "Muaj ib tug me nyuam hlua, nws ntsej muag liab ploog, nws hais tias koj twb yog Huab Tais koj tseem tua tsis yeej Poj Dab thiab. Nws hais li ntawd tej zaum nws muaj txuj ci yuav pab tau koj laiv, txiv Huab Tais." Txiv Huab Tais xav xav, txiv Huab Tais ua tau plaub txwm tswm ciab. Muab tsheb mus tos Tsab los Tsab tsis kam li. Txib Huab Tais ho ua rau txwm tswm ciab. Los Tsab tsis kam tuaj li thiab. Txiv Huab Tais xav xav, hos ua kaum ob txwm tswm ciab mas tos Tsab. Tsab xav xav, Tsab hais tias: "Ab ! Txiv Huab Tais, pom xeeb ua npaud, kuv lam mus, ntshai yuav pab tsis tau txiv Huab Tais." Tsab thiaj li mus txog, mas txiv Huab Tais lawv nim quaj quaj. Tsab thiaj hais tias: "Tij laug txiv Huab Tais, ua cas koj tseem tua tsfs yeej thiab. Huab tua pov tseg las as ! Yuav tseg nws ua dab tsi ? Niag nyob noj yus teb chaws xwb, tseem tsis tua." Txiv Huab Tais teb tias: "Kuv twb tua kawg kev lawm, tua tsis yeej li. Koj twb tuaj txog ntawm kod lawm, thov koj pab tua." Tsab hais tias: "Txiv Huab Tais lauj ! Kuv txawm tuaj txog lawm los kuv yuav pab tsis tau koj thiab. Tab sis kav tsij so kua muag. Yog tias tag kis, pab tau no ho pab, pab tsis tau no nej mam ho quaj dua." Huab Tais lawv thiaj li so kua muag tas. Lawv pw ib hmo kaj ntuj. Tav li noj tshais tas, tshav ntuj tuaj puv nras. Ces Poj Dab ya tuaj tsaws nkaus nram hav dej. Tsab thiaj li khiav nkaum zoj. Poj Dab los txog ntua, Poj Dab ua tawv tawv rau txiv Huab Tais. Tsab mam li tawm plaws los ntsiab nkaus Poj Dab plaub hau. Tsab hais rau poj Dab tias: "Nyuag tsov torn no ! Koj tsis paub hais tias kuv twb hlais koj ib sab pob ntseg cim lawm no los ua cas ! Kuv twb hais rau koj tias kom koj txhob tuaj noj kuv teb kuv chaw lawm no nev ! Zaum no, mas kuv yuav muab koj tua pov tseg kiag xwb." Ces txiv Huab Tais lawv mas nim zoo zoo siab li lauj ! Tsab thiaj li muab niag Poj Dab pav kiag, caws tib pob. Tsab yuav muab tua. Niag Poj Dab thov thov tias: "Tsab, yog koj yuav tua kuv no, cia kuv hu cov noj teb noj chaw ib yam li kuv tuaj tso. Kom lawv pom thiab lawv paub, lawv thiaj li tsis tuaj noj teb noj chaw." Tsab thiaj li hais tias: "Yuav hu los hu." Niam tais Poj Dab thiaj hu tuaj sawv tsheej phiaj ntsia lauj! Tsab thiaj li muab niag Poj Dab tua kiag pov tseg. Niag Poj Dab thiaj li tuag kiag zaum ntawd lawm. Txiv Huab Tais lawv zoo siab kawg.

  Huab Tais thiaj li muab kiag Tsab tsa ua Huab Tais. Huab Tais thiaj muab kiag Mas Vab rau Tsab yuav ua Tsab poj niam. Txiv Huab Tais lawv txo dej txo cawv haus. Noj nqaij haus cawv tau peb hnub peb hmo. Txiv Huab Tais thiaj muab kiag Huab Tais rau Tsab ua. Tsab tsis kam ua, Tsab hais tias: "Txiv Huab Tais, kuv tsis ua Huab Tais. Yog koj teb koj chaw. Kuv tsuas pab koj xwb. Qhov kawg kiag, kuv tsuas yuav koj tus ntxhais xwb. Ntawm Huab Tais, mas cia koj ua koj li qub. Zaum no yuav tsis muaj tus tuaj noj teb noj chaw qhov twg li lawm. Kuv tuaj pab tau koj teb koj chaw. Kuv yuav koj tus ntxhais lawm, kuv yeej yuav hlub xwb. Kuv yuav rov qab nawb ! Txiv, koj lub teb chaws no, tsuas muaj zoo mus lawm yav torn ntej xwb nawb." Tsab thiaj li coj nws tus poj niam los txog torn ntug zos. Ob tug ya plaws lawm lauj! Ob tug ya plaws los tsaws ntua rau Fab Kis lub teb chaws. Tsab rov qab los nyob hauv niag niam poj ntsuam tsev. Niag niam poj ntsuam ntawd txawm mus taug xaiv rau Huab Tais Fab Kis tias: "Hmo uas tuaj tua tus Nyav ntawd, muaj ib tug me nyuam hluas me me, nws tuaj nyob hauv kuv tsev. Hmo ntawd tsis pom nws lawm, tag kis nws los ntxov ntxov, nws los noj mov tag ces nws txawm mus lawv. Nyav cia li tuag lawm xwb. Ntshai yuav yog nws tua xwb." Txiv Huab Tais nug tias: "Nyem no, tus ntawd nyob qhov twg ?" Niam poj ntsuam teb tias: "Nws los nyob nram kuv tsev nrad." Txiv Huab Tais hais rau nws cov tub mab tub qhe tias: "Tub mab tub qhe mus hu nws los saib!" Tub mab tub qhe mus hu nws los txog, ua cas ris rawv rab nyuag ntaj. Txiv Huab tais kom nws thau nws rau ntaj los xyuas, na has ua ciav nws rab ntaj ntals tlag. Ces Txiv Huab Tais muab qhov nyuag ntais coj los piv, ua cas dhos daws tiag lauj! Txiv Huab Tais hais tias: "Yog tus no ntag lauj!"

  Txiv Huab Tais hos xam tsis pom daim nyuag ntaub li. Nas Hoom thiaj hais tias: "Txiv, tshawb hauv nws hnab tshos naj." Ces Txiv Huab Tais thiaj tshawb hauv Tsab hnab tshos tau ib lub nyuag txws xwb. Txiv Huab Tais txawm muab lub nyuag txws ntawd qhib, ua cas tau ib daim ntaub tiag lauj! Nas Hoom hais rau nws txiv tias: "Tus tua Nyav yog tus no tiag, txiv." Muab kiag qhov ntaub los piv, ua cas yog tiag lauj! Huab Tais thiaj li tshaj rau mam txiv zej tsoom paub tias: "Tus tua yawg Nyav yog tus no nawb !" Nyuam qhuav hais li no xwb, xob cia li tua tib rhe nrov nrov lauj! Tsab tsis, yog tus nyuam yau puag ta lawm. Ua cas yog tib tug yawg loj loj siab slab. Hos ua cas Tsab hnav tib ce ris tsho zoo zoo nkauj li lawm.

  Txiv Huab Tais thiaj li hais tias: "Tsab, koj tua yeej kuv teb kuv chaw lawm. Cia kuv muab kuv tus ntxhais rau koj. Muab kuv tus ntxhais rau koj yuav tso koj nrog kuv nyob." Tsab yuav Huab Tais tus ntxhais Fab Kis ntawd los ua niam yau. Tsab thiaj los nyob rau hauv Fab Kis teb. Tsab los ua Huab Tais Fab Kis. Tsab thiaj xa xov rau Twm, thiab rau cov pej xeem Hmoob nyob rau sab ntuj nraum no paub. Tsab hais rau Twm tias: "Twm, koj hais rau koj cov Hmoob paub tias kuv tuaj no, kuv tuaj ua Huab Tais Fab Kis lawm. Yog thaum twg nej muaj xwv txheej dab tsi no hais tuaj rau kuv paub. Kuv tuaj pab nej nawb." Ces thaum ua rog Fab Kis mas yog li ntawd. Yog muaj tsov muaj rog los Fab Kis thiaj 11 tuaj pab Hmoob. Huab Tais Tsab mas yog Hmoob, nws mus ua Huab Tais rau Fab Kis teb lawm xwb. Nws mus ua Huab Tais rau sab ntuj nraum ub lawm. Hos Twm ua Huab Tais rau sab ntuj nraum no.


  Last edited by tiamneejtshiab on Mon 21 Jan - 11:08; edited 1 time in total  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Mon 21 Jan - 11:05

  tiamneejtshiab wrote:
  nkaujhnubqub wrote:nyeem tag nrho lawm na koj zaj no na, ua li os, koj puaj pe tsawg txoj diam nab?

  Hauv ntawv yog muaj 70 tawm zaj, hos hauv kabxev yog 30 tawm zaj os. Seb koj puas xav kom kuv muab tuaj tso ntxiv xwb ma.
  wb mus hauv chat kuv txuas lus me me nrog koj kuv yuav mus os  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Sat 26 Jan - 8:03

  Pab Txhais Npau Suav

  Nag hmo yog lub 1/25/2013 ntawd kuv tau ua ib zaj npau suav tias peb cov tib neeg hmoob tau sawv tig los mus sib sau ua pab ua pawg ua ke tuaj mus nqaum paj nqaum nruas coob coob ua tsheej sob tsheej sob tuaj mus koom kev pe tsiab nyob rau hauv ib lub hav ntoo loj loj uas tsis pom muaj zej zog hlo li.

