txojkevphoojywg

Qhov tseem ceeb yog txoj kev phooj ywgTxoj kev thaj yeeb yog txhua tus sib hlub thiab sib pab


  Nyeem Dab Neeg Hmoob


  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob - Page 2 Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Fri 1 Feb - 0:30

  NRAUG NTSUAG THIAB TSOG  NRAUG NTSUAG THIAB TSOG
  Puag thaum ub ov ! Niam tuag nrauj txiv, txiv tuag tseg Ntsuag ib tug nyob txom txom nyem lauj! Txawm muaj ib tug Tsog, nws muaj ib lub taub hau noog tsw tsw qab. Ntsuag nws tsis muaj dab tsi noj, Ntsuag txawm mus qiv los hnia ntxuag mov. Ntsuag coj los hnia cas tsw qab kawg li lauj ! Ntsuag hnia hnia, nws txawm tsis nco qab, Ntsuag txawm muab noj lawm lauj ! Ib tsam Tsog txawm tuaj nug hais tias: "Ntsuag, kuv yuav tuaj nqa kuv lub taub hau noog mus tsev no." Ntsuag txawm hais tias: "Aub ! Txiv yawg Tsog, kuv muab koj lub niag taub hau noog ntawd hnia hnia, kuv tsis nco kuv muab noj lawm. Salb koj yuav hals li cas xwb lauj ?" Tsog txawm hals tias: "Aub ! Ntshai tsis tau nawv ! Yog koj muab noj lawm mas koj yuav tsum mus nrhlav Ib lub los rau kuv thiaj li tau xwb nawv !" Ntsuag tsis pom qab yuav ua li cas, ces Ntsuag txawm mus cuab cej lawm cuaj ntxug zoov. Tas kis Ntsuag mus suav. Rooj twg los tsls txhals, rooj twg los tsis txhals li. Nws suav suav mus thoob tsls mag li lauj I Ntsuag rov qab los. Ua ciav txawm muaj Ib rooj mag tau Ib tug nas. Ntsuag txawm muab rau hauv hnab, muab kwv los yuav txog tsev. Niag nas ntawd txawm xeev los, tus nas ntawd mas yog Ib tug Tsog thlab. Txawm hais tias: "Aub ! Yog leej twg kwv kuv ? Kuv mus haus haus cawv ntuj sua teb tom pem los, kuv qaug qaug cawv, kuv thiaj li los ntog ntawm no lawm. Yog leej twg kwv kuv nev ?" Ntsuag teb hals tias: "Kuv yog Ntsuag, yog kuv kwv koj." Niag Tsog ntawd txawm hais rau Ntsuag tias: "Aub ! Me Ntsuag, koj rau rau slab kwv kuv kom mus txog tsev. Kuv mus nrog koj nyob tso koj rau rau slab ua qoob kom tau ib txhab qoob, kuv yuav mus muab Xeev Laus ntxhals nkauj Ntxawm los rau koj ua poj nlam nawv, Ntsuag." Ntsuag thiaj kwv kwv tus Tsog ntawd los txog tsev. Tus Tsog ntawd nrog Ntsuag nyob. Ntsuag rau rau siab ua ib xyoos, tau ib txhab qoob tiag lauj ! Tsog txawm hais rau Ntsuag tias: "Ntsuag, tag kls koj ua tshals ntxov ntxov rau kuv noj, kuv yuav mus muab Xeev Laus ntxhais nkauj Ntxawm rau koj ov !" Tag kis qaib qua ib tsig xwb, Ntsuag sawv los ua zaub ua mov tsuag tsuag rau txiv yawg Tsog noj tas. Noj tshais tas txiv yawg Tsog txawm hais tias: "Koj nyob, kuv mus lawm nawb !" Ntsuag ntsia ntsia yawg Tsog ya ya dua qaum ntuj lawm lauj ! Ntsuag ntsia ntsia, Ntsuag txawm yws yws hais tias: "Ab ! Niag tsov tom Tsog ntawd ! Ntshai lam dag, kom nws dim xwb." Yawg Tsog ntawd ya ya mus tsaws ntua ntawm Xeev Laus taw rooj. Ib me ntsis Xeev laws ntxhais Ntxawm txawm tawm plaws tuaj txog