  Tau muaj ib tug me nyuam ntxhais hluas nkauj nws hnav ib lub tsho ua ntsej kheej kheej looj nws lub cev mus ti nkaus nram nws ko taw zoo li cov tsho uas Doctor hnav ntawd, nws tau coj kuv thiab ib tug phooj ywg peb 3 leeg mus taug ib txoj kev av thiab nqa ib txoj Xaim Yas dej ywg dej taug cov kev av ntawd mus rau tej liaj tej teb pob kws, ywg mus rau tej nroj tsuag xyoob ntoo, ywg rau hauv av, nce mus rau tej toj roob hauv hav tej teb nplej teb pob kws ywg dej mus rau txhua qhov li lawm.
  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Mon 28 Jan - 1:15

  tiamneejtshiab wrote:Pab Txhais Npau Suav

  Nag hmo yog lub 1/25/2013 ntawd kuv tau ua ib zaj npau suav tias peb cov tib neeg hmoob tau sawv tig los mus sib sau ua pab ua pawg ua ke tuaj mus nqaum paj nqaum nruas coob coob ua tsheej sob tsheej sob tuaj mus koom kev pe tsiab nyob rau hauv ib lub hav ntoo loj loj uas tsis pom muaj zej zog hlo li.

  Tau muaj ib tug me nyuam ntxhais hluas nkauj nws hnav ib lub tsho ua ntsej kheej kheej looj nws lub cev mus ti nkaus nram nws ko taw zoo li cov tsho uas Doctor hnav ntawd, nws tau coj kuv thiab ib tug phooj ywg peb 3 leeg mus taug ib txoj kev av thiab nqa ib txoj Xaim Yas dej ywg dej taug cov kev av ntawd mus rau tej liaj tej teb pob kws, ywg mus rau tej nroj tsuag xyoob ntoo, ywg rau hauv av, nce mus rau tej toj roob hauv hav tej teb nplej teb pob kws ywg dej mus rau txhua qhov li lawm.
  kuv xav mas ntshe koj yog neeg zoo heev, koj lub siab nws ntshiab, ntuj thiaj muab lub tswv yim pab koj kom koj tseb kev hlub kev zoo kev kaj siab rau ntiaj teb xwb...Cia lwm tus pom seb lawv yuav txhais li cas ntxiv mog...


  Last edited by nkaujhnubqub on Wed 30 Jan - 2:46; edited 1 time in total  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Wed 30 Jan - 2:45

  kuv nyeem tas lawm os, yog koj nquag no nqa tuaj ntxiv os tus nus tiamnejtshiab, ua nws tsaug tsis muaj tag li nawb, hom dab neeg zoo li no yog hom kuv nyiam mloog ntau ntau tiag.  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Wed 30 Jan - 11:11

  nkaujhnubqub wrote:kuv nyeem tas lawm os, yog koj nquag no nqa tuaj ntxiv os tus nus tiamnejtshiab, ua nws tsaug tsis muaj tag li nawb, hom dab neeg zoo li no yog hom kuv nyiam mloog ntau ntau tiag.

  Nyob zoo os nkaujhnubqub, koj tseem xav nyeem kuv cov dab neeg ntxiv thiab lov.

  Cia kuv muab sau tau rau hauv ntawv lawm no ces kuv li muab coj tuaj tso rau ntawm nov koj tau nyeem os.  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Wed 30 Jan - 11:33

  aws, kuv xav nyeem tas nrho koj cov dab neeg os nyob zo hnub no rau koj thiab os tiamnejtshiab  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Wed 30 Jan - 23:39


  KEEB PUAV VIM NTUJ TSIM TEB RAUG

  ( Zaj dab neeg nov tsis ntev los no muaj ib tug neeg hais rau kuv sau khaws tseg nyob rau hnub 18/7/2002 )

  Ntawm no kuv yuav piav txog lub hauv paus ntuj thaum ub uas Huab Tais Ntuj "Yawm Saub" nyuam qhuav los tsim tau qav kaws thiab vuj lis vag nkawv nyob rau hauv lub ntiaj teb nov, mas vuj lis vag los yog "Tooj Nchai Siv Yis" thiab qav kaws nkawv los ua neej rau ntiaj teb no mas Huab Tais Ntuj tau hais tias los tsim tau lub ntuj no nyuam qhuav yog 3 vaim xwb, tseem yog dej li dej xwb.

  Yawm Saub tso nkawv los nyob saum nplaim dej, mas nkawv ua lub neej khuam siab heev. Ces Yawm Saub thiaj li tau qhia txuj ci rau vuj lis vag hais tias kom nws los mus xav seb yuav tsim lub ntiaj teb zoo li cas mus lawm yav tom ntej no ? Ces thiaj li tau kom qav kaws mus ris av puag qaum ntuj coj los hliv rau saum nplaim dej. Ces qav kaws thiaj li tau mus ris av puag qaum ntuj coj los mus tso rau hauv ntiaj teb no ua tej pawg tej pawg ces Yawm Saub thiaj li kom nkawv muab haiv, ces nkawv muab haiv tag ces dej txawm khov ua pob zeb ces pob zeb txawm hlob hlav tuaj mus rau ib nta ntuj, ces pob zeb txawm hlav mus chob ntuj lau. Ces nkawv thiaj mus hais Yawm Saub tuaj saib, ces Yawm Saub thiaj li hais tias yog li ntawd no ces kuv mus muab taus tooj taus hlau tuaj rau neb mus ntov zeb ntov tsua. Ces Yawm Saub nqa taus tuaj rau nkawv, ces nkawv ces nkawv thiaj li mus ntov zeb ntov tsua vau los rau hauv lub ntiaj teb no. Ces zeb tsua poob los mus puv ntiaj teb lau.

  Ces thaum ntawd lub ntiaj teb no tseem tsis tau muaj hnub muaj hli lub ntiaj teb no tseem tsaus tsaus tsis tau pom kev, ces Yawm Saub thiaj li mus tsim tau 9 lub hnub 9 lub hli ntsa pom kev rau lub ntiaj teb no. Ces tshav ntuj tuaj ziab rau lub ntiaj teb no ces ua rau pob zeb kub kub ces pob zeb ntaiv ntaiv ua rau puas tsav yam tsiaj tuag tag. Ces Yawm Saub thiaj li tau hais rau qav kaws thiab vuj lis vag nkawv kom mus rau qaum ntuj es mus nqa tswm tooj tswm hlau tuaj tswm no. Ces thiaj li tswm pob zeb ploj tag ces av li tawm tuaj. Ces Yawm Saub mam li tsim tau ib puas tsav yam tsiaj rau lub ntiaj teb no, ces li mam los tsim tib neeg rau lub ntiaj teb no, ces thaum ntawd tsis muaj duab ntxoov ntxoo, tsis muaj xyoob muaj ntoo li. Av liab ploog tim qab ntuj li xwb ces thiaj li kom dev mus nqa noob xyoob noob ntoo qaum ntuj los cog no ces dev thiaj li mus plos plos ces noob xyoob noob ntoo thiaj li zeeg poob los mus lo dev cov plaub tag. Ces dev thiaj li nqa tau noob xyoob noob ntau coj los cog rau ntiaj teb no, ces noob xyoob noob ntoo mam li tuaj ces mam li muaj duab ntxoov ntxoo rau nkawv nyob.

  Ces thaum ntawd Huab Tais Ntuj mam li muab hwj chim rau lawv txhua txhua leej, ces Huab Tais Ntuj mam li hais tias kuv muab txuj ci rau nej sawv daws tag lawm es nej mus sim seb yog leej twg txuj ci heev ces leej twg nyob lub ntiaj teb no, yog tias leej twg txuj ci tsis heev ces yuav tsum nyob rau ob sab, yog leej twg txuj ci heev ces cia nyob nruab nrab. Ces lawv sawv daws thiaj li pom zoo ua li ntawd, ces thiaj li hu yawm xob, yawm ntxooj nyoog, hu yawm zaj thiab txhua txhua yam ces thaum no thiaj li kom yawm zaj ua yawm zaj li txuj ci. Zaj thiaj li tib teg nruab tiv txwv ces ntuj tsaus ntais teb tsaus nti, ces 9 npluav xob 8 npluav cua ces ntaus ntaus ntiaj teb ua xyoob ntoo vau tag, toj pob mas tu liab vog thoob ntuj plaws. Ces yawm zaj laug thiaj li hais tias li no nej puas ntshai, ces Yawm Saub teb hais tias tsis tau ntshai. Yog li ntawd no tsov koj ne, tsov thiaj li dhia plhaw xyab hlo tsov nyooj 3 suab tag tsov tias nej puas ntshai, Yawm Saub teb hais tias tsis ntshai, ces thiaj li hais tias Dais koj ne. Ces Dais hais tias kuv li mas txuj ci loj heev, Dais peb npuag tes dawj kiag tag nrho ib sab ntoo. Lawv ua txuj ci tag ces Yawm Saub thiaj hais tias nej ua tag li no lawm xwb los poj! Lawv teb tias tag li no lawm. Yog nej ua tag li no lawm no ces kuv ho ua, kuv li mas nej yuav tau mus txiav ntoo los thiab mus hlais nqeeb los tso mas kuv mam li ua rau nej saib. Ces lawv thiaj li mus txiav tau xyoob txiav tau ntoo thiab hlais tau nqeeb coj los ua tau ib lub tsev. Ces Yawm Saub thiaj kom lawv nkag tib si mus nyob rau hauv ces Yawm Saub hais tias kuv ua mas nej ntshai heev, mas nej nyob hauv tsev saib yog pom kev qhov twg no ces nej hais es kuv muab txhaws rau. Thaum twg yog tsis pom kev hlo li lawm lau no ces kuv li mam ua nej saib nawb. Ces ua tiav thiab txhaws tiav tag ces Yawm Saub thiaj li muab Yawm Saub lub ntais coj los txhuam liab pliv liab pliv ces Yawm Saub hais tias nej puas ntshai no ces lawv hais tias, zoo nyuag li ko xwb es leej twg yuav cas ntshai. Ces Yawm Saub thiaj hais tias kuv txuj ci tseem tsis tau kawg ces Yawm Saub thiaj li hais rau lawv tias, yog li ntawd no ces zaum no nej saib kuv ua nawb. Ces Yawm Saub thiaj li muab ntais zes puag ncig lub tsev ces hu kiag cua nplawm ces nplaim taws qhwv nkaus lawv ces Zaj laug ua tsis tau tes ces Zaj laug li tib teg hauv nruab tiv txwv lawm. Hos xob ua tsis tau tes ces xob thiaj li tib teg saum ntuj lawm. Ces hluav taws kub kub tsov thiab dais nkawv ces kub kub ua rau tsov txaij tag hos dais ces kub kub ua rau dais dub tag. Es nim no dais thiaj li tus niag dub dub hos tsov thiaj li tus txaij txaij li ntawd.

  Lub hauv paus ntuj los mus mas yog li ntawd ces thiaj li hais tias txuj ci loj tshaj ces yog Yawm Saub loj ( vuj lis vag ) ces lub ntiaj teb no ces cia Yawm Saub nyob, es cia xob mus nyob ib nta ntuj, tsov thiab tsiaj qus ces cia nyob tom hav zoov hav fab hos zaj ces cia nyob nruab tiv txwv xwb. Es saum ntiaj teb no yog hais tias tsis tsaus ntuj ces Yawm Saub yeej tseem nyob mus li xwb no. Es ib puas tsav yam tsiaj thiaj li khiav mus nyob rau tom hav zoov tsis kam tawm los mus nyob rau qhov do, mas vim yog lub ntuj tseem pom kev.

  Yawm Saub ( vuj lis vag ) thiaj los tsim noob neej rau ntiaj teb no, ces thiaj li hais tias lub ntiaj teb no es yuav tsim mus zoo li cas ? Nplooj lwg qav kaws hais tias lub ntiaj teb no ces nqaim xws li nre tiab es qav kaws dhia peb plhaw xwb ces twb dhau qab ntug lawm, mas tsis tau txaus nyob ces Huab Tais thiaj li los puab tau Liaj Ntsuab. Ces thiaj tso liaj ntsuab mus yuj saib qab ntug saib nyob deb los nyob ze. Ces liaj ntsuab thiaj mus yuj tau peb hnub thiab peb hmos ces liaj ntsuab khaub hlab tag, liaj ntsuab thiaj los txog liaj ntsuab thiaj hais tias ntiaj teb dav tis ua dav es nyob tsis tag li lawm lau no ces Huab Tais Ntuj thiaj li khaws nkaus tau tus qws ces xuas tib qws rau qav kaws ces qav kaws thiaj li tuag ntsaub ntsis tseg. Ces nplooj lwg qav kaws thiaj li tau foom cov lus tseg hais tias Liaj Ntsuab siab tsis zoo mas muaj ib hnub twg mas kom Yawm Saub muab liaj ntsuab dag muab liaj ntsuab tus nplaig hlais kom liaj ntsuab txhob los mus hu tau tib neeg ntiaj teb.

  Ces tom qab no ces Yawm Saub thiaj li tau muab liaj ntsuab tus nplaig txiav lawm, ces tam sim no thiaj li los hu tsis tau ntiaj teb tib neeg lawm.

  Lub ntiaj teb no thaum ntawd los mus nws tsuas yog muaj hmoob li hmoob xwb tsis tau muaj ib tug mab sua hlo li. Ces thaum ntawd hmoob sib sib ntxub ces hmoob sib ua plaub ces hmoob sib txeeb nom, ces sib ua plaub ces thiaj li mus hu Huab Tais Ntuj tuaj txiav txim. Ces Huab Tais Ntuj tuaj txog ces Huab Tais Ntuj thiaj li hais tias nej yog ib haiv hmoob yog ib haiv tib neeg xwb ces cia muab rau ib tug ua xwb, es sawv daws koom tus ntawd xwb no. Ces hmoob txawm hais tias Huab Tais Ntuj pab tog tov lawm xwb no ces hmoob thiaj li tau rov taw tuam ntuj, ces Huab Tais Ntuj thiaj li tau tso dej nag los mus nyab tib neeg ntiaj teb tuag tag. Ces cov hmoob uas Yawm Saub tau los tsim tau ntawd ces tuag tag lawm.

  Dej dag nyab tag ces li los poob rau ntawm uas ob muag nus nyob hauv lub nruas daj es yog Yawm Saub qhia kom txua. Dej nyab ces thiaj li ntab mus txog rau qaum ntuj ces thiaj li mus tsoo Huab Tais Ntxwj Nyoog lub rooj loog nrov peb teg qeeg nkaws ces Huab Tais Ntxwj Nyoog xav hais tias yog dab tsi no ces Yawm Ntxwj Nyoog li tawm tuaj xauj na has ua ciav dej dag twb nyab qab ntuj tag lawm. Ces thiaj li rho hmuv tooj hmuv hlau los nkaug, nkaug lwj nkaug liam ces ua rau ntiaj teb no thiaj li ua roob ua hav, ua qhov ntuj ces dej li nqis tag. Ces nkawv lub nruas li poob los rau ntiaj teb no, ces tsis muaj ib tug tib neeg li lawm. Ces nkawv li mam los tsim tib neeg, ntiaj teb tsis muaj tib neeg li lawm ces cia koj mus rau hauv ntuj es tso kuv mus rau qab ntug. Es mus nrhiav tib neeg es koj mus xya xyoo kuv mus xya xyoo, es yog tias nrhiav tsis muaj tib neeg li lawm no ces wb ob muag nus wb li rov qab los es wb li mam los sib yuav. Ua li los ua li no ces tus muam thiaj mus hauv ntuj hos tus nus mus qab ntug. Nkawv ib leeg thiaj mus tau xya xyoo ces thiaj rov qab los sib nrhiav tau ces thiaj li hais tias yuav ua li cas, tsis paub ua li cas li lawm, wb ob nus muag ces ntshe wb yuav pw tsis tau ua ke.

  Tus nus thiaj li hais tias yog li ntawd no ces cia koj tuaj ib sab zeb kuv tuaj ib sab zeb, es wb ris ib leeg ib sab zeb es wb ib leeg tuaj ib sab roob es wb dov los es yog ob txhib zeb los sib khwb no ces nws sib yuav tau. Tus muam mus tuaj ib sab roob hos tus nus mus tuaj ib sab roob es wb dov txhib zeb ntawd los mus, ces tus muam li ces yog poj niam ces mus qeeb hos tus nus yog txiv neej ces mus nrawm zog ces tus nus dhia mus txog ces ob txhib zeb tsis khwb, ces tus nus txawm mus muab txhib txiv los khwb kiag rau txhib niam ces tus muam tuaj txog, ces tus nus thiaj hais tias sib khwb lawm ces sib yuav lau. Ces tus muam thiaj li chim chim ces tus nus thiaj li tias khwb tsis khwb los khwb lawm ces kawg yuav. Ntiaj teb tsis muaj tib neeg lawm ces kawg wb sib yuav no ces nkawv thiaj li sib yuav.

  Nkawv sib yuav tau xya xyoo ces muaj ib tug me nyuam ces tus me nyuam ntawd zoo nkaus li lub taub twg xwb. Thaum tus me nyuam ntawd txog caij yug ces yug tau los ces tib tus kheej loos toos, tes los tsis muaj tes, taw los tsis muaj taw zoo nkaus li lub taub xwb. Ces nkawv thiaj li muab hlais lau, muab hlais ib daig pov ub ib daig pov no ces muab hlais tag ces muab pov khuam ntsis ntoo maj ces mus ua hmoob yaj, hlais ib cov mus khuam ntsis taub ces mus ua hmoob lauj, hlais ib cov mus khuam ntsis xyoob ces mus ua hmoob xyooj, ib cov mus khuam nra vaj ces mus ua hmoob vaj, nkawv muab hlais pov li ntawd tag ces nkawv pw ib hmos tag kis kaj ntug sawv los na has ib zog li lawm. Nkawv mus xauj qhov los ob niam txiv, tov los ob niam txiv. Ces nkawv mam los tsim noob neej noob tsav mas thaum ntawd txhua yam tseem tsis tau muaj mob tsis tau muaj nkees, tsis tau muaj tuag hlo li.

  Ces Yawm Saub thiaj li qhia rau nkawv hais tias neb los tsim tau noob neej noob tsav los mus puv qab ntuj lawm ces kuv muab noob taub rau neb coj mus cog. Ces nkawv thiaj li mus cog taub, ces taub mam li loj taub mam li txi ces txi tau ib lub loj loj rau tom lub ntsis, ces nkawv mus muab lub taub ntawd de coj los khaws cia. Ces Yawm Saub hais tias neb lub taub no mas neb tsis txhob muab phua li nawb, thaum twg yog neb mus tsim tau ntiaj teb tib neeg es neb lub teb lub chaw vam meej lawm es neb tib neeg nyob puv qab ntuj tag, muaj nom muaj tswv, muaj teb muaj chaw lawm no ces neb li mam phua neb lub taub ov. Hos yog hais tias neb mus tsim tsis tau puv qab ntuj no ces neb txhob rawm phua neb lub taub nawb, tsam ces neb phua taub ces thaum ntawd ces luag los txeeb teb txeeb chaw nyob ces, thaum ntawd neb yuav tsis tau teb tsis tau chaw nyob ces thaum ntawd neb ho yuav txom nyem. Ab yog Yawm Saub hais li ntawd no ces cia muab ua xya xyoo lau, ces nkawv thiaj los tsim tau xya xyoo ces ntiaj teb nyuam qhuav tau li ib nyuag ces kaum xwb. Ab...Yawm Saub hais li ntawd no muab lub taub coj los phua saib yog dab tsi nyob rau hauv. Ces thiaj li muab lub taub coj los phua rhe ob sab ces muaj mab sua txhua txhua haiv neeg tawm coob coob los mus sib txeeb teb chaws nyob tiag lawm lau. Ces thaum ntawd Yawm Saub thiaj los qhia nkawv hais tias neb lub teb lub chaw neb twb tsis tau los tsim puv qab ntuj es neb muab lub taub phua lawm es ib tsam no yuav ua li cas. Luag los coob heev luag yuav los txeeb liaj ia teb chaws nyob laiv. Neb yuav ua li cas ? Neb tsis mloog kuv lus li, nkawv thiaj li hais tias Yawm Saub lau vim rau qhov hais tias wb xav hais tias yog dab tsi no na has nws yog li no ces xyov yuav ua cas li lawm lau. Yawm Saub thiaj li hais tias yog li nov no ces ib tsam no neb muab lub taub phua lawm ces cia neb rov qab es tseg neb tus tub nrab cia xwb. Ces nkawv thiaj li rov qab ces thiaj tseg tus tub nrab tseg cia nrog ntiaj teb tib neeg nyob.