ntawd. Tsog txawm rho hlo Xeev Laus ntxhais Ntxawm Ib txog plaub hau lawm lauj ! Xeev Laus ntxhais Ntxawm txawm khiav khiav lawv Tsog qab los. Tsog los txog ntua ntawm qhov rooj tag, Tsog hais tias: "Ntsuag, tsuag tsuag! Kav tsij cheb tsev. Niam tij los txog tod lawm." Ntsuag nyuam qhuav cheb tsev tsuag tsuag tas nrho xwb, Ntxawm txawm siv khiav tib tug me plaub hau ntxhov nphoov los txog ntua, chaws kiag los hauv Ntsuag tsev. Ntsuag ntsla mas zoo nkauj tsis zoo li lauj ! Ntxawm cla li los ua Ntsuag poj nlam lawm ov. Ib ntsls yuav tsaus ntuj, Tsog txawm hals tias: "Ntsuag, tag kis koj ua tshais ntxov ntxov rau kuv noj. Kuv sim mus mloog saib yawm txiv lawv fi xov li cas lawm ov." Tag kis qalb qua ib tsig xwb, Ntsuag txawm sawv los ua mov tsuag tsuag rau yawg Tsog noj tas, yawg Tsog rov qab ya ya dua qaum ntuj lawm thiab lauj ! Nws ya ya mus tsaws rau ntawm Xeev Laus taw rooj mloog. Xeev Laus txawm hu tau kab laum kib tshooj tuaj. Xeev Laus txawm hais rau tias: "Me kab laum kib tshooj, me qab ca koj nkag txhua, me qab zeb los koj nkag txhua. Koj nqes lawm ntiaj teb, koj mus nyob hauv lub niag pau tsu. Tag kis kuv Ntxawm sawv los ua tshais, koj da li tib kaug rau kuv Ntxawm, ces kuv Ntxawm nws yeej txawj los nws lawm, yuav tsls tas koj coj." Tsog twb hnov lawm lauj ! Tsog txawm ya ua ntej los lawm, Tsog ya ya los txog Tsog hais tias: "Tij laug Ntsuag, tag kis koj tsis txhob pub nlam tij sawv los ua tshals nawb ! Cia kuv mam li sawv los ua rau peb noj." Tag kis Tsog sawv los, Tsog tsis niam mus kov lub tsu li, nws mus rhaub tau ib nlag yias roj npau npau, nws maj mam mus muab lub nlag tsu los nphau kiag rau hauv yias niag roj. Ua dav tuag tib tug kab laum kib tshooj loj loj lauj ! Hmo ntawd yuav tsaus ntuj, Tsog txawm hais tias: "Ntsuag, tag ki koj ua tshais ntxov ntxov rau kuv noj, kuv slm rov mus mloog saib yawm txiv lawv fi xov li cas lawm." Tag ki Ntsuag sawv ntxov ntxov los ua tshais tsuag tsuag rau Tsog noj tas nrho, Tsog rov ya ya dua qaum ntuj lawm. Tsog ya mus tsaws ntua ntawm Xeev Laus taw rooj. Xeev Laus txawm nroo nroo hais tias: "Ab ! Ua cas kom me kab laum kib tshooj mus los nws lawm ploj ntais tsis los ? Nej sim mus hu nab raj tuaj, kuv hais nws saib." Mus hu tau nab raj tuaj txog, Xeev Laus txawm hais tias: "Me nab raj, qab ca los koj ntaug txhua, qab zeb los koj ntaug txhua. Kuv twb kom me kab laum kib tshooj mus lawm, tab sis tsis pom nws los li. Koj slm lawv qab mus. Koj mus nyob saum nthab. Yog kuv Ntxawm nee tuaj no ces koj tib nkaug rau. Kuv Ntxawm yeej txawj los kuv Ntxawm lawm." Tsog twb hnov lawm thiab, Tsog ya ya rov los txog tsev, nws hais tias: "Tij laug Ntsuag, tag kis niam tij neb tsis txhob sawv los ua tshais, da kuv mam li sawv los ua." Tag kis Tsog sawv los, Tsog txawm nqa rab niag rauj maj mam nee mus saum nthab. Ua ciav tib tug nab