  Mas tam sim no thiaj li tsim tau mab sua los ces Yawm Saub thiaj li los ua tau 12 lub tsev ces Yawm Saub thiaj li muab tau 12 haiv neeg coj los mus tso rau 12 lub tsev, ces muab hmoob coj los tso rau lub 1 ces thaum no Yawm Saub thiaj li muab txuj ci los rau txhua txhua haiv neeg tag nrho, los rau hmoob tib si. Ces Yawm Saub hais tias kuv muab noob ntaub noob ntawv rau nej hmoob thib ib es nej nqa nawb, nej nqa rau ntawm nej daim xib tes es luag thiaj li los txeeb tsis tau. Es lub ntiaj teb yog nej xub los tsim ces cia nej nyob hauv daim av, hos luag li ces luag los tom qab ces cia luag ua tsev txij hauv caug rov rau saud luag nyob rau ib nta xwb. Hos nej thiaj nyob tau hauv av nawb, daim av yog nej tsim ces cia nej nyob hauv av, hos mab sua luag los tom qab ces cia luag nyob txij lub hauv caug rov saud. Yog hais tias mab sua tseem los nyob rau hauv av thiab mas puas tsav yam tsiaj yuav tsum los mus ua phem rau, ces Yawm Saub thiaj li foom ib lo lus li ntawd tseg.

  Thaum ntawd mas 12 haiv neeg ntawd mas tsis tau paub hais lus li zoo li tus ruam xwb. Ces Yawm Saub thiaj li los qhia lus, qhia txhua yam lus rau noob neej ntiaj teb txhua haiv tag ces pub thawj yog tus tom qab kawg ces tsis muaj lus qhia lawm ces Yawm Saub thiaj kom pub thawj mus luaj ib thaj hav xyoob tso es kuv tso 9 lub hnub los mus ziab 3 hnub rau kom qhuav qhuav es nej muab hlawv es nej mus nyob tom ntug teb qog xyaum nawb. Xyoob tawg li cas ces nej kawm li ntawd no ces pub thawj thiaj li mus ua li ntawd ces xyoob tawg li cas ces pub thawj hais li ntawd es pub thawj thiaj li hais lus ua nplib, ua nplob ntawd mas yog pub thawj mus kawm ntawm cov xyoob tawg ntawd los xwb. Mas thaum zoo li ntawd lawm ces Yawm Saub thiaj li hais tias txuj ci ces muab tag rau nej lawm thiab Yawm Saub tu liaj ia teb chaws rau lawv ib leeg ib qho tag. Ces Yawm Saub thiaj li hais rau hmoob hais tias kuv pom xeeb los tu liaj ia teb chaws rau nej nyob tag lawm mas kuv yuav rov qab mas nej mus nrhiav 12 yam tsiaj los ua 12 yam qav rau kuv noj tso es kuv yuav muab txuj ci rau nej no ces hmoob mus nrhiav nrhiav tsis tau 12 yam tsiaj li ces ees dias thiaj li mus muab ib tug tsiaj coj los ua tau 12 yam qav rau Yawm Saub no ces Yawm Saub thiaj li tso txhua yam kev cai dab qhuas ncaj ncees, kev cai hauj sam rau ees dias lawm. Ces tam sim no tshuav 3 lo lus ces tseg cia rau hmoob, mas tam sim no thiaj li hais tias tsim tau ntau haiv neeg mas nyuaj dhau hwv lawm ces cia lawv kav kom tas lawv zim txwv tso es txog nej zim txwv no ces nej mam li rov qab los. Ces nkawv thiaj li rov qab lawm ces thiaj tso peb hmoob rau lub ntiaj teb no tseg ces tam sim no mab sua thiaj li los mus nyob puv ntuj puv teb, ces luag thiaj li muab peb hmoob tsuj. Thaum nkawv yuav rov qab ces nkawv hais tias nej nyob nawb mas wb tseg koj txiv rab qeej rau tim tus nqe lauj nawb hos lub nruas daj dai ntawm tus ncaj tas ov, nej nyob nej muaj kam dab tsi los nej tsis txhob muab koj txiv lub nruas los siv thiab txhob muab rab qeej los tshuab li. Nkawv mus lawm ces thaum ntawd ntiaj teb tsis paub, thaum Huab Tais nyob mas Huab Tais ntaus lub nruas ces hu tib neeg sawv daws tuaj sib tham xwb. Huab Tais mus lawm ces tsis muaj leej twg lawm ces yog tias tsis ntaus lub nruas ces ntshe tib neeg yuav tsis tuaj li lau, muab lub nruas ntaus tag ces nrov qeeg daws mus txog Huab Tais ces Huab Tais tias Aub...cov nyuag dev ntawd tsis tsim txiaj ces lub ntiaj teb tib neeg ces yuav tuag li lau, ces cia xij peem tso es kav liam lau. Yog ntaus lub nruas lawm ces yuav muaj kev mob kev nkees kev ploj kev tuag.

  Nyob nyob tuag ib tug tib neeg ces txawm muab lub nruas ntaus hu sawv daws tuaj zov thiab cia li muab rab qeej uas thaum Huab Tais nyob es xa xa nyab ntawd coj los mus tshuab rau tus tuag thiab ces tam sim no thiaj li muaj kev mob kev nkees kev ploj kev tuag rau noob neej ntiaj teb lawm. Mas thaum ntawd mas txiv neej tseem yug me nyuam, txiv neej yug me nyuam tau 9800 xyoo ces tib neeg tsis puv qab ntuj li. Ces Yawm Saub thiaj li hais tias yog li ntawd yuav cia poj niam yug los yuav cia txiv neej yug, ces cov poj niam thiaj li hais tias Yawm Saub lau, txiv neej yug me nyuam mas yug nyuab hwv da cuaj hnub cuaj hmo es yug tau tus luaj kooj tshuab xwb, es txiv neej yuav noj twm xwb no ces ntshe peb yuav nrhiav tsis tau li lau. Laj nrhiav nyuj nrhiav twm rau noj, yuav ceeb laj nrhiav tau puv hli li. Ces cia koj muab rau peb yug es cia peb tsa ces cos yug es peb noj qaib xwb lau, Yawm Saub lau no ces thiaj li hais tias ua li ntawd los ua li ntawd los mas ces thiaj li tso rau poj niam yug. Thaum txiv neej yug mas luaj tus kooj tshuab xwb 30 xyoo nyuam qhuav txawj ua nyuj sib nraus xwb mas thaum ntawd txiv neej yug me nyuam mas tsis muaj mob tsis muaj nkees tsis muaj tuag. Ces thaum Yawm Saub muab rau poj niam yug ntawd lawm ces Yawm Saub thiaj hais tias yog muab rau poj niam yug mas poj niam yug tsa ceg cos ces ntshe ntiaj teb yuav ntim tsis tag, mas xyov yuav ua li cas li lau. Ces poj niam yug tau 9 tiam xwb ces tib neeg puv ntiaj teb nov tag, ces tsis txaus nyob lawm lau. Ces thiaj li mus nug Yawm Saub hais tias tib neeg coob tag npaum li nov es yuav ua li cas. Ces Yawm Saub thiaj tias ua li cas los tsis tau ces cia kuv txiav peb tus xyoob rau nej es nej mus muab ib tus dev tua es muab tis npe hu ua Nplias es nej muab pav rau saum peb tus xyoob es muab kwv ncig ntuj ncig teb rov qab los mas thiaj li yuav tau. Yawm Saub hais li ntawd ces ces thiaj li muab dev tua kwv ncig ntuj ncig teb tag ces tam sim no noob neej ntiaj teb thiaj li tau kev mob kev nkees kev ploj kev tuag rau ntiaj teb no ces thiaj li tuag tuag puv rau qab ntuj no, ces nim no noob neej noob tsav thiaj li tsawg zuj zus lawm.