raj kub sai chev tib niag kaug luaj nkaus lub nlag vab loog. Tsog da li xuas rau tuav cuag tuav ncuav rau, tuav tuav niag nab tuag, nws thiaj muab niag nab cab mus pov tseg. Nyob nyob yuav tsaus ntuj, Tsog rov hais tias: "Tij laug Ntsuag, tag kis koj ua tshais ntxov ntxov rau kuv no, kuv yuav rov mus mloog saib yawm txiv lawv fi xov li cas lawm nawb." Tag kis qaib qua, Ntsuag sawv los ua tshais rau Tsog noj tas, Tsog rov qab ya ya mus tsaws ntua ntawm Xeev laus taw rooj, txawm hnov Xeev Laus hals tlas: "Ob tug Ntshiab, neb mus hu liv nyug tuaj, kuv hais liv nyug saib." Ob tug Ntshiab mus hu tau liv nyug tuaj txog. Xeev Laus hais tias: "Liv nyug, kuv xav kom koj mus coj kuv Ntxawm los, vim neeg ntiaj teb tuaj coj kuv Ntxawm lawm. Kuv twb kom kab laum kib tshooj mus, los kab laum kib tshooj lawm ntstag tos. Kuv kom nab raj mus los nab raj lawm ntsiag to tsis pom los li thiab. Kuv thiaj li hu koj tuaj, kom koj mus hu, vim qab ntug hauv ntuj los koj mus txhua, kom nqes lawm ntiaj teb. Koj mus nyob saum tej tsob ntoo uas siab siab, koj ntsia saib kuv Ntxawm tawm tuaj mus yos qhov twg no koj ya ntxiag mus rho kiag kuv Ntxawm ib txog plaub hau xwb, ces kuv Ntxawm nws yeej txawj los nws lawm." Nyuam qhuav hais tas li ntawd xwb, liv nyug txawm tso taw nplhuav ya los ntiaj teb lawm lauj ! Tsog ya qeeb dua, nws raws raws tsis tau liv nyug li, Tsog txawm hu tias: "Leej luag es ! Koj tos kuv thiab os. Me txiv hais tias kom kuv nrog koj mus thiab no ! Koj tos kuv thiab os !" Liv nyug teb hais tias: "Ab ! Koj tsis txhob ua li kod ! Kuv yuav rawm mus lawm ntiaj teb. Vim deb deb li." Tsog hais tias: "Me txiv yuav kom kuv nrog koj mus no nev." Liv nyug thiaj li tos tos. Tsog tuaj txog, liv nyug hais tias: "Cas koj yuav ua li kod?" Tsog hais tias: "Aub ! Mas me txiv yuav kom kuv nrog koj mus thiab no nev. Tab sis wb twb tuaj txog ntawm no lawm ces koj tos kuv khiav khiav mus yuav ib qho khoom tim khw tso. Yog me txiv hais kom kuv mus yuav." Liv nyug nyob ntawd tos. Tsog txawm khiav khiav mus yuav tau ib co tshuaj Hab los pleev nws tus nplaig. Nws yuav tau Ib rab nyuam chais thiab. Nws txawm khiav khiav rov los txog, Tsog txawm los hais tias: "Aub ! Leej luag, kuv mus yuav tau ib co tshuaj los pleev kuv tus nplalg mas cas yuav Hab zoo nkauj ua luaj. Koj puas nyiam ne yuad ?" Tsog muab rau liv nyug saib. Liv nyug hais tias: "Aub ! Liab zoo nkauj kawg tiag laiv yuam ! Kuv nyiam kawg thiab tiag." Tsog hais tias: "Yog koj nyiam thiab no mas koj hlev koj tus nplaig los rau kuv pleev." Liv nyug txawm hlev nws tus ntsis nplaig los rau Tsog pleev. Tsog pheej kom nws hlev ntev ntev, liv nyug thiaj li hlev yuav luag txog lub niag pob qa. Tsog muab chais los tib niag suam rau liv nyug niag nplaig tu nrho lawm lauj ! Ces niag liv nyug tsis txawj hais lus lawm. Tsog thiaj ya ya los txog ntiaj teb.

  Hos liv nyug ces nws rov qab mus saum ntuj. Nws mus txog pem Xeev Laus. Xeev Laus nug los liv nyug tsls txawj teb li lawm, nws ua tug ntag awv uav lawm xwb. Tsog rov los txog tsev, nws hais tias: "Tij laug Ntsuag, tag kis koj ua tshais ntxov ntxov rau kuv noj, kuv sim rov mus mloog saib yawm txiv lawv fi xov li cas lawm." Tag kls Ntsuag sawv los ua tshais ntxov ntxov rau Tsog noj tas. Tsog rov qab ya ya dua qaum ntuj lawm thiab, nws mus tsaws ntua ntawm Xeev Laus taw rooj. Nws txawm hnov Xeev Laus yws yws hais tias: "Kuv kom kab laum kib tshooj mus los, nws mus lawm ntsiag tos.

  Kom nab raj mus los, nws lawm ntsiag tos. Kom koj nyuag liv nyug ntawm kod mus, koj haj tseem rov los hais ua tib tug me awv uav li kod thiab. Txij no mus ces kuv Ntxawm yuav ua neeg ntiaj teb li lauj !" Tsog txawm ya ya rov los hais rau Ntsuag nkawd hais tias: "Aub ! Nyem no mas yawm txiv tswv yim tas li no lawm. Neb rau rau slab ua neej mus mog." Ntxawm thiab Ntsuag nkawd txawm rau rau siab khwv, nkawd thiaj li muaj muaj. Tsog nrog nkawd nyob tau ib xyoos. Muaj ib hnub Tsog txawm hais tias: "Ab ! Ntsuag thlab Ntxawm, kuv los muab neb txiv, kuv los nrog neb nyob tau ib xyoos ntau no lawm. Nyem no, kuv yuav mus xyuas kwv xyuas tij lawm ntuj sua teb tom peg, xyov yuav yog xyoo twg kuv thiaj li yuav rov los ntsib neb. Peb noj su tas no, neb ua mov ntim kuv su tso kuv yuav mus. Neb nyob neb rau rau siab ua rau neb tej me tub me nyuam noj nawb mog." Ntsuag teb hais tias: "Ab ! Tsog, koj los nrog kuv nyob tau ntev npaum li no lawm, kuv cav tsis muaj kwv muaj tig, wb twb los nyob ua ke yam kwv tij lawm. Koj tsis txhob mus los pov !" Tsog teb hais tias: "Aub ! Kuv nyob tsis taus lawm, vim kuv tseg kwv tseg tij tau ntev lawm, kuv yuav tsum mus xyuas lawv xwb xwb mog ! Neb nyob sib sib hlub, rau siab ua neej." Ntsuag thiab Ntxawm nkawd thiaj li ua su noj tag, thiaj ntim su rau Tsog tas. Tsog tawm mus txog ntawm qhov rooj. Tsog tig los hais tias: "Neb nyob, es neb sib sib hlub mog, Ntsuag thiab Ntxawm ! Xyov kuv puas yuav tau los xyuas neb lawm." Ntsuag thiab Ntxawm nkawd mas quaj quaj kawg li. Nyias nyo nyias, yeej hais tsis tau ib lo lus. Tsog tawm plaws ya lawm. Tsog ya ya mus txog ib nta ntuj, Tsog tig ntsia cas Ntxawm thiab Ntsuag nkawd yuav quaj heev ua luaj ? Tsog thiaj ya ya rov qab los. Ntsuag thiab Ntxawm nkawd xav hais tias ntshai yog Tsog yuav rov los nrog nkawd nyob. Tsog ya rov los txog, Ntsuag nkawd hais tias: "Ab ! Koj rov los nrog wb nyob lawm mas zoo siab heev. Koj nyuam qhuav mus lawm xwb, wb twb nco nco koj, wb twb quaj tas npaum no." Tsog hais rau nkawd tias: "Ntxawm thiab Ntsuag, tsis yog kuv rov los nrog neb nyob. Kuv ntsia neb quaj heev hwv lawm, kuv hlub hlub neb kuv rov los xyuas neb ib pliag xwb, kuv yuav rov mus. Neb muab neb ob txhais tes los rau kuv saib." Nkawd thiaj li cev tes rau, Tsog thiaj nti niam ob tawb ob ncaug, txiv ib tawb ob ncaug, Tsog hais tias: "Zaum no, kuv yuav mus tiag tiag, kuv yuav tsis rov los lawm. Neb nyob sib hlub rau siab ntso ua kom neb tau noj mog !" Tsog txawm ya plho lawm lauj ! Ob niam txiv quaj quaj tsaug zog kus. Nkawd tsaug zog tsim los. Ua ciav txiv tuav lub pov nyiaj, niam tuav lub pov kub. Nkawd thiaj li los ua neej nyob noj tsis txob hnav tsis txhawj li lawm lauj !  (Zaj dab neeg nkauj nraug)XIA&XAIS