  Thaum ntawd ces Yawm Ntxwj Nyoog mus deev tau Huab Tais Ntuj tus ntxhais muaj ib plab me nyuam yuav yug lau. Ces Yawm Saub thiaj li hais rau ci tuj thiab tuj nplug nkawv tias ib tsam no ntxwj nyoog plab me nyuam yuav yug. Ces kuv tso plaub tug me nyuam rau nej yug es nej xub xub yug nej plaub tug ua ntej nawb. Ces ci tuj thiab tuj nplug nkawv thiaj li yug tau xwm kab, los yej, ncej dab thiab txhiaj meej. Nkawv yug tau plaub tug tub ces nkawv thiaj li mus sab laj rau Yawm Saub tias wb yug tau plaub tug me nyuam lawm es yuav muab tis npe hu li cas. Ces Yawm Saub hais tias yug tau lawm no ces cia kuv li tuaj tis npe, ces Yawm Saub thiaj li tuaj muab tis npe ib tug hu ua xwm kab, ib tug hu ua los yej, ib tug hu ua ncej dab hos ib tug hu ua txhiaj meej no. Ces thaum Yawm Ntxwj Nyoog yug tau yawm ntxwj 3 tug dab noj nyoos haus txias ntawd lawm ces Yawm Saub thiaj li hais tias yog li ntawd no ces nej tso nej plaub tus tub nqis ua ntej mus rau ntiaj teb. Ces yawm ntxwj nyoog yug kiag tau peb tug tub noj nyoos haus txias ces tso plhuav rau ntiaj teb nqis los mus noj nyoos haus txias. Ces xwm kab, los yej, ncej dab thiab txhiaj meej lawv 4 tug thiaj li muab dab caum tua, ces caum caum dab khiav mus rau tim npoo ntuj tag. Ces Yawm Saub thiaj hu lawv rov qab los, ces lawv rov qab los txog tsev tag. Ces thaum no Yawm Saub thiaj li hais tias nej caum dab mus rau qhov twg lawm. Peb caum mus ti nkaus tim rooj ntug es luag chaw noj qe tooj qe hlau, Yawm Saub thiaj li hais tias yog li ntawd no ces cia los yej zov tsev hos xwm kab yog tus nrawm ces cia xwm kab nyob pem ua tus saib, ncej dab cia nyob nruab nrab hos txhiaj meej ces cia ua tus thaiv. Lawv thiaj li los zov lub tsev ces tam sim no peb ntiaj teb tib neeg peb thiaj teev daim xwm kab rau ped es tso tus ncej dab nyob nruab nrab hos tso txhiaj meej nyob nram qhov rooj hos los yej ces cia los yej zov tsev. Ces tam sim no yog tias dab tuaj txog nram qab tsib taug dab pom xwm kab ces dab tiaj ntees rau nruab zoov nruab tsuag ces dab tsis kam los li lawm. Mas tam sim no peb thiaj pheej teev daim xwm kab rau ped, thaum ub mas yog tus tseem nyob ped tab sis ua ua ntev heev los ces muab pauv pauv los mus ces tam sim no peb siv dai daim ntawv lawm xwb. Thaum ub mas yog ib tsob Faj Khaum nyob rau hauv ntiaj teb no, es leej twg mus kov los ntshai. Ces Yawm Saub thiaj li tso los yuj nkawv mus muab ces nkawv thiaj li mus muab tsob ntoo ntawd dawj cag ces muab cov nplooj coj los rhais rau pem hauv tag hos muab cov ceg coj los mus rhais puag ncig tsev ces dab tuaj kov raug ces dab tuag tag. Ces nim no tsob ntoo ntawd ntab ya rau saum lub hli lawm. Ces tam sim no tsob ntoo faj khaum ntawd mus nyob rau saum lub hli lawm ces ntiaj teb muab tsis cuag lawm es nim no thiaj pheej tseem muab daim nplooj coj los rhais rau ped, mas tam sim no daim xwm kab mas yog daim nplooj ntoos uas nyob rau saum lub hli es tsob faj khaum ntawd cov nplooj nawb.

  Mas tam sim no lub hauv paus neej mas yog los mus li nov, ces tam sim no yog hais tias av qeeg thiab huab cua nplawm thoob ntuj lawm, hos dej nyab tib neeg tuag thoob ntuj lawm ces yog tib neeg sib tua hauv ntuj tuaj no ces lub ntiaj teb no kawg kub hnyiab nawb. Hos yog tias xub tua qab ntug tuaj no ces lub ntiaj teb no kub tsis taus hnyiab ov es hais li no rau nej.

  Mas yog tias hnub twg lub ntuj kub hnyiab los no ces kom peb tsis txhob mus rau sab ntuj dub no mas luag hais li ntawd mas tsis paub hais tias yog sab twg mas kuv qhia li no rau nej. Ces lub hauv paus ntuj ces los kawg rau ntawm tus zauv 2000. Txuas ntawd mus rau tov mas yuav txog ntawm "Yob Nraug Ntsuag" mas luag hais tias yog li ntawd thaum uas ntiaj teb no sib txeeb nom sib txeeb tswv ua, sib txeeb nom tag ces tej nom yuav khiav mus dai tuag ces ntiaj teb yuav ua rog ces tej nom tej tswv yuav sib hais tsis haum siab ces tej nom yuav khiav mus dai tuag, ces tej nom tej tswv yuav tuag tag nawb. Ces thaum ntawd tus pej xeem txom txom nyem khaub khaub hlab li mam sawv los mus ua nom ces yuav los kav 99,000 xyoo.

  Mas yav nov mus rau tom ub ces luag hais tias hauj sam daj yuav sib tua hauj sam, tej nom tej tswv yuav sib tua, pej xeem yuav sib tua pej xeem, mas thaum ntawd dab yuav sawv los ua rog rau ntiaj teb. Mas tom ntej no yog sib tua thoob ntuj ces dab yuav sawv los ua rog nawb, ces yuav ua rog neej rog dab nawb. Mas zoo li ntawd ces thaum ntawd Xeem Xais yuav nqis rov qab los, luag hais li ntawd.  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Thu 31 Jan - 1:40

  haib kawg zaj dab neeg no na!!!
  ua tsaug nawb tiamneejtshiab; koj yuav tsum piav dab neeg rau kuv mloog niaj hnub xwb nawb me nus...  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Thu 31 Jan - 2:18

  nkaujhnubqub wrote:haib kawg zaj dab neeg no na!!!
  ua tsaug nawb tiamneejtshiab; koj yuav tsum piav dab neeg rau kuv mloog niaj hnub xwb nawb me nus...

  Kuv zaj uas kuv sau tshiab nov nws yog ib zaj uas tseem ceeb muaj nuj nqis heev nyob rau ntawm kuv tus kheej os.

  Muab hais ces nws muaj li 3 los 4 zaj nyob ua ke rau hauv li lawm os. Nws yog hais txog thaum ntuj tsim teb rau los txog rau tam sim no thiab ho yuav txuas mus ntxiv rau yav tom ntej os.  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Thu 31 Jan - 2:25

  kuv nyiam kawg li os, koj nyiam hais dab neeg heev li thiab tiag lov?
  Cas kuv nyiam mloog kawg li thiab os, tab sis cas kuv tsis txawj piav li koj ne...  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Thu 31 Jan - 3:51

  nkaujhnubqub wrote:kuv nyiam kawg li os, koj nyiam hais dab neeg heev li thiab tiag lov?
  Cas kuv nyiam mloog kawg li thiab os, tab sis cas kuv tsis txawj piav li koj ne...

  Nkaujhnubqub, kuv tsis txawj hais os, kuv tsuas yog mus kom lawv hais rau kuv muab sau khaws tseg rau ntawm kuv xwb os.

  Kuv zoo siab tias koj nrog kuv nyiam thiab os.  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Thu 31 Jan - 17:20

  koj twb khaws tau dab neeg tseg nov ne, kuv thiaj li tau mloog mas.
  Kuv ua koj tsaug ntau ntau nawb tus me nus Tiamneejtshiab e.
  kuv thov koj ib hnub nqa ib zaj dab neeg tuaj tso tseg hauv no rau kuv nyeem mog ua tsaug ntau os  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Thu 31 Jan - 22:33

  nkaujhnubqub wrote:koj twb khaws tau dab neeg tseg nov ne, kuv thiaj li tau mloog mas.
  Kuv ua koj tsaug ntau ntau nawb tus me nus Tiamneejtshiab e.
  kuv thov koj ib hnub nqa ib zaj dab neeg tuaj tso tseg hauv no rau kuv nyeem mog ua tsaug ntau os

  Nyob zoo os nkaujhnubqub, ua tsaug uas koj pab muab duab rau kuv zaj dab neeg thiab koj ho nrog kuv nyiam thiab os. Kuv cov dab neeg ces yuav yog muab mloog thiab muab sau rau hauv ntawv tas mas mam li tau coj tuaj tso rau ntawm nov os. Cia kuv mam li sau seb puas yuav tau li koj hais os nawb.

  Hos yog muab cov uas twb yeej muaj sau tseg nyob hauv ntawv lawm no ces nws kuj yooj yim li koj hais ib hnub ib zaj los tau thiab, tab sis ntawm cov uas tsis tau sau rau hauv ntawv ces yuav tsis tau sai li siab xav os.  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Fri 1 Feb - 0:30