  zaj dab neeg no tej zaum nej kuj tau hnov lo lawm thiab tiam si kuv lam muab coj lo sau dua kom tu tsi tau hnov lo kom lawv ho tau twm ua dab neeg cia nawb.
  Thaum ub muaj ib khub hluas nkauj hluas nraug sib hlub heev li tu hlua nkauj lub npe hu ua xia ho tu hlua nraug hu ua xai. nkawv nyia nyob nyias ib lub zos mus ntawm tu hlua nraug rau tom tu hlua nkauj lub zos kheev mu li ib tav su dua thiaj li yuav mu txog tu hlua nkauj thiab tu hlua nraug nkawv kuj sib tham lo tau ntau xyoo lawm tiam si tu hlua nraug tsi muaj nyiaj tuaj yuav tu hlua nkauj xai thiaj li hai rau xia tia koj nyob kuv mu khwm nyiaj lawm tej zaum kuv yuav mu li 2-3 hli tej kuv mam li los nawb mog koj nyob to ku7v nawb kuv mu lo kuv yuav tuaj yuav koj nawb mog xia ces xai txawm mu khwv nyiaj rau mab suav teb lawm ce xai nyuam qhuav mu tau li 2-3 hnub xwb xiab twb mob ceev2 ce xia tuag lawm ce lawv cao laus txawm muab xia coj lo ua dab ua qhua tau 2-3 hnub ce txog hnub yuav coj xia mu zais ce lawv txawm kwv xia mu ce txawm mu daig ntawm qhov rooj mu tsi tau li ce lawv txawm muab xia coj mu dai rau pem hauv plag mu dawj phob ntsa tso mam li lo kwv dua no ce thaum lawv dawj tau qhov rooj tag ce xia ho nplaum pem hauv plag lawm ce lawv saib ua li ca lo xia tsi kam mu ce lawv thiaj li kav liam xia rau pem hauv plag ce niam txiv kwv tij neej tsa txawm dag xia hai tia kom xia nyob zov tsev e lawv mu ua teb lawm ce lawv cia li sau nra khiav mu tag li lawm tsi muaj leej twg nyob hauv lub zos ntawv li lawm ces tau li 3 lub hli ce xai txawm los tsev ce xai nco xia heev lawm ce hmoob zej zog yeej hai rau xai tia xia twb tuag lawm kom xai tsi txhob mu li hai npaum li ca lo xai yeej tsi ntseeg lawv li ce thaum kawg xai thiaj li mu ce xai txawm noj su tsuag2 e npaj mu kom yuav luag txog tom xia lawv lub zo ce tab tom pib tsau ntuj e thiaj li tsi txaj 2 muaj rau xia no ce xai txawm npaj tsuag2 li hai ntawv tag ce xai txawm mu lawm xai mu2 tsau ntuj zuag mu txog tom xia lawv ntug zos ce xai mu tsghwm plaw na ua li ca neej zegj zog ntsiag to lawm xwb ua li ca tsi muaj ib tug neeg ua sub sab li ce xai txawm xav txawv li cov hmoob tau hai xai ce tsau ntuj kiag lawm ce xa mam li mu tom xia tsev na ha nyuam qhuav mu txog nraum zoov xwb twb tsi tau mu hauv tsev ce xia txawm siv hu ti ab xai kuv me nplooj siab koj twb tuaj lawm lod ua li ca koj yuav mu ntev ua luaj li na kuv to 2 koj tav li no os lod xai a ce xai txawm teb xia hai tia kuv twb tuaj lawm ops lod kuv nco koj heev li os lod ce xia txawm hai tia xai koj lo tsev tso wb mam li tham os nawb ce xai tia ua li ma ce xia txawm cev kiag te tuaj tuav xai sab na ha xia sab te yuav txia ua luaj li ce xai txawm hai raui xia tia ab ua li ca koj sab te yuav txia ua luaj li no na lo xia teb tia ab twb yog kuv nyuam qhuav da dej tag xwb e thiaj li txia xwb os lod los tsev tso wb mam li tham ce xai txawm lo hauv tsev ce xai hai rau xia tias : ab xia a tsau2 ntuj li e kuv xav pom koj lub ntsej muaj hai lus luag ntxhi rau kuv e yog li cia kuv rauv taw rau wb nte kom sov tsev thiab thiaj li pom koj nawb ces xia txawm hai rau xai tia ab kav liam os cia wb nyob maub li no xwb los kuv yeej zoo siab lawm ma lod? ce xai txawm hai tia twb no2 kuv thiab ce cia rauv taws xwb ma lod ce tu hlua nkauj hai tsi yeej xai ces xia