  NRAUG NTSUAG THIAB TSOG  NRAUG NTSUAG THIAB TSOG
  Puag thaum ub ov ! Niam tuag nrauj txiv, txiv tuag tseg Ntsuag ib tug nyob txom txom nyem lauj! Txawm muaj ib tug Tsog, nws muaj ib lub taub hau noog tsw tsw qab. Ntsuag nws tsis muaj dab tsi noj, Ntsuag txawm mus qiv los hnia ntxuag mov. Ntsuag coj los hnia cas tsw qab kawg li lauj ! Ntsuag hnia hnia, nws txawm tsis nco qab, Ntsuag txawm muab noj lawm lauj ! Ib tsam Tsog txawm tuaj nug hais tias: "Ntsuag, kuv yuav tuaj nqa kuv lub taub hau noog mus tsev no." Ntsuag txawm hais tias: "Aub ! Txiv yawg Tsog, kuv muab koj lub niag taub hau noog ntawd hnia hnia, kuv tsis nco kuv muab noj lawm. Salb koj yuav hals li cas xwb lauj ?" Tsog txawm hals tias: "Aub ! Ntshai tsis tau nawv ! Yog koj muab noj lawm mas koj yuav tsum mus nrhlav Ib lub los rau kuv thiaj li tau xwb nawv !" Ntsuag tsis pom qab yuav ua li cas, ces Ntsuag txawm mus cuab cej lawm cuaj ntxug zoov. Tas kis Ntsuag mus suav. Rooj twg los tsls txhals, rooj twg los tsis txhals li. Nws suav suav mus thoob tsls mag li lauj I Ntsuag rov qab los. Ua ciav txawm muaj Ib rooj mag tau Ib tug nas. Ntsuag txawm muab rau hauv hnab, muab kwv los yuav txog tsev. Niag nas ntawd txawm xeev los, tus nas ntawd mas yog Ib tug Tsog thlab. Txawm hais tias: "Aub ! Yog leej twg kwv kuv ? Kuv mus haus haus cawv ntuj sua teb tom pem los, kuv qaug qaug cawv, kuv thiaj li los ntog ntawm no lawm. Yog leej twg kwv kuv nev ?" Ntsuag teb hals tias: "Kuv yog Ntsuag, yog kuv kwv koj." Niag Tsog ntawd txawm hais rau Ntsuag tias: "Aub ! Me Ntsuag, koj rau rau slab kwv kuv kom mus txog tsev. Kuv mus nrog koj nyob tso koj rau rau slab ua qoob kom tau ib txhab qoob, kuv yuav mus muab Xeev Laus ntxhals nkauj Ntxawm los rau koj ua poj nlam nawv, Ntsuag." Ntsuag thiaj kwv kwv tus Tsog ntawd los txog tsev. Tus Tsog ntawd nrog Ntsuag nyob. Ntsuag rau rau siab ua ib xyoos, tau ib txhab qoob tiag lauj ! Tsog txawm hais rau Ntsuag tias: "Ntsuag, tag kls koj ua tshals ntxov ntxov rau kuv noj, kuv yuav mus muab Xeev Laus ntxhais nkauj Ntxawm rau koj ov !" Tag kis qaib qua ib tsig xwb, Ntsuag sawv los ua zaub ua mov tsuag tsuag rau txiv yawg Tsog noj tas. Noj tshais tas txiv yawg Tsog txawm hais tias: "Koj nyob, kuv mus lawm nawb !" Ntsuag ntsia ntsia yawg Tsog ya ya dua qaum ntuj lawm lauj ! Ntsuag ntsia ntsia, Ntsuag txawm yws yws hais tias: "Ab ! Niag tsov tom Tsog ntawd ! Ntshai lam dag, kom nws dim xwb." Yawg Tsog ntawd ya ya mus tsaws ntua ntawm Xeev Laus taw rooj. Ib me ntsis Xeev laws ntxhais Ntxawm txawm tawm plaws tuaj txog ntawd. Tsog txawm rho hlo Xeev Laus ntxhais Ntxawm Ib txog plaub hau lawm lauj ! Xeev Laus ntxhais Ntxawm txawm khiav khiav lawv Tsog qab los. Tsog los txog ntua ntawm qhov rooj tag, Tsog hais tias: "Ntsuag, tsuag tsuag! Kav tsij cheb tsev. Niam tij los txog tod lawm." Ntsuag nyuam qhuav cheb tsev tsuag tsuag tas nrho xwb, Ntxawm txawm siv khiav tib tug me plaub hau ntxhov nphoov los txog ntua, chaws kiag los hauv Ntsuag tsev. Ntsuag ntsla mas zoo nkauj tsis zoo li lauj ! Ntxawm cla li los ua Ntsuag poj nlam lawm ov. Ib ntsls yuav tsaus ntuj, Tsog txawm hals tias: "Ntsuag, tag kis koj ua tshais ntxov ntxov rau kuv noj. Kuv sim mus mloog saib yawm txiv lawv fi xov li cas lawm ov." Tag kis qalb qua ib tsig xwb, Ntsuag txawm sawv los ua mov tsuag tsuag rau yawg Tsog noj tas, yawg Tsog rov qab ya ya dua qaum ntuj lawm thiab lauj ! Nws ya ya mus tsaws rau ntawm Xeev Laus taw rooj mloog. Xeev Laus txawm hu tau kab laum kib tshooj tuaj. Xeev Laus txawm hais rau tias: "Me kab laum kib tshooj, me qab ca koj nkag txhua, me qab zeb los koj nkag txhua. Koj nqes lawm ntiaj teb, koj mus nyob hauv lub niag pau tsu. Tag kis kuv Ntxawm sawv los ua tshais, koj da li tib kaug rau kuv Ntxawm, ces kuv Ntxawm nws yeej txawj los nws lawm, yuav tsls tas koj coj." Tsog twb hnov lawm lauj ! Tsog txawm ya ua ntej los lawm, Tsog ya ya los txog Tsog hais tias: "Tij laug Ntsuag, tag kis koj tsis txhob pub nlam tij sawv los ua tshals nawb ! Cia kuv mam li sawv los ua rau peb noj." Tag kis Tsog sawv los, Tsog tsis niam mus kov lub tsu li, nws mus rhaub tau ib nlag yias roj npau npau, nws maj mam mus muab lub nlag tsu los nphau kiag rau hauv yias niag roj. Ua dav tuag tib tug kab laum kib tshooj loj loj lauj ! Hmo ntawd yuav tsaus ntuj, Tsog txawm hais tias: "Ntsuag, tag ki koj ua tshais ntxov ntxov rau kuv noj, kuv slm rov mus mloog saib yawm txiv lawv fi xov li cas lawm." Tag ki Ntsuag sawv ntxov ntxov los ua tshais tsuag tsuag rau Tsog noj tas nrho, Tsog rov ya ya dua qaum ntuj lawm. Tsog ya mus tsaws ntua ntawm Xeev Laus taw rooj. Xeev Laus txawm nroo nroo hais tias: "Ab ! Ua cas kom me kab laum kib tshooj mus los nws lawm ploj ntais tsis los ? Nej sim mus hu nab raj tuaj, kuv hais nws saib." Mus hu tau nab raj tuaj txog, Xeev Laus txawm hais tias: "Me nab raj, qab ca los koj ntaug txhua, qab zeb los koj ntaug txhua. Kuv twb kom me kab laum kib tshooj mus lawm, tab sis tsis pom nws los li. Koj slm lawv qab mus. Koj mus nyob saum nthab. Yog kuv Ntxawm nee tuaj no ces koj tib nkaug rau. Kuv Ntxawm yeej txawj los kuv Ntxawm lawm." Tsog twb hnov lawm thiab, Tsog ya ya rov los txog tsev, nws hais tias: "Tij laug Ntsuag, tag kis niam tij neb tsis txhob sawv los ua tshais, da kuv mam li sawv los ua." Tag kis Tsog sawv los, Tsog txawm nqa rab niag rauj maj mam nee mus saum nthab. Ua ciav tib tug nab raj kub sai chev tib niag kaug luaj nkaus lub nlag vab loog. Tsog da li xuas rau tuav cuag tuav ncuav rau, tuav tuav niag nab tuag, nws thiaj muab niag nab cab mus pov tseg. Nyob nyob yuav tsaus ntuj, Tsog rov hais tias: "Tij laug Ntsuag, tag kis koj ua tshais ntxov ntxov rau kuv no, kuv yuav rov mus mloog saib yawm txiv lawv fi xov li cas lawm nawb." Tag kis qaib qua, Ntsuag sawv los ua tshais rau Tsog noj tas, Tsog rov qab ya ya mus tsaws ntua ntawm Xeev laus taw rooj, txawm hnov Xeev Laus hals tlas: "Ob tug Ntshiab, neb mus hu liv nyug tuaj, kuv hais liv nyug saib." Ob tug Ntshiab mus hu tau liv nyug tuaj txog. Xeev Laus hais tias: "Liv nyug, kuv xav kom koj mus coj kuv Ntxawm los, vim neeg ntiaj teb tuaj coj kuv Ntxawm lawm. Kuv twb kom kab laum kib tshooj mus, los kab laum kib tshooj lawm ntstag tos. Kuv kom nab raj mus los nab raj lawm ntsiag to tsis pom los li thiab. Kuv thiaj li hu koj tuaj, kom koj mus hu, vim qab ntug hauv ntuj los koj mus txhua, kom nqes lawm ntiaj teb. Koj mus nyob saum tej tsob ntoo uas siab siab, koj ntsia saib kuv Ntxawm tawm tuaj mus yos qhov twg no koj ya ntxiag mus rho kiag kuv Ntxawm ib txog plaub hau xwb, ces kuv Ntxawm nws yeej txawj los nws lawm." Nyuam qhuav hais tas li ntawd xwb, liv nyug txawm tso taw nplhuav ya los ntiaj teb lawm lauj ! Tsog ya qeeb dua, nws raws raws tsis tau liv nyug li, Tsog txawm hu tias: "Leej luag es ! Koj tos kuv thiab os. Me txiv hais tias kom kuv nrog koj mus thiab no ! Koj tos kuv thiab os !" Liv nyug teb hais tias: "Ab ! Koj tsis txhob ua li kod ! Kuv yuav rawm mus lawm ntiaj teb. Vim deb deb li." Tsog hais tias: "Me txiv yuav kom kuv nrog koj mus no nev." Liv nyug thiaj li tos tos. Tsog tuaj txog, liv nyug hais tias: "Cas koj yuav ua li kod?" Tsog hais tias: "Aub ! Mas me txiv yuav kom kuv nrog koj mus thiab no nev. Tab sis wb twb tuaj txog ntawm no lawm ces koj tos kuv khiav khiav mus yuav ib qho khoom tim khw tso. Yog me txiv hais kom kuv mus yuav." Liv nyug nyob ntawd tos. Tsog txawm khiav khiav mus yuav tau ib co tshuaj Hab los pleev nws tus nplaig. Nws yuav tau Ib rab nyuam chais thiab. Nws txawm khiav khiav rov los txog, Tsog txawm los hais tias: "Aub ! Leej luag, kuv mus yuav tau ib co tshuaj los pleev kuv tus nplalg mas cas yuav Hab zoo nkauj ua luaj. Koj puas nyiam ne yuad ?" Tsog muab rau liv nyug saib. Liv nyug hais tias: "Aub ! Liab zoo nkauj kawg tiag laiv yuam ! Kuv nyiam kawg thiab tiag." Tsog hais tias: "Yog koj nyiam thiab no mas koj hlev koj tus nplaig los rau kuv pleev." Liv nyug txawm hlev nws tus ntsis nplaig los rau Tsog pleev. Tsog pheej kom nws hlev ntev ntev, liv nyug thiaj li hlev yuav luag txog lub niag pob qa. Tsog muab chais los tib niag suam rau liv nyug niag nplaig tu nrho lawm lauj ! Ces niag liv nyug tsis txawj hais lus lawm. Tsog thiaj ya ya los txog ntiaj teb.