thiaj li hai tia yog li rauv los rauv tiam si koj tsi txhob txaj hmuag rau kuv laiv ce xai txawm teb tia ab xia koj thiab kuv wb twb sib hlub tag npaum li no lawm es kuv tsem yuav txaj muag rau koj dab tsi thiab na lod? tham li ntawv tag ce xai txawm mu rauv taws tab tom rauv taw yuav pib ciaj xwb ce xia tib tsuag kua lwj rau lub qhov cub tuag kiag lawm thiab ce xai txawm hai xia tia koj tsi txhob muab dej lo tsuag ma lod ce xai rov qab loo rawv tab tom qhov cub ciaj kiag ua cov nplaim taws tab tom ntsa kiag ce xai txawm ua qhov muag tav toj ntsia xia na ha ntuj aw...qeej nruas tseem dhai pem hauv plag ho niaj nees lo tseem dai pem phab ntsa laub ce xai mam li tig ntsia xia na ha ntuj aw ...tib tug me lwj tsi lwj yoov ya ntaug nqeeg xwb lau ho ob lub me qhov muag ms dai ncuv ntawm ob sab plus ho lub ntsej muag ce plim pliaj ntu rau saum ntuj lawm xwb lau ce xai tshee li ntshee lawm xwb hai lus daig nrhoj daig qhuav lawm xwb lau ce xia txawm hai rau xai tia ab xai a ua li ca zoo li koj ntshee 2 heev li na tsi yog koj ntshai kuv lawm lod ce xai teb tia tsi yog os twb yog tia thaum kuv yuav tuaj saib koj e kuv noj mov tsi haum kuv lub plab es nw mob ib zag ib zag lawm es kuv thiaj li zoo li no xwb os ce xia txawm hai rau xai tia yog tia mob 2 koj plab heev lawm ce cia kuv mam li muab tshuaj rau koj noj nawb ce xai txawm teb xia tia ab kav liam os lod cia kuv mu tawm nrooj tag ce tej zaum zoo lawm os lod ce xai txawm hai xia tia ab xia a zoo li mob 2 kuv plab heev zog qub lawm e koj nyob hauv tsev no kuv mu tawj rooj tso yom ce xia txawm hai tia wb tsi kam os yog koj yuav plob sab ce plob hauv tsev no xwb e kuv mam li kaus pov tseg xwb ce xai txawm hai tia ab xia wb twb sib hlub tag npaum li no e kuv yuav ua li ca plob sab ntawm no rau koj ntsia na kuv txaj2 muag heev li e cia kuv mus tso nraum zoov xwb ce xia txawm hai tia wb tsam ib pliag koj khiav kuv lawm ne ce xai txawm hai tia ab yog tia koj tsi ntseeg kuv lo cia muab koj thiab kuv wb li tw siv los sib txuas e koj tuav tog tw e muab tog nov khi kuv duav tso kuv mam li mu ce xia txawm xav hai tia ab twb muab siv khi nw lawm ce tej zaum nw yuav tsi khiav tau kuv mu lawm ce xia thiaj li hai rau xai tia ua li lo ua kli kiag ce xia tuav tog qab ce txawm cia xai mus plob sab nraum zoov lawm ce xai txawm muab kiag nws lub niaj plaub taub tho qab kiag ce muab pav rau ib tug pas ce nw pheej nrov plauv2 plauv2 ce xai muab kiag txoj siv daw kiag mu khi rau ib lub niag hauv pau ntoo qhuav ce xai ceev cuag li kauv tu hlua lawm lau ce lub niag plaub taub pheej nrov plauv2 no ce xia pheej hai tia ab ua li ca yuav mob koj plab ua luaj li ko na lo xwb ce xai twb mu txog nrab ke lawm lau ce lub niag plaub taub nrov2 dej los tag lawm lau ce xia mam li rub na ha ua li ca e tawv tawv xwb hu lo tsi teb li lawm ce xia mam li mu saib na ha ntuj aw xai twb khiav mu lawm ce xia mam li mu loo rau hauv tsev ce nce hlo nw tu nee dai pem hauv plag ce caum xai laum lau caum2 ce yuav laib xai lau xai txog lub roob ce xia txog lub hav lawm xwb lau ce xai saib zoj ua li ca e yuav dawb paug nram qab tuaj lawm xwb ce xai saib zoj zaum no caum yuav tau xai tiag2 li lawm ce xai txawm muab kiag lub niag ntai coj lo txhuam kiag rau hmoob ib thaj qub teb ce cig lam luag ce xai ho khiav mu lawm thiab lau ce xia