  Hos liv nyug ces nws rov qab mus saum ntuj. Nws mus txog pem Xeev Laus. Xeev Laus nug los liv nyug tsls txawj teb li lawm, nws ua tug ntag awv uav lawm xwb. Tsog rov los txog tsev, nws hais tias: "Tij laug Ntsuag, tag kis koj ua tshais ntxov ntxov rau kuv noj, kuv sim rov mus mloog saib yawm txiv lawv fi xov li cas lawm." Tag kls Ntsuag sawv los ua tshais ntxov ntxov rau Tsog noj tas. Tsog rov qab ya ya dua qaum ntuj lawm thiab, nws mus tsaws ntua ntawm Xeev Laus taw rooj. Nws txawm hnov Xeev Laus yws yws hais tias: "Kuv kom kab laum kib tshooj mus los, nws mus lawm ntsiag tos.

  Kom nab raj mus los, nws lawm ntsiag tos. Kom koj nyuag liv nyug ntawm kod mus, koj haj tseem rov los hais ua tib tug me awv uav li kod thiab. Txij no mus ces kuv Ntxawm yuav ua neeg ntiaj teb li lauj !" Tsog txawm ya ya rov los hais rau Ntsuag nkawd hais tias: "Aub ! Nyem no mas yawm txiv tswv yim tas li no lawm. Neb rau rau slab ua neej mus mog." Ntxawm thiab Ntsuag nkawd txawm rau rau siab khwv, nkawd thiaj li muaj muaj. Tsog nrog nkawd nyob tau ib xyoos. Muaj ib hnub Tsog txawm hais tias: "Ab ! Ntsuag thlab Ntxawm, kuv los muab neb txiv, kuv los nrog neb nyob tau ib xyoos ntau no lawm. Nyem no, kuv yuav mus xyuas kwv xyuas tij lawm ntuj sua teb tom peg, xyov yuav yog xyoo twg kuv thiaj li yuav rov los ntsib neb. Peb noj su tas no, neb ua mov ntim kuv su tso kuv yuav mus. Neb nyob neb rau rau siab ua rau neb tej me tub me nyuam noj nawb mog." Ntsuag teb hais tias: "Ab ! Tsog, koj los nrog kuv nyob tau ntev npaum li no lawm, kuv cav tsis muaj kwv muaj tig, wb twb los nyob ua ke yam kwv tij lawm. Koj tsis txhob mus los pov !" Tsog teb hais tias: "Aub ! Kuv nyob tsis taus lawm, vim kuv tseg kwv tseg tij tau ntev lawm, kuv yuav tsum mus xyuas lawv xwb xwb mog ! Neb nyob sib sib hlub, rau siab ua neej." Ntsuag thiab Ntxawm nkawd thiaj li ua su noj tag, thiaj ntim su rau Tsog tas. Tsog tawm mus txog ntawm qhov rooj. Tsog tig los hais tias: "Neb nyob, es neb sib sib hlub mog, Ntsuag thiab Ntxawm ! Xyov kuv puas yuav tau los xyuas neb lawm." Ntsuag thiab Ntxawm nkawd mas quaj quaj kawg li. Nyias nyo nyias, yeej hais tsis tau ib lo lus. Tsog tawm plaws ya lawm. Tsog ya ya mus txog ib nta ntuj, Tsog tig ntsia cas Ntxawm thiab Ntsuag nkawd yuav quaj heev ua luaj ? Tsog thiaj ya ya rov qab los. Ntsuag thiab Ntxawm nkawd xav hais tias ntshai yog Tsog yuav rov los nrog nkawd nyob. Tsog ya rov los txog, Ntsuag nkawd hais tias: "Ab ! Koj rov los nrog wb nyob lawm mas zoo siab heev. Koj nyuam qhuav mus lawm xwb, wb twb nco nco koj, wb twb quaj tas npaum no." Tsog hais rau nkawd tias: "Ntxawm thiab Ntsuag, tsis yog kuv rov los nrog neb nyob. Kuv ntsia neb quaj heev hwv lawm, kuv hlub hlub neb kuv rov los xyuas neb ib pliag xwb, kuv yuav rov mus. Neb muab neb ob txhais tes los rau kuv saib." Nkawd thiaj li cev tes rau, Tsog thiaj nti niam ob tawb ob ncaug, txiv ib tawb ob ncaug, Tsog hais tias: "Zaum no, kuv yuav mus tiag tiag, kuv yuav tsis rov los lawm. Neb nyob sib hlub rau siab ntso ua kom neb tau noj mog !" Tsog txawm ya plho lawm lauj ! Ob niam txiv quaj quaj tsaug zog kus. Nkawd tsaug zog tsim los. Ua ciav txiv tuav lub pov nyiaj, niam tuav lub pov kub. Nkawd thiaj li los ua neej nyob noj tsis txob hnav tsis txhawj li lawm lauj !  (Zaj dab neeg nkauj nraug)XIA&XAIS
  zaj dab neeg no tej zaum nej kuj tau hnov lo lawm thiab tiam si kuv lam muab coj lo sau dua kom tu tsi tau hnov lo kom lawv ho tau twm ua dab neeg cia nawb.
  Thaum ub muaj ib khub hluas nkauj hluas nraug sib hlub heev li tu hlua nkauj lub npe hu ua xia ho tu hlua nraug hu ua xai. nkawv nyia nyob nyias ib lub zos mus ntawm tu hlua nraug rau tom tu hlua nkauj lub zos kheev mu li ib tav su dua thiaj li yuav mu txog tu hlua nkauj thiab tu hlua nraug nkawv kuj sib tham lo tau ntau xyoo lawm tiam si tu hlua nraug tsi muaj nyiaj tuaj yuav tu hlua nkauj xai thiaj li hai rau xia tia koj nyob kuv mu khwm nyiaj lawm tej zaum kuv yuav mu li 2-3 hli tej kuv mam li los nawb mog koj nyob to ku7v nawb kuv mu lo kuv yuav tuaj yuav koj nawb mog xia ces xai txawm mu khwv nyiaj rau mab suav teb lawm ce xai nyuam qhuav mu tau li 2-3 hnub xwb xiab twb mob ceev2 ce xia tuag lawm ce lawv cao laus txawm muab xia coj lo ua dab ua qhua tau 2-3 hnub ce txog hnub yuav coj xia mu zais ce lawv txawm kwv xia mu ce txawm mu daig ntawm qhov rooj mu tsi tau li ce lawv txawm muab xia coj mu dai rau pem hauv plag mu dawj phob ntsa tso mam li lo kwv dua no ce thaum lawv dawj tau qhov rooj tag ce xia ho nplaum pem hauv plag lawm ce lawv saib ua li ca lo xia tsi kam mu ce lawv thiaj li kav liam xia rau pem hauv plag ce niam txiv kwv tij neej tsa txawm dag xia hai tia kom xia nyob zov tsev e lawv mu ua teb lawm ce lawv cia li sau nra khiav mu tag li lawm tsi muaj leej twg nyob hauv lub zos ntawv li lawm ces tau li 3 lub hli ce xai txawm los tsev ce xai nco xia heev lawm ce hmoob zej zog yeej hai rau xai tia xia twb tuag lawm kom xai tsi txhob mu li hai npaum li ca lo xai yeej tsi ntseeg lawv li ce thaum kawg xai thiaj li mu ce xai txawm noj su tsuag2 e npaj mu kom yuav luag txog tom xia lawv lub zo ce tab tom pib tsau ntuj e thiaj li tsi txaj 2 muaj rau xia no ce xai txawm npaj tsuag2 li hai ntawv tag ce xai txawm mu lawm xai mu2 tsau ntuj zuag mu txog tom xia lawv ntug zos ce xai mu tsghwm plaw na ua li ca neej zegj zog ntsiag to lawm xwb ua li ca tsi muaj ib tug neeg ua sub sab li ce xai txawm xav txawv li cov hmoob tau hai xai ce tsau ntuj kiag lawm ce xa mam li mu tom xia tsev na ha nyuam qhuav mu txog nraum zoov xwb twb tsi tau mu hauv tsev ce xia txawm siv hu ti ab xai kuv me nplooj siab koj twb tuaj lawm lod ua li ca koj yuav mu ntev ua luaj li na kuv to 2 koj tav li no os lod xai a ce xai txawm teb xia hai tia kuv twb tuaj lawm ops lod kuv nco koj heev li os lod ce xia txawm hai tia xai koj lo tsev tso wb mam li tham os nawb ce xai tia ua li ma ce xia txawm cev kiag te tuaj tuav xai sab na ha xia sab te yuav txia ua luaj li ce xai txawm hai raui xia tia ab ua li ca koj sab te yuav txia ua luaj li no na lo xia teb tia ab twb yog kuv nyuam qhuav da dej tag xwb e thiaj li txia xwb os lod los tsev tso wb mam li tham ce xai txawm lo hauv tsev ce xai hai rau xia tias : ab xia a tsau2 ntuj li e kuv xav pom koj lub ntsej muaj hai lus luag ntxhi rau kuv e yog li cia kuv rauv taw rau wb nte kom sov tsev thiab thiaj li pom koj nawb ces xia txawm hai rau xai tia ab kav liam os cia wb nyob maub li no xwb los kuv yeej zoo siab lawm ma lod? ce xai txawm hai tia twb no2 kuv thiab ce cia rauv taws xwb ma lod ce tu hlua nkauj hai tsi yeej xai ces xia thiaj li hai tia yog li rauv los rauv tiam si koj tsi txhob txaj hmuag rau kuv laiv ce xai txawm teb tia ab xia koj thiab kuv wb twb sib hlub tag npaum li no lawm es kuv tsem yuav txaj muag rau koj dab tsi thiab na lod? tham li ntawv tag ce xai txawm mu rauv taws tab tom rauv taw yuav pib ciaj xwb ce xia tib tsuag kua lwj rau lub qhov cub tuag kiag lawm thiab ce xai txawm hai xia tia koj tsi txhob muab dej lo tsuag ma lod ce xai rov qab loo rawv tab tom qhov cub ciaj kiag ua cov nplaim taws tab tom ntsa kiag ce xai txawm ua qhov muag tav toj ntsia xia na ha ntuj aw...qeej nruas tseem dhai pem hauv plag ho niaj nees lo tseem dai pem phab ntsa laub ce xai mam li tig ntsia xia na ha ntuj aw ...tib tug me lwj tsi lwj yoov ya ntaug nqeeg xwb lau ho ob lub me qhov muag ms dai ncuv ntawm ob sab plus ho lub ntsej muag ce plim pliaj ntu rau saum ntuj lawm xwb lau ce xai tshee li ntshee lawm xwb hai lus daig nrhoj daig qhuav lawm xwb lau ce xia txawm hai rau xai tia ab xai a ua li ca zoo li koj ntshee 2 heev li na tsi yog koj ntshai kuv lawm lod ce xai teb tia tsi yog os twb yog tia thaum kuv yuav tuaj saib koj e kuv noj mov tsi haum kuv lub plab es nw mob ib zag ib zag lawm es kuv thiaj li zoo li no xwb os ce xia txawm hai rau xai tia yog tia mob 2 koj plab heev lawm ce cia kuv mam li muab tshuaj rau koj noj nawb ce xai txawm teb xia tia ab kav liam os lod cia kuv mu tawm nrooj tag ce tej zaum zoo lawm os lod ce xai txawm hai xia tia ab xia a zoo li mob 2 kuv plab heev zog qub lawm e koj nyob hauv tsev no kuv mu tawj rooj tso yom ce xia txawm hai tia wb tsi kam os yog koj yuav plob sab ce plob hauv tsev no xwb e kuv mam li kaus pov tseg xwb ce xai txawm hai tia ab xia wb twb sib hlub tag npaum li no e kuv yuav ua li ca plob sab ntawm no rau koj ntsia na kuv txaj2 muag heev li e cia kuv mus tso nraum zoov xwb ce xia txawm hai tia wb tsam ib pliag koj khiav kuv lawm ne ce xai txawm hai tia ab yog tia koj tsi ntseeg kuv lo cia muab koj thiab kuv wb li tw siv los sib txuas e koj tuav tog tw e muab tog nov khi kuv duav tso kuv mam li mu ce xia txawm xav hai tia ab twb muab siv khi nw lawm ce tej zaum nw yuav tsi khiav tau kuv mu lawm ce xia thiaj li hai rau xai tia ua li lo ua kli kiag ce xia tuav tog qab ce txawm cia xai mus plob sab nraum zoov lawm ce xai txawm muab kiag nws lub niaj plaub taub tho qab kiag ce muab pav rau ib tug pas ce nw pheej nrov plauv2 plauv2 ce xai muab kiag txoj siv daw kiag mu khi rau ib lub niag hauv pau ntoo qhuav ce xai ceev cuag li kauv tu hlua lawm lau ce lub niag plaub taub pheej nrov plauv2 no ce xia pheej hai tia ab ua li ca yuav mob koj plab ua luaj li ko na lo xwb ce xai twb mu txog nrab ke lawm lau ce lub niag plaub taub nrov2 dej los tag lawm lau ce xia mam li rub na ha ua li ca e tawv tawv xwb hu lo tsi teb li lawm ce xia mam li mu saib na ha ntuj aw xai twb khiav mu lawm ce xia mam li mu loo rau hauv tsev ce nce hlo nw tu nee dai pem hauv plag ce caum xai laum lau caum2 ce yuav laib xai lau xai txog lub roob ce xia txog lub hav lawm xwb lau ce xai saib zoj ua li ca e yuav dawb paug nram qab tuaj lawm xwb ce xai saib zoj zaum no caum yuav tau xai tiag2 li lawm ce xai txawm muab kiag lub niag ntai coj lo txhuam kiag rau hmoob ib thaj qub teb ce cig lam luag ce xai ho khiav mu lawm thiab lau ce xia tuaj txog ntawv ce xia txawm tuaj zov daim niag teb kub2 tag ce xia mam li caum xai dua lau ce xai khiav 2 mu txog kiag hauv xais lub zo ce ua li ca lo tsi tau li lawm aub tom txog tom ntug zos lawm tiag ce xai cia li khiav loo mu nkag rau ib lub niag nkuaj me es nyob kiag rau hauv plawv lawm lau ce xia tuaj txog ntua ntawm lub niag nkuaj me es ua xai mu nkaum rau hauv lawm ce xia txawm ncav tes mus vos2 yuav tau xai ce xai muab kiag me es lub niag noob qes cev kiag rau xia tib nyem ce me es quaj meg ce xia tso pluav lawm ua ua li ntawv ce yuav kaj ntug laub ce xia yw2 tia wb nyuag neeg no nw niam heev diam os yom cia lwm zau tso kuv mam li muab nw ua ib pluag nyuag zaub kiag seb ce xia yw2 li ntawv mu lawm ce twb kaj kaj ntug heev lawm ce xai mam li tawm hauv lub niag nkuaj me es los ce xai khiav ceev li ceev mu rau hauv tsev lawm ce cov lau mam li nuj xai ce xai mam li hai rau niam thiab txiv hai tias twb yog kuv tsi mloog nej lus e kuv thiaj li zoo no ce lawv thiaj li ua ib thaj neeb kho thiab muab xai daws npe dua tshiab hu ua ceeb ce twb lo nyob tau 3 lub xyoo lawm ce tom lub qub zog ua xia nyob ntawv txawm muaj ib cov txiv cuab thoj siav2 heev li ce txawm muaj ib cov hluas nkauj mu yaum ceeb hai tia kom lawv rov qab de txiv cuab thoj tom lawv lub qub zog lo noj no ce ceeb txawm hai tia wb nej mu nej xwb os kuv tsi kam mu lawm os ce cov niag hlua nkauj ntawv txawm hai tia wb mu ma e peb mam li tsi muab koj nu ua xai lawm ce yeej tsi ua li ca lawm ma ce ceeb txawm hai tia ua li lo ua li kiag tiam si nej tsi yeem muab kuv hu ua xai no li nawb ce lawv tia ua li kiag ce ceeb lawv txawm mu de txiv cuab thoj rau tom qub zog lawm ce thaum lawv mu txog na ha muaj txiv cuab thoj siav ntau2 heev li ce ib tug lo hai tia ceeb koj de lub tov rau kuv ib tug lo tia ceeb kom de lub pev rau kuv no ce txawm muaj ib niag hu yuam kev tia xai koj de lub tov rau kuv no ce xia hnov dheev li ntawv ce xia nyooj laws tawm plaws tuaj ce cov niag hlua nkauj khiav tag lawm lau tshuav xai ib leeg nyob saum ntoo lawm xwb lau ce xia txawm hai rau xai tia seb koj yuav nqi lo los koj yuav kom kuv tuaj saum ko na yog cia kuv tuaj saum ko se koj txhob tu siab laiv ce xai txawm hai tia koj yuav tuaj lo koj tuaj koj xwb kuv li kuv niam thiab kuv txiv yeej yug kuv nyob rau saum no kuv yeej tsi nqi los li yog koj yuav tuaj ce koj tuaj koj xwb ce xia lo ho mu tsi tau rau saum ntoo thiab lau ce nyob ib hnub twb tsau ntuj zuag lawm ce ho muaj ib niag mab dai tuaj noj txiv cuab thoj thiab lau ce xai txawm muab niag mab dai ntawv nte ce xai muab xai cev khaub ncaws kho tsuag2 rau tu mab dai ntawv hnav ce xai cia li muab kiag niag mab ntawv pov los rau xia ce xia txai nkaus lawm ce xia thiaj li muab nwj hnia tawb2 rau hauv tsev lawm ce xai thiaj li nqi loo rau hauv av ce xai thiaj li khiav lo tsev lawm ce xia muab niag mab ntawv tawb mu tawb lo na ha mab tib kaug xia sab plu ce xia chim 2 ce xia cia li tib kaug niag mab ntawv tuag kiag lawm ce xia mam li saib na ha ua li ca tsi yog xai ce xia thiaj li hai tia ab " xoob xeu xoob xeu phuam kug tes taw tes taw tu nyeev ce zaj dab neeg xia thiab xai lo xau li no lawm xwb nawb es muab vaj rau tu me muam ua nw hai tia nw nyiam2 nyeem dab neeg no na tau saib thiab phooj ywg sawv daws tau twm lawm xwb nawb
  ua tsaug


  Sponsored content

  Nyeem Dab Neeg Hmoob Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by Sponsored content


   Current date/time is Sat 17 Aug - 10:53