tuaj txog ntawv ce xia txawm tuaj zov daim niag teb kub2 tag ce xia mam li caum xai dua lau ce xai khiav 2 mu txog kiag hauv xais lub zo ce ua li ca lo tsi tau li lawm aub tom txog tom ntug zos lawm tiag ce xai cia li khiav loo mu nkag rau ib lub niag nkuaj me es nyob kiag rau hauv plawv lawm lau ce xia tuaj txog ntua ntawm lub niag nkuaj me es ua xai mu nkaum rau hauv lawm ce xia txawm ncav tes mus vos2 yuav tau xai ce xai muab kiag me es lub niag noob qes cev kiag rau xia tib nyem ce me es quaj meg ce xia tso pluav lawm ua ua li ntawv ce yuav kaj ntug laub ce xia yw2 tia wb nyuag neeg no nw niam heev diam os yom cia lwm zau tso kuv mam li muab nw ua ib pluag nyuag zaub kiag seb ce xia yw2 li ntawv mu lawm ce twb kaj kaj ntug heev lawm ce xai mam li tawm hauv lub niag nkuaj me es los ce xai khiav ceev li ceev mu rau hauv tsev lawm ce cov lau mam li nuj xai ce xai mam li hai rau niam thiab txiv hai tias twb yog kuv tsi mloog nej lus e kuv thiaj li zoo no ce lawv thiaj li ua ib thaj neeb kho thiab muab xai daws npe dua tshiab hu ua ceeb ce twb lo nyob tau 3 lub xyoo lawm ce tom lub qub zog ua xia nyob ntawv txawm muaj ib cov txiv cuab thoj siav2 heev li ce txawm muaj ib cov hluas nkauj mu yaum ceeb hai tia kom lawv rov qab de txiv cuab thoj tom lawv lub qub zog lo noj no ce ceeb txawm hai tia wb nej mu nej xwb os kuv tsi kam mu lawm os ce cov niag hlua nkauj ntawv txawm hai tia wb mu ma e peb mam li tsi muab koj nu ua xai lawm ce yeej tsi ua li ca lawm ma ce ceeb txawm hai tia ua li lo ua li kiag tiam si nej tsi yeem muab kuv hu ua xai no li nawb ce lawv tia ua li kiag ce ceeb lawv txawm mu de txiv cuab thoj rau tom qub zog lawm ce thaum lawv mu txog na ha muaj txiv cuab thoj siav ntau2 heev li ce ib tug lo hai tia ceeb koj de lub tov rau kuv ib tug lo tia ceeb kom de lub pev rau kuv no ce txawm muaj ib niag hu yuam kev tia xai koj de lub tov rau kuv no ce xia hnov dheev li ntawv ce xia nyooj laws tawm plaws tuaj ce cov niag hlua nkauj khiav tag lawm lau tshuav xai ib leeg nyob saum ntoo lawm xwb lau ce xia txawm hai rau xai tia seb koj yuav nqi lo los koj yuav kom kuv tuaj saum ko na yog cia kuv tuaj saum ko se koj txhob tu siab laiv ce xai txawm hai tia koj yuav tuaj lo koj tuaj koj xwb kuv li kuv niam thiab kuv txiv yeej yug kuv nyob rau saum no kuv yeej tsi nqi los li yog koj yuav tuaj ce koj tuaj koj xwb ce xia lo ho mu tsi tau rau saum ntoo thiab lau ce nyob ib hnub twb tsau ntuj zuag lawm ce ho muaj ib niag mab dai tuaj noj txiv cuab thoj thiab lau ce xai txawm muab niag mab dai ntawv nte ce xai muab xai cev khaub ncaws kho tsuag2 rau tu mab dai ntawv hnav ce xai cia li muab kiag niag mab ntawv pov los rau xia ce xia txai nkaus lawm ce xia thiaj li muab nwj hnia tawb2 rau hauv tsev lawm ce xai thiaj li nqi loo rau hauv av ce xai thiaj li khiav lo tsev lawm ce xia muab niag mab ntawv tawb mu tawb lo na ha mab tib kaug xia sab plu ce xia chim 2 ce xia cia li tib kaug niag mab ntawv tuag kiag lawm ce xia mam li saib na ha ua li ca tsi yog xai ce xia thiaj li hai tia ab " xoob xeu xoob xeu phuam kug tes taw tes taw tu nyeev ce zaj dab neeg xia thiab xai lo xau li no lawm xwb nawb es muab vaj rau tu me muam ua nw hai tia nw nyiam2 nyeem dab neeg no na tau saib thiab phooj ywg sawv daws tau twm lawm xwb nawb
  ua tsaug


  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob - Page 2 Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Fri 1 Feb - 1:31

  zaj no kuv tsis tau hnov dua li
  ua tsaug nawb kuv tus me nus siab zoo...kuv twb nyeem tas lawm os nyeem koj zaj dab neeg nkaujnraug tas lawm thiab zoo siab heev li os.  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob - Page 2 Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Fri 1 Feb - 11:27

  nkaujhnubqub wrote:zaj no kuv tsis tau hnov dua li
  ua tsaug nawb kuv tus me nus siab zoo...kuv twb nyeem tas lawm os nyeem koj zaj dab neeg nkaujnraug tas lawm thiab zoo siab heev li os.

  Nkaujhnubqub, koj puas kam qhia koj qhov scrollbox uas koj muab ua tso rau ntawm zaj dab neeg nov rau kuv kawm thiab paub os.

  Kuv xav txawj ua li koj ua ntawd es nws thiaj li zoo nkauj os.  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob - Page 2 Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Sun 3 Feb - 9:30

  lub title sau rau novNRAUG NTSUAG THIAB TSOG
  Last edited by nkaujhnubqub on Tue 5 Feb - 11:02; edited 1 time in total  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob - Page 2 Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Sun 3 Feb - 9:31

  nkaujhnubqub wrote:lub title sau rau novNRAUG NTSUAG THIAB TSOG
  sau rau ntawm no koj daim dabneeg xwb
  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus
  tiamneejtshiab
  tiamneejtshiab
  Member
  Member

  Posts : 428
  Join date : 2013-01-14

  Nyeem Dab Neeg Hmoob - Page 2 Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by tiamneejtshiab on Sun 3 Feb - 14:23

  Nkaujhnubqub, ua tsaug ntau uas koj pab qhia qhov scrollbox ntawd rau kuv os. Cia kuv mam li sim seb puas pom os.

  Ua cas koj nqa tau ib zaj dab neeg tuaj tso rau hauv nov thiab es kuv xav tias yog dab neeg "Xeem Xais" no na has, kuv nyeem nyeem mus na has yog hluas nkauj hluas nraug xwb ua rau kuv mas pw tsis tsaug zog li os. Zaj dab neeg uas koj piav hais nov kuv twb tau hnov lawm thiab tab sis lub npe nws txawv xwb os.

  Ua tsaug uas koj nqa tuaj tso rau peb tau nyeem os nkaujhnubqub.  avatar
  nkaujhnubqub
  Member
  Member

  Posts : 884
  Join date : 2011-01-25

  Nyeem Dab Neeg Hmoob - Page 2 Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by nkaujhnubqub on Sun 3 Feb - 17:29

  yog mas kuv nqa tom lawv lub zos los tso collection cia rau peb saib hauv no xwb  ♥Hlub♥♥koj♥
  hlub koj tsis muaj lwm tus

  Sponsored content

  Nyeem Dab Neeg Hmoob - Page 2 Empty Re: Nyeem Dab Neeg Hmoob

  Post by Sponsored content


   Current date/time is Tue 25 Jun